Traumacentrum

Ett lokalt, regionalt och nationellt traumacenter. Trauma är den vanligaste dödsorsaken i Sverige före 44-års ålder. De senaste 15 åren har traumaomhändertagandet förbättrats i landet generellt genom införandet av förbättrad utbildning, men även på grund av centraliseringen till vissa universitetssjukhus som till exempel till Traumacentrum Karolinska, vilket gett ett bättre kvalitetsutfall. Traumacentrum Karolinska är Sveriges största enhet för omhändertagande av svårt skadade patienter

Länets och regionens enda traumacenter

Vi är länets och regionens enda mottagande enhet för svårt skadade med ett upptagningsområde som omfattar cirka 2,8 miljoner individer. Med drygt 1 800 traumafall per år, varav 200 är barn, uppfyller vi de kvalitetskriterier för traumavård som satts upp av American College of Surgeons.

Våra resultat vad gäller chans till överlevnad efter en svår skada ligger i nivå med de bästa internationella traumacentran.

Traumateamet består av läkare och sjuksköterskor från:

•Tema Akut och Reparativ Medicin
•Medicinsk enhet Akut
•Astrid Lindgrens Barnsjukhus
•PMI-Anestesi, IVA, BIVA, NIVA, THIVA
•Tema Cancer
•Tema Hjärta, Kärl och Neuro
•Bild och Funktion

Alla har en tydlig roll och uppgift och arbetar parallellt med varandra i ett team. Andra specialiteter kan kallas in efter behov. 

TCK-Traumacentrum garanterar ett komplett omhändertagande 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Samverkan med den prehospitala verksamheten är etablerad och telemedicinsk teknik finns tillgänglig för bedömning av svårt skadade som kommer till våra samarbetspartners inom regionen men även till andra sjukhus i Mellansverige.

Organisationen arbetar multidisciplinärt och det finns möjlighet att få tillgång till nyckelpersoner omedelbart inom; allmänkirurgi, anestesi- och intensivvård, ortopedisk kirurgi, diagnostisk radiologi inklusive enhet för interventionellt radiologi, neurokirurgi, neurointensivvård, kärlkirurgi, öron-, näsa-, hals-kirurgi, thoraxkirurgi, plastikkirurgi, barnkirurgi, barnintensivvård och akutmedicin.

Till dessa resurser finns tillgång till handkirurgi, käkkirurgi med ansiktsrekonstruktion, extracorporeal membran oxygenering - ECMO - samt hyperbar oxygenbehandling. Specialiserad personal på vårdavdelning, operation och intensivvård har omvårdnadskompetens för denna patientgrupp och ett kvalitetsregister är knutet till verksamheten.

Hybridsal finns tillgänglig för kombinerad interventionell - angiografisk - och kirurgisk behandling. Alla involverade discipliner har spetskompetens för omhändertagande, diagnostik, interventioner, kirurgisk behandling och intensivvård.

Regionalt och nationellt samarbete

TCK har även ett nära och utvecklande samarbete med övriga akut- och traumasjukhus i regionen, Gotland - Visby, Sörmland – Nyköping & Eskilstuna, Västmanland - Västerås, Södertälje och Norrtälje.

TCK samarbetar även med andra sjukhus utanför denna region bland annat via telemedicinsk kommunikation. Ett system för utbildningar och forskning inom trauma har sedan flera år pågått mellan akut- och traumasjukhusen i syfte att säkra traumavårdskedjan mellan våra sjukhus.

TCK har som enda traumacenter i Sverige, Försvarsmaktens uppdrag att ansvara för akut skada och sjukdom bland Försvarsmaktens anställda i utlandstjänst.

Multidisciplinär samverkan

För varje patient utarbetas en detaljerad planering av behandling i multidisciplinär samverkan. Patienterna sorteras - triageras - på traumaenheten och omhändertas multidisciplinärt. Snabb och avancerad teknik för korrekt diagnostik finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Verksamhetens övergripande syfte är att rädda liv i första hand och samtidigt se till att patienten uppnår god hälsorelaterad livskvalitet. Av de 1 552 patienter som kom in som svårt skadade krävdes akut operation i nära hälften av fallen, 43 procent. Medelvårdtiden på för intensivvård och vårdavdelning var ett respektive sex dygn.

320 av patienterna som hade svåra skador (ISS>15) krävde i medeltal fem dygns intensivvård och 17 dygn på vårdavdelning.

 

Traumahandboken