Aortacentrum Stockholm Karolinska

Aortacentrum är ett specialistcentrum med mångårigt samarbete kring patienter med aortasjukdom. Anatomiskt omfattar det hela aorta.

Vår verksamhet

I teamet ingår Thorax- och Kärlkirurgi, interventionell radiologi, kardiologi och alla stödjande utrednings- och behandlingsfunktioner.

Behandlingsmetoderna är öppen och endovaskulär kirurgi liksom sk konservativ behandling. I den konservativa behandlingsgruppen ingår livsstilsförändring, medicinsk behandling och genetisk rådgivning. Majoriteten av patienter med aortasjukdomar följs under många år vid Aortacentrum Stockholm utan att behöva kirurgisk behandling.
De huvudsakliga sjukdomsgrupperna är aneurysm och dissektion. Diagnostik, behandling, uppföljning, forskning och utbildning är integrerade delar i Aortacentrums verksamhet. Den pågående regionala screeningen av män vid 65-års ålder för bukaortaaneurysm är kopplad till verksamheten.

Den endovaskulära teknikens landvinningar, och parallellt med det utvecklingen av den öppna kirurgiska tekniken har överbryggat de traditionella klinikgränserna. Ett integrerat samarbete kring aortasjukdom har utvecklats över decennier på Karolinska sjukhuset och innebär formaliserad sambedömning på Terapikonferenser, konsensusbeslut kring behandlingsindikation och teknikval och samoperation när det ger mervärde för patienten.

Att erbjuda:

• Högspecialiserad bedömning, behandling och uppföljning av aortasjukdom
• Tillgänglighet för kollegor, andra vårdinstanser, patienter och anhöriga
• Forskning och utveckling
• Utbildning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abdominellt aortaaneurysm

Bukaortaaneurysm, också kallat abdominellt aortaaneurysm (AAA) innebär en vidgning av stora kroppspulsådern i buken. Vanligen börjar aneurysmet en bit nedanför njurartärerna och kallas då infrarenalt. Sjukdomen är ovanlig före 60 års ålder. Ca 1,5-4 % av män över 60 år, och 1% av kvinnor över 70 har den. Orsaken till aneurysmutveckling är ofullständigt känd. Rökare, män och patienter med diagnosticerad annan kardiovaskulär sjukdom eller med ärftlighet för aortaaneurysm drabbas oftare.
Risken med aortaaneurysm är att det brister med inre blödning som följd, så kallad ruptur.

Stora aneurysm är mer rupturbenägna och vid fynd av ett sådant planeras ofta en förebyggande (elektiv) operation inom några veckor/månader medan aneurysm som är små när de hittas har en låg rupturrisk. Den risken ska då ställas mot nackdelarna med operation (som är rimliga men inte kan negligeras). Det är skälet till att vi följer patienter med små aneurysm över tid för att övervaka om de tillväxer till en storlek där operation rekommenderas. Tillväxthastigheten är svår att uppskatta för den enskilde patienten men rör sig i genomsnitt om 1-2 mm/år. Beroende på aneurysmets ursprungliga storlek och patientens ålder kanske det därför aldrig blir aktuellt att behöva genomgå operation.

Operation för bukaortaaneurysm kan genomföras med så kallad öppen operationsteknik där den försvagade delen av kroppspulsådern byts ut mot en tygprotes. Den kan också ske med kateterburen (endovaskulär) teknik där en protes placeras inuti kärlet via ingång i mer lättillgängliga kärl, vanligen i ljumskarna. Valet av metod beror i huvudsak på den enskilde patientens (anatomiska) förutsättningar. C:a 1/3 av våra patienter opereras öppet och 2/3 endovaskulärt.

Operation är möjlig att genomföra även efter en ruptur men tidsfönstret för att hinna komma till behandling är inte stort och en oförberedd operation på en cirkulationspåverkad patient är heller inte gynnsam prognostiskt jämfört med en planerad operation. Detta är skälet till att vi numera systematiskt screenar riskgrupper för förekomst av aneurysm för att upptäcka dem i tid för planerad operation.

Akuta frågeställningar om bukaortaaneurysm handläggs av Kärlkirurgkonsulten/-jouren (tel, 08-123 760 91).

Aortadissektion

Aortadissektion innebär en uppsplittring av stora kroppspulsåderns vägglager i regel med flöde i både det äkta och nytillkomna falska lumen. Dissektion kan börja i alla segment av aorta men vanligast i thorakalaorta. Dissektioner som involverar den uppåtstigande hjärtnära delen av aorta klassificeras som typ A. De som enbart omfattar den nedåtstigande delen nedom avgången för vänster armartär klassas som typ B.

Typ A dissektioner handläggs akut via kontakt med Thoraxkirurgjouren
(tel, 08-123 713 60)

Typ B dissektioner handläggs olika beroende på om de ger upphov till akuta komplikationer eller inte. I båda fallen eftersträvas sänkt blodtryck och smärtfrihet. Om komplikationer föreligger i form av påverkad blodförsörjning till viktiga målorgan är det aktuellt med operation, vanligen endovaskulär. Handläggning av typ B dissektioner sker i samråd med Kärlkirurgjouren (tel, 08-123 760 91).

Aortagraftinfektion

Behandling av aortaaneurysm innebär (förutom sanering av livsstilsfaktorer) operation.

Vid operationen används någon form av kärlprotes för att ersätta, eller förstärka det försvagade kärlpartiet. Protesen är så gott som alltid gjord av konstgjort material (Dacron, PTFE). Liksom vid alla operationer finns risk för infektion som komplikation till operationen och liksom vid annan proteskirurgi finns en liten men framtida risk för bakteriellt "nedslag" i främmande material i kroppen. Stora ansträngningar läggs på att minimera infektionsrisken men trots det drabbas knappt 1 % av opererade patienter inom 10 år.

Det finns lösningar på infektionsproblem men ingen lätt sådan. Med hänsyn till det, och till sällsyntheten sköts denna patientgrupp av ett multidisciplinärt team med konferens varannan vecka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktinformation

Namn: Linus Blohmé
Titel: Överläkare
E-post: linus.blohme@regionstockholm.se

Namn: Christian Olsson
Titel: Överläkare
E-post: christian.olsson@regionstockholm.se

Namn: Rebecka Hultgren
Titel: Överläkare
E-post: rebecka.hultgren@regionstockholm.se

Jour och konsultverksamhet

Tel: Kärlkirurgkonsult dagtid 08-123 791 00

Tel: Kärlkirurgkonsult jourtid 08-123 760 91

Tel: Thoraxkirurg jour 08-123 713 60 

Tel: Kontaktperson kärlkirurg-mottagning 08-123 768 93

Skicka remiss

Remittering av patienter med aortasjukdom till Aortacentrum Stockholm

Patientgrupper som omfattas av uppdraget

Stora aortaaneurysm i alla åldersgrupper.
Infrarenala aorta med en diameter som är 30 mm eller mer hos män, och 27 mm eller mer hos kvinnor <80 år.
Suprarenala aorta/descendens har en diameter som är 40 mm eller mer hos män och kvinnor
Känd eller misstänkt bindvävs-sjukdom (t ex Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Dahnlos, Turners syndrom) och samtidig aortaektasi.
Patienter med aortaaneurysm, dissektion, aortacoarctation - med eller utan tidigare operation - där man är osäker om behov av uppföljande kontroller

Vad gör jag innan jag skickar remissen – ska den innehålla något särskilt?

En korrekt diagnos som vanligen ställs med ultraljud (bukaorta) eller DT (aorta i övrigt).
Hjärteko med frågeställning aortaklaffvitium behövs på alla fall av ascendensaneurysm.
Information om patientens allmäntillstånd och övriga sjukdomar särskilt avseende njurfunktion och kardiopulmonellt status är av stort värde, eftersom det ofta rör äldre patienter och där indikation för kirurgi (och därmed för ytterligare utredning) alltid vägs mot eventuella operationsrisker.

Till vem remitterar jag?

Remiss ställs till: Mottagning Hjärta och Kärl Solna Karolinska Universitetssjukhuset, konsultation Aortacentrum. Vi ser internt till att remissen hamnar hos rätt person.
Du kan också om du vill remittera till ME Kärlkirurgi, ME Thoraxkirurgi eller i förekommande fall till Kärlsektionen, Kirurgkliniken, Södersjukhuset.

Alla utom enklare fall, bedöms sedan multiprofessionellt av thoraxkirurg och kärlkirurg.

Akuta frågeställningar, dissektioner, rupturer?

Akuta frågor handläggs av primärjour thoraxkirurgi, eller kärlkirurgjour som nås via sjukhusets växel eller direkt 08-123 713 60 (thorax) eller 08-123 760 91 (kärl)