Remisshantering för utomlänspatienter

Remittera patient till Karolinska

Leta upp rätt mottagning under Alla mottagningar och avdelningar A-Ö - Karolinska Universitetssjukhuset, för att skicka remiss till oss.

Behöver du hjälp för att hitta rätt mottagare är du välkommen att maila vårt Utomlänsteam som kommer guida dig till rätt mottagning.

Säkra och effektiva rutiner för remisshantering är av central betydelse för patientsäkerhet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Nedan beskriver vi hur det går till på sjukhuset när du remitterar till oss.

Uppgifter i remissen

  • En klar och tydlig frågeställning
  • Vem remissen kommer från - avsändardata inklusive direktnummer
  • Vem remissen skickas till - mottagardata
  • Uppgifter om patienten - patientdata inklusive mobilnummer och eventuellt tolkbehov

Relevanta kliniska grunddata

Remiss ska skickas snarast och endast undantagsvis senare än tre (3) arbetsdagar efter remissbeslut. Akuta remisser ska skickas samma dag som beslut fattas. Samma remiss får inte skickas till flera mottagare.

Betalningsförbindelse

I de fall du remitterar patient för vård som ska utföras i slutenvården ser vi gärna att en betalningsförbindelse skickas direkt då det effektiviserar och förkortar administrationstiden för båda parter.

Remissbedömning

På Karolinska Universitetssjukhuset bedöms mottagen remiss snarast och endast undantagsvis senare än tre (3) arbetsdagar efter mottagandet.
Efter bedömning skickas omgående en remissbekräftelse till patient och remittent. Bekräftelsen innehåller, om möjligt, uppgift om bokad tid. Om inte – ska den innehålla beräknad väntetid och vid behov information om vårdgaranti. Remittent och patient kommer att meddelas om remissen skickas vidare.

Remissvar

Remissvar från Karolinska skrivs och skickas direkt efter första kontakten med patienten. Det kan vid behov kompletteras senare. Om remissen behöver kompletteras skickas inte en ny remiss. Kompletteringen kommer istället att ske via ett brev, telefon eller personlig kontakt.

Second opinion

Hälso- och sjukvården ska i vissa fall medverka till att patienten vid livsavgörande val får en förnyad medicinsk bedömning, "Second opinion". Även remisser med begäran om second opinion ska behandlas enlig ovanstående.

Second opinion kan bli aktuell under följande omständigheter:

  • Vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada
  • Om patienten står inför valet att utsätta sig för särskilt riskfylla behandlingar
  • Om patientens val har särskilt stor betydelse för den framtida livskvaliteten

Vårdgaranti

Vårdgarantins tidsgränser i Region Stockholm gäller generellt inte för utomlänspatienter förutom i de fall där samverkansavtal finns med berörd region:

Vårdgaranti | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Vid frågor vänligen kontakta vårt Utomlänsteam.

Utomlänsteamet

International Healthcare