Kunskapscentrum Barndiabetes, KNEP

Diabetes mellitus typ 1 är en mycket egenvårdkrävande sjukdom. Undervisning har utvecklats och genomförs för drabbade barn och familjer vid insjuknandet på Barndiabetesmottagningar i hela landet. Där genomförs även utbildningsprogram för förskole-och skolpersonal. I juni 2018 fick Barndiabetesmottagningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i uppdrag av Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) att skapa ett Kunskapscentrum för Barndiabetes inom Region Stockholm.

Många barn insjuknar med diabetes mellitus typ 1 i förskoleåldern och ibland finns misstanke om neuropsykiatrisk sjukdom vid insjuknandet. I skolåldern syns tydligt att barn som har diabetes och neuropsykiatrisk sjukdom har ett betydligt försämrat medelsockervärde, HBA1c,  jämfört med riks- och regiongenomsnittet. HSN har identifierat ett behov av att sammanställa kunskapsläget och strukturera informations-, utrednings- och åtgärdsförslag för gruppen barn med samsjuklighet av diabetes och neuropsykiatrisk problematik.

Kunskapscentrum barndiabetes uppdrag är att:

• specifikt innehållsmässigt fokusera på målgruppen barn och unga med diabetes mellitus typ 1 och neuropsykiatrisk samsjuklighet och/eller neuropsykiatrisk symptombild

• kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget och utifrån detta ta fram metoder och arbetssätt för Region Stockholms barndiabetesverksamheter för att främja en tidig identifikation av barn inom målgruppen

• utveckla vårdprocesser för hur vården bör ske efter identifikation av barn med denna specificerade samsjuklighet

• utforma och organisera arbetet så att en anpassning till den regionala och nationella kunskapsstyrningen kan ske vid senare tidpunkt