Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi

Medicinska enheten för Trauma, akutkirurgi och ortopedi inom Karolinska Solna och Huddinge har ett högspecialiserat vårduppdrag inom Region Stockholm. Vi är även mottagare av patienter från andra delar av Sverige.

Traumacentrum Karolinska i Solna som är en av nationens största enheter för mottagande av svårt skadade vuxna och barn har dygnet runt och årets alla dagar en bemanning av specialister inom detta område. Behandlingsresultaten är i nivå med framstående internationella traumacenter. Vår enhet har även en stor akut kirurgisk verksamhet framför allt i Huddinge men även i Solna. Ortopedin inom vår enhet har högspecialiserat uppdrag framförallt inom höft- och knäproteskirurgi, ryggkirurgi, sarkom och skelettdeformiteter.

Utöver detta har vi en stor forsknings- och utbildningsaktivitet i nära samarbete med Karolinska Institutet.

Våra patienter inkommer till oss via Intensivakuten i Solna, Akutmottagningen i Huddinge samt via remissförfarande.

Akut Ortopedi

Sektion Akut Ortopedi behandlar patienter med skador i rygg, bäcken och extremiteter, samt vissa svårare infektionstillstånd.

Inom Sektion Akut Ortopedi behandlas patienter, primärt från Stockholmsregionen, med akuta och kroniska skador i den s.k. rörelseapparaten.

Vi behandlar även patienter med vissa skadetyper från Gotland, Västmanland och Södermanland och har som målsättning att leverera en ortopedisk traumaservice för samtliga nämnda regioner, samt vid behov även på riksplanet.

Vi har verksamhet på båda universitetssjukhusen (H + S), där Solnadelen ingår i navet för den multidisciplinära handläggningen av Stockholms högenergiskador. Huddingesidan kännetecknas mer av renodlad frakturbehandling i övre och nedre extremiteterna.

Inom patientflödet finns följande patientgrupper:

  • Ryggfrakturer (S)
  • Bäckenfrakturer (S)
  • Extremitetsfrakturer (H + S)
  • Öppna frakturer och traumatiska amputationer (S)
  • Nekrotiserande fasciit (S)

Rekonstruktiv Ortopedi

Patientområde Rekonstruktiv ortopedi vårdar patienter med ryggsjukdomar, ledförslitningar, skelettdeformiteter eller tumörer i muskler och skelett som är i behov av kirurgisk behandling.

Inom patientområdet finns ett redan etablerat samarbete inom Karolinska runt muskuloskeletala sjukdomar som fördjupas i den nya organisationen. Dessutom samlas här den högspecialiserade vården för mjuk- och hårdvävnadskirurgi inom rörelseapparaten.

De patientflöden som ingår i Patientområde rekonstruktiv ortopedi är:

  • Ryggsjukdomar
  • Ledsjukdomar och extremitetsfelställningar
  • Muskuloskeletala tumörer

Sambanden mellan patientrelevanta utfallsmått är hög inom patientområdet och samverkan möjliggör stärkt forskning och utbildning.

Patienterna som får vård inom patientområdet har ett mycket likartat högspecialiserat omvårdnadsbehov och det finns möjlighet till samordnad omvårdnad mellan Patientområde rekonstruktiv ortopedi.

Ur ett patientperspektiv finns det flera positiva synergieffekter för de olika patientgrupper som ingår i patientområdet.

Trauma och Akutkirurgi

Trauma och Akutkirurgiska sektionen ansvarar för trauma- och akutkirurgi. Sektionen är organisatoriskt sedan årsskiftet 2019-2020 placerad inom Medicinsk enhet Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi. Sektionen arbetar med olika inriktningar i Solna respektive Huddinge. I Solna arbetar vi med det högspecialiserade traumauppdraget och i Huddinge med ett stort akutkirurgiskt uppdrag.

Arbetet sker i nära samarbete med ortopedi, kärlkirurgi, anestesi, operation, radiologi, akutmedicin och med de övriga kirurgiska sektionerna. I Solna finns ett nära samarbete med Kolorektalkirurgin och i Huddinge med Övre buk-kirurgin och Endoluminalsektionen. Inom sektionen arbetar cirka 30 kirurger, varav 7 i Solna.

Våra patienter vårdas i Solna på avdelning C10 och i Huddinge på avdelning B86-88 samt på KAVA. Vi arbetar efter moderna principer där vi syftar till att arbeta efter patienternas bästa.

Det akutkirurgiska arbetet omfattar patientgrupper med akut buksmärta, gastrointestinal blödning, och trauma. Vi bemannar akut- och traumakirurgiska konsult- och jourlinjer och handlägger patienter på akutmottagningarna, på akut- och traumakirurgiska avdelningar samt som konsulter vid akutkirurgiska frågor på inneliggande patienter. Inom sektionen har vi ett stort utbildningsuppdrag och vi handleder i den kliniska vardagen studenter, AT- läkare samt ST-läkare. Dessutom engageras vi i nationella kurser.

Vi försöker kontinuerligt förbättra vården genom kvalitetsutveckling och mätning av kvalitetsparametrar. Vi registrerar i nationella databaser såsom Gallriks, Bråckregistret och i det nationella traumaregistret, SweTrau.

Vi arbetar med att bygga upp en FoU-verksamhet med forskargrupper inom trauma- och akutkirurgin.

 

Ortopediska vårdprogram

Är du patient eller närstående?

Remissinformation