Remisshantering för utomlänspatienter

Du kan söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte. Här hittar ni vad som gäller i din region https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/vard-i-en-annan-region. För slutenvård krävs alltid remiss från din hemregion.

Kort sammanfattning av Regelverket

Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en tjänst, till exempel remiss till röntgen, eller en begäran om övertagande av vårdansvar för patienten i fråga, till exempel en remiss till specialistläkare.

Säkra och effektiva rutiner för remisshantering är av central betydelse för patientsäkerhet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Mer information om remissregelverket med förtydligande kommentarer finns på: www.vardgivarguiden.se

Betalningsförbindelse

Enligt Riksavtalet är remissen en betalningsförbindelse för den remitterande regionen. Remissen ska innehålla uppgifter om medicinsk frågeställning och eventuella åtgärder. Utöver de regler som anges här gäller särskilda bestämmelser som anges på remissblanketten. Remissen gäller ett år från utfärdandet om inte annat anges.

Samråd med patienten

Remiss ska utfärdas i samråd med patienten utifrån ett antaget/säkerställt medicinskt behov. Remissen ska skickas till rätt vårdgivare på rätt vårdnivå enligt LEON-principen - "Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå".
Läkaren ska ge patienten nödvändig information i samband med remissbeslutet. Informationen ska helst vara både muntlig och skriftlig. Hänsyn ska tas till patientens önskemål och rådande väntetid. Det ska tydligt framgå att det är en remiss mottagaren erhåller.

Uppgifter i remissen

 • En klar och tydlig frågeställning
 • Vem remissen kommer från - avsändardata inklusive direktnummer och kombikakod
 • Vem remissen skickas till - mottagardata
 • Uppgifter om patienten - patientdata inklusive mobilnummer och eventuellt tolkbehov

Relevanta kliniska grunddata

Remiss ska skickas snarast och endast undantagsvis senare än tre (3) arbetsdagar efter remissbeslut. Akuta remisser ska skickas samma dag som beslut fattas. Samma remiss får inte skickas till flera mottagare.

Remissbedömning

På Karolinska Universitetssjukhuset bedöms mottagen remiss snarast och endast undantagsvis senare än tre (3) arbetsdagar efter mottagandet.
Efter bedömning skickas omgående en remissbekräftelse till patient och remittent. Bekräftelsen innehåller, om möjligt, uppgift om bokad tid. Om inte – ska den innehålla beräknad väntetid och vid behov information om vårdgaranti. Remittent och patient kommer att meddelas om remissen skickas vidare.

Remissvar

Remissvar från Karolinska skrivs och skickas direkt efter första kontakten med patienten. Det kan vid behov kompletteras senare. Om remissen behöver kompletteras skickas inte en ny remiss. Kompletteringen kommer istället att ske via ett brev, telefon eller personlig kontakt.

Second opinion

Hälso- och sjukvården ska i vissa fall medverka till att patienten vid livsavgörande val får en förnyad medicinsk bedömning, "Second opinion". Även remisser med begäran om second opinion ska behandlas enlig ovanstående.

Fakta om second opinion

Second opinion kan bli aktuell under följande omständigheter:

 • Vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada
 • Om patienten står inför valet att utsätta sig för särskilt riskfylla behandlingar
 • Om patientens val har särskilt stor betydelse för den framtida livskvaliteten

Mer information finns på www.uppdragsguiden.se/secondopinion

Vårdgaranti

Vårdgarantins tidsgränser i Region Stockholm:

 • 0 dagar kontakt med husläkarmottagning
 • 3 dagar besök hos husläkare*
 • 30 dagar besök hos specialistläkare**
 • 90 dagar behandling/åtgärd

*   Denna tidsgräns är 7 dagar i den nationella vårdgarantin
** Denna tidsgräns är 90 dagar i den nationella vårdgarantin

Mer information om vårdgaranti finns på Sveriges Kommuner och Landstings webb

Remitterad patient omfattas av Stockholms läns landstings vårdgaranti.

Patientlagen

Den är ett resultat av Patientmaktsutredningen och ska stärka patientens ställning, förbättra patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården.

Information till patient om remisser finns på Vårdguiden: www.vardguiden.se

Specialistvård i annan region

När en patient som är bosatt i Stockholms län ska remitteras till specialistvård i annan region:

Specialistvårdsremissen skickas till:
Enheten för individuella vårdärenden | Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm 08-123 132 00, Fax: 08- 123 131 09

Information om Valfrihetsvård i annan region finns på www.vardgivarguiden.se

Riksavtalet

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemregion.

Mer information finns på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida www.skl.se

Vård av personer från andra länder

Här beskrivs de regler som gäller för att regionen ska få ersättning för sin vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare, asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Mer information finns på Sveriges Kommuner och Landstings Vårdgivarguiden.

Utomlänsteamet

International Healthcare