Reparation av skador i CNS med mikrokirurgi och stamcellsteknik

Tanken med vår forskning är att utveckla behandlingsmetoder som bygger på att utnyttja stamceller och inneboende stödja inneboende reparationsmekanismer för att åstadkomma läkning av skador eller sjukdomar i nervsystemet så att drabbade patienter kan återfå viktiga neurologiska funktioner.

Målsättning

Målsättningen med våra projekt är att utveckla nya tekniker för behandling av skador eller sjukdomar i CNS. Det finns redan idag flera exempel på rekonstruktiv neurokirurgi som syftar till att återvinna neurologiska funktioner. Cervikala ryggmärgskador med rotavulsioner kan tex i viss mån repareras med hjälp av perifera nervgraft som implanteras i ryggmärgen. Svårbehandlad tremor vid tex Parkinsons sjukdom är ett annat exempel som framgångsrikt kan behandlas med djupa hjärnelektroder. Ytterligare exempel är kärloperationer med by-pass teknik eller stent där syftet är att förbättra blodflödet till hjärnan och därmed minska risken för stroke.

Pågående projekt

Vår grupp har i experimentell miljö vidareutvecklat iden att reparera skadad ryggmärg genom att överbrygga skadeområdet med perifera nervgraft. Vi har visat att axoner kan växa över skadeområdet genom dessa graft. Med hjälp av neurofysiologi så har vi kunnat visa att regenerationen efter 3 månader etablerar kontakt mellan hjärnbarken och muskulatur i nedre extremiteterna. Dessa resultat ligger nu som grund för en klinisk studie som kommer initieras i samarbete med bland annat the Miami Project to cure paralysis.

Ovanstående exempel på mikrokirurgiska tekniker med perifera nervgraft kan således i viss mån användas för att återskapa neurologiska funktioner. Som regel utgör dock celldöd, framför allt döda nervceller och oligodendroglia, ett betydande hinder för återkomst av neurologiska bortfall. Stamcellsforskningen inom det neurovetenskapliga fältet har dock förändrat vår syn på möjligheten att ersätta döda celler i nervsystemet.

Vår grupp har under många år studerat mänskliga stam-/progenitor-celler från vuxna patienters hjärnor och visat att dessa celler kan odlas, mångfaldigas och differentieras till mogna nervceller i cellkulturer. Vi har även utvecklat experimentella stamcellsmodeller där vi bland annat visat resultat från en genetiskt modifierad råttstam, där befintliga stamceller i CNS uttrycker det grönfluorescerande proteinet GFP. Dessa så kallade gröna stamceller har vi därefter transplanerat till hypoglossuskärnan i hjärnstammen på genetiskt närliggande syskonråttor som inte uttrycker GFP.

De transplanerade cellerna har visat sig ha god överlevnad i den här modellen. De differentieras dessutom i hög utsträckning till nya nervceller som integreras i värddjurets nervsystem med nybildning av synapser och axonutväxt. Dessa transplantationstekniker vidareutvecklas nu mot nya behandlingsmöjligheter för patienter som drabbats av tex ryggmärgskada. Sammafattningsvis så fokuserar vår grupp på forskning kring reparation av det skadade nervsystemet med mikrokirurgiska tekniker i kombination med cellterapi.

Kontaktperson

Mikael Svensson, MD, PhD, professor

E-post: Mikael Svensson