Specialistutbildning i neonatal omvårdnad för sjuksköterskor

Karolinska universitetssjukhuset bedriver i samarbete med Karolinska Institutet och Sachsska barnsjukhuset Sveriges första specialistsjuksköterskeutbildning i neonatal omvårdnad.

Utbildningen är verksamhetsintegrerad vilket innebär att samarbetet mellan utbildning och klinisk verksamhet pågår kontinuerligt under hela utbildningstiden. Studenten/medarbetaren blir genom sin anställning vid Karolinska universitetssjukhuset under utbildningstiden starkt knuten till den kliniska verksamheten. Utbildningen omfattar två år på halvfart.

Neonatalvården har ett brett uppdrag med olika vårdnivåer som du som sjuksköterska behöver behärska. Vården omfattar allt från akut omhändertagande, högteknologisk intensivvård, vård i samband med kirurgiska ingrepp, föräldrautbildning och sjukhusansluten hemsjukvård. Andra specialistutbildningar med liknade innehåll, såsom specialistsjuksköterskeutbildningen i intensivvård och kirurgi fokuserar på vuxensjukvård.

Utbildningens innehåll

Teoretiska block varvas med eget kliniskt arbete under utbildningstiden. Studenterna får därmed möjlighet att regelbundet pröva nya kunskaper tillsammans med kollegorna i den kliniska verksamheten. Följande kurser ingår i utbildningsprogrammet:

 • Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
 • Barn och ungdomars hälsa och livsvillkor, 15 hp
 • Omvårdnad inom barnsjukvård med inriktning neonatalogi, 22,5 hp
 • Examesarbete, 15 hp

Antagning

Antagning till utbildningen sker genom den kliniska verksamhet där studenten är anställd. För att antas till utbildningen krävs:

 • Allmän behörighet för högskolestudier
 • Svensk legitimation som sjuksköterska med kandidatexamen
 • Tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterska, barnsköterska eller undersköterska, särskilt erfarenhet inom neonatalvård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kursstart

Nästa kursstart för utbildningen äger rum hösten 2019.

Examen

Efter examen får du yrkestiteln specialistsjuksköterska med inriktning barn- och ungdom, och får därmed samma behörigheter som den ordinarie specialistutbildning för sjuksköterskor inom barnsjukvården ger.

Magisteruppsatser våren 2019

I mars 2019 tog den fjärde kullen studenter examen från vår ST-utbilning. Magisteruppsatserna har bidragit till omvårdnadsutveckling på flertalet områden:

 • Föräldrars upplevelse av delaktighet i deras barns omvårdnad på en neonatalavdelning
 • Att amma sitt barn då det vårdas på en intensivvårdssal
 • Skydda ett nyfött barn - Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att bibehålla en adekvat kroppstemperatur
 • "När allt du ville var att hålla honom" - Föräldrars upplevelser av närhet och delaktighet i deras nyfödda barns vård vid kylbehandling
 • "Och sen kom den dagen när vi skulle åka hem" - En intervjustudie om föräldrars upplevelse av hemgångsprocessen från neonatalavdelning
 • Föräldrars upplevelse av att sondmata sitt nyfödda barn
 • Föräldrars upplevelser av vila och återhämtning när de vårdar sina barn på familjerum på en neonatalavdelning
 • Klinikapotekarens betydelse för att underlätta sjuksköterskans omvårdnadsarbete
 • Håll mig nära genom smärtan - En systematisk litteraturstudie om hudnära vård i samband med smärtsamma procedurer på för tidigt födda barn
 • Splittrad familj - Att ha barn på neonatalavdelning och samtidigt syskon hemma
 • Den första gyllene timmen - En litteraturöversikt om hur mycket och extremt för tidigt födda barn påverkas av ett standardiserat mottagande direkt efter födseln.