Forskning och utbildning

Traumapatienten kan ha skador i alla organsystem och vård/omvårdnad är komplex och ibland tidskritisk. Hos oss inom TCK bedrivs forskning och utbildning (FoUU) relaterat till trauma. TCK, i samarbete med KI, är av Socialstyrelsen utsett nationellt kunskapscentrum inom Katastrofmedicin/Trauma. Verksamheten bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge och sker i samarbete med övriga verksamhetsområden inom TCK.

Vår verksamhet 

Utbildning 

Utbildningsverksamheten är huvudsakligen inriktad på specialistutbildningar för läkare och vidareutbildningar för omvårdnadspersonal. Läkarutbildningarna riktas mot kirurger, anestesiologer, akutläkare, ortopeder och övriga med ansvar för traumatologin på det egna sjukhuset. 

Omvårdnadspersonal träffar traumapatienter i hela vårdkedjan från ambulansen, traumarum, akutmottagning, röntgen, operation, intensivvård, vårdavdelning och rehabilitering. Traumacentrum erbjuder ett antal utbildningar för omvårdnadspersonal med både medicinskt och omvårdnadsfokus för traumapatienten. Dessutom utbildning och övningar som riktar sig till teamet där sjuksköterskor och undersköterskor arbetar.  

Kurser 

ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT)  

Nationell kurs för läkare som handlägger akuta traumapatienter, företrädesvis inom kirurgiska specialiteter samt anestesiologi länk 

DSTC (DEFINITIVE SURGICAL TRAUMA CONTROL) 

Nationell praktisk och teoretisk kurs för bakjourer i kirurgi inriktat på definitivt omhändertagande av traumapatienter. länk 

AO-KURS 

Grund- och vidareutbildningskurs upplagd i syfte att ge varje deltagare en gedigen kunskap om operativ behandling av frakturer och pseudartroser enligt AO:s principer. länk 

MELLANJOURUTBILDNING (MJUT) 

Kursen ges två gånger per termin och är en halvdagsutbildning med inriktning på de läkare som ingår i traumateamen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. länk 

TNCC FÖR SJUKSKÖTERSKOR 

Trauma Nursing Core Course, är den konceptutbildning som rekommenderas av FoU rådet på Traumacentrum för sjuksköterskor som arbetar med traumapatienter. Motsvarar ATLS för läkare. länk 

TRAUMADAG 1 OCH 2  

Två föreläsningsdagar för omvårdnadspersonal som beskriver traumaflödet från ambulansen till intensivvård via traumaenheten och röntgen samt specifika traumatiska skador. Utbildningsdagarna bygger på föreläsningar av läkare och sjuksköterskor yrkesverksamma i traumakedjan.  länk 

KURS I PSYKOTRAUMATOLOGI,  

En endagarsutbildning som beskriver psykologiska reaktioner efter trauma hos patienter (vuxna och barn) och personal, konkreta samtalsövningar samt vård av den suicidala patienten. Inriktas mot läkare och omvårdnadspersonal. länk 

TRAUMATEAMSUTBILDNING 

Endagarsutbildning utvecklad av Säker trauma-gruppen på LÖF som involverar hela traumateamet med teori om teamarbete, varvat med praktiska traumaövningar. länk 

TRAUMAKIRURGI FÖR OPERATIONSSKÖTERSKOR 

Utbildning för operationssjuksköterskor som är både teoretisk och praktisk med operationsövningar gemensamt med läkare på DSTC-utbildning. länk 

TRAUMAKURS I VÅRD AV DEN SVÅRT SKADADE PÅ VÅRDAVDELNING.  

En tvådagarskurs för omvårdnadspersonal som handlar om det som händer efter det akuta omhändertagandet när den skadade patienten ligger på vårdavdelningar med multipla skador och omvårdnadsproblem.  länk 

KURS I SAMTALSSTÖD 

   

TRAUMASYMPOSIUM  

Ett årligt event med egna och internationella föreläsare, vilket samlar runt 500 deltagare från hela Sverige. Inriktas mot läkare, omvårdnadspersonal, politiker och tjänstemän med intresse för traumatologi. Länk 

Forskning 

TCK har ett eget FoUU-råd med representanter från de olika ingående medicinska enheterna vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Vi bedriver både preklinisk och klinisk forskning med traumatologisk anknytning och engagerar för närvarande professorer, docenter och doktorander inom områdena kirurgisk, ortopedisk, anestesiologisk och omvårdnadstraumaforskning. Dessa är engagerade i ett brett spektrum av projekt relaterade till den kliniska verksamheten runt traumatologin. 

Register 

Traumaregistret är ett internt kvalitetsregister i syfte att förbättra traumaomhändertagande i hela behandlingskedjan inom Traumacentrum Karolinska. 

Statistiken som redovisas i årsrapporterna innehåller data på traumapatienter som registreras i Traumaregister Karolinska, Solna. Registret har varit i drift sedan 1 januari 2005. 

Formulärets överkant 

All information registreras enligt en europeiskt överenskommen standard i syfte att kunna göra jämförelser med internationella traumacentra. Traumaregister Karolinska rapporterar i sin tur data till det nationella kvalitetsregistret för trauma - SweTrau. 

Data från registret kan användas för interna kvalitetsarbeten eller forskning. Om materialet ska publiceras/användas för forskning måste det finnas en godkänd etikansökan. 

Ansökan om uttag av data från registret görs på blanketten nedan. I blanketten finns angivet de bilagor som ska bifogas. 

Länk 

Ansökan om registeruppgifter ur Traumaregister Karolinska för forskningsändamål 

Nedan finns även dokument som beskriver de olika variablerna som registreras i registret. 

Länkar 

Variabler FMP 

Variabler Kvittra 

Variabler Traumaregister Karolinska  

Formulärets nederkant 

 

Kontakt 

Carl Magnus Wahlgren, professor traumakirurgi, Kärlkirurgen, Karolinska universitetssjukhuset 
carl.wahlgren@regionstockholm.se