Sektion Trauma och Akutkirurgi

Trauma och Akutkirurgiska sektionen ansvarar för trauma- och akutkirurgi. Sektionen är organisatoriskt sedan årsskiftet 2019-2020 placerad inom Medicinsk enhet Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi. Sektionen arbetar med olika inriktningar i Solna respektive Huddinge. I Solna arbetar vi med det högspecialiserade traumauppdraget och i Huddinge med ett stort akutkirurgiskt uppdrag.

Arbetet sker i nära samarbete med ortopedi, kärlkirurgi, anestesi, operation, radiologi, akutmedicin och med de övriga kirurgiska sektionerna. I Solna finns ett nära samarbete med Kolorektalkirurgin och i Huddinge med Övre buk-kirurgin och Endoluminalsektionen. Inom sektionen arbetar cirka 30 kirurger, varav 7 i Solna.

Våra patienter vårdas i Solna på avdelning C10 och i Huddinge på avdelning B86-88 samt på KAVA. Vi arbetar efter moderna principer där vi syftar till att arbeta efter patienternas bästa.

Det akutkirurgiska arbetet omfattar patientgrupper med akut buksmärta, gastrointestinal blödning, och trauma. Vi bemannar akut- och traumakirurgiska konsult- och jourlinjer och handlägger patienter på akutmottagningarna, på akut- och traumakirurgiska avdelningar samt som konsulter vid akutkirurgiska frågor på inneliggande patienter. Inom sektionen har vi ett stort utbildningsuppdrag och vi handleder i den kliniska vardagen studenter, AT- läkare samt ST-läkare. Dessutom engageras vi i nationella kurser.

Vi försöker kontinuerligt förbättra vården genom kvalitetsutveckling och mätning av kvalitetsparametrar. Vi registrerar i nationella databaser såsom Gallriks, Bråckregistret och i det nationella traumaregistret, SweTrau.

Vi arbetar med att bygga upp en FoU-verksamhet med forskargrupper inom trauma- och akutkirurgin.