Patientsäkerhet i Karolinskamodellen

Den vård vi bedriver ska uppfylla dagens och framtiden krav på kvalitet och patientsäkerhet. Vårt arbetssätt bidrar till en säker och lika vård för enskilda patienter enligt Hälso- och Sjukvårdslagen.

Kunskapsutveckling

Arbetet med vårdkedjor med konsensusbeslut och uppföljningskonferenser med återkoppling av resultat, utvecklar patientsäkerhetstänkandet. Detta skapar en grund för systematiskt utvecklingsarbete och säkrar kunskapsutvecklingen på alla nivåer.

Säkerhetsarbete

Vårt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete sker i enlighet med Region Stockholm och utgår från Socialstyrelsens indikatorer för god vård. Det vill säga att vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, jämlik, effektiv och utföras i rimlig tid.

Vården ska uppfylla de krav på kvalitet och patientsäkerhet som ställs från olika ,yndigheter och våra ägare. Patienters ska få en säker, rättvis och värdig vård av god kvalitet.
Vi arbetar kontinuerligt med kvalitets- och förbättringsarbete.

Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsområden för god vård utgör en ram för ett antal formulerade kvalitetsmål och kvalitetskrav. Kvalitetsmålen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9). Uppföljning sker och redovisas i Karolinskas årliga Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsbokslut.

 

Kvalitet och Patientsäkerhet

Karolinskamodellen - vårt arbetssätt

International Healthcare