Diagnoser vi behandlar

Nedsatt cirkulation i benens pulsådror (claudicatio intermittens; kritisk ischemi)

Kärlsjukdom i benens pulsådror (artärer) är vanligt, framför allt hos äldre människor, och medför stora risker för såväl långvarigt lidande som amputation och för tidig död. Benartärsjukdom är en följd av nedsatt blodcirkulation, ischemi, i benen. Orsaken är i de allra flesta fall åderförkalkning (ateroskleros), en av våra största folksjukdomar, som sällan berör enbart blodkärlen i benen utan påverkar hela hjärtkärlsystemet.

I lindrig form kan benartärsjukdom vara avgränsad till smärtor i benen som utlöses vid ansträngning men upphör vid vila, "kärlkramp i benen" eller "fönstertittarsjuka" (claudicatio intermittens).

I all behandling av kärlsjukdom i benen ingår att aktivt påverka åderförkalkningens generella riskfaktorer som rökning, fysisk inaktivitet och övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker. Dessa åtgärder tillsammans med gångträning gör att de flesta patienter förbättras och minskar risken för försämring av bencirkulationen. Vid avsevärd påverkan på arbetsförmåga eller livskvalitet trots ovan behandling kan kärlkirurgi bli aktuell.

I kroniskt, kritiska och akuta fall av ischemi, med starkt förträngda eller tilltäppta blodkärl, innebär sjukdomen risk för sårutveckling och amputation. Dessa patienter måste skyndsamt handläggas. För patienter med diabetes och nedsatt cirkulation i benen finns ett särskilt framgångsrikt multidisciplinärt samarbete som inkluderar infektions-, ortoped-, endokrin- och kärlspecialister samt vid behov plastikkirurger.

Bukaortaaneurysm (Pulsåderbråck)

Bråck (aneurym) på kroppspulsådern (aorta) innebär att kärlet är vidgat och kan så småningom vid ökad vidgning innebära risk för att aorta brister. Pulsåderbråck opereras därför i förebyggande syfte vanligen vid en diameter på 5.5 cm eller större. Förekomst i Sverige av bukaortaaneurysm ligger under 2 % för 65 åriga män. Screening av bukaorta för 65 åriga män erbjuds. Förekomsten av bukaortaaneurysm hos kvinnor är betydligt lägre. Pulsåderbråck kan repareras på två olika sätt: öppen kirurgi där ett konstgjort kärl (graft) sys in eller minimalinvasivt via ljumsken där en kärlprotes (stentgraft) placeras inuti pulsåderbråcket, så kallad endovaskulär aorta rekonstruktion (EVAR). Idag utförs den stora majoriteten av operationer med den minimalinvasiva tekniken (EVAR), dock krävs bland annat vissa anatomiska förutsättningar för att operationer kan genomföras.

Komplicerade aneurysm som engagerar aorta i bröstkorgen och/eller buken kan behandlas likaså med öppen eller endovaskulär teknik, många gånger i samarbete med interventionell radiologi och thoraxkirurgi.

Karotissjukdom (förträngning i halspulsådern)

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, och orsakar närmare 7000 dödsfall per år. Ischemisk stroke står för 85 % av alla stroke och totalt registreras cirka 20 000 ischemiska stroke varav cirka 20 % av alla ischemiska stroke orsakas av karotisstenos.
Patienter med karotisstenos bedöms gemensamt av kärlkirurg, neurolog och neuroradiolog vid gemensam terapikonferens. De flesta patienter opereras med öppen kärlkirurgi i lokalbedövning medan selekterade fall erbjuds endovaskulär behandling (CAS-carotid artery stenting) i samarbete med våra neuroradiologer. Medelvårdtiden i samband med karotiskirurgi är kortare än tre dygn komplikationsfrekvensen är låg.

Vensjukdom och Kärlmissbildningar

Enheten har flerårig erfarenhet av multidisciplinärt handläggande av patienter med akuta höga venösa tromboser och posttrombotiska syndrom. I bedömningen deltar akutläkare, hudläkare, koagulationsexperter, fysiologer, samt interventionella radiologer samt omfattande diagnostik med såväl radiologiska som fysiologiska metoder. Behandling sker vanligtvis med endovaskulär metod som i selekterade fall kompletteras med öppen kirurgi.

Patienter med avancerade venösa bensår och andra venösa hudförändringar kan behandlas med flera olika behandlingsmetoder: kirurgi, ultraljudsledd sklerosering eller kateterburen laser.

Det finns även ledande expertis för bedömning och behandling av olika typer av kärlmissbildningar. Vi erbjuder såväl bedömning i multidisciplinär öppenvårdsmottagning som interventionell behandling

Kärltrauma och blödningskontroll

Vi erbjuder dygnet runt högspecialiserad verksamhet för blödningskontroll med olika endovaskulära och öppna kirurgiska tekniker. Via sjukhusets traumateam finns kärlkirurg- och angiojour att tillgå för specifik kompetens vid olika typer av kärlskador. Det finns tillgång till välutrustad och modern hybridsal för omhändertagande av traumafall och andra svåra akuta kärlsjukdomar.

Kärlrekonstruktion och Tumörkirurgi

Samarbeten har utvecklats tillsammans med gastrokirurgi, ortopedi, urologi, ÖNH och neurokirurgi för kirurgisk behandling av kärlnära tumörer. Kärlkirurger bistår i dessa fall andra specialister i en multidisciplinär samverkan bestående av konferenser och kirurgiska ingrepp där kärlrekonstruktion kan vara aktuellt. Remiss skickas till respektive specialitet.