Högspecialiserad vård inom Medicinsk enhet Transplantation

Transplantation ansvarar för alla njur-, pancreas och öcellstransplantationer i Stockholmsregionen. Vi är tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg ansvariga för alla levertransplantationer i Sverige. Hjärttransplantationer görs i samarbete med kardiologverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Thoraxkirurgisk samarbetspartner är Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Levertransplantation

Levertransplantation har utförts vid Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1984. Verksamheten engagerar ett stort team vid sjukhuset som året runt dygnet runt, kan bedöma leversjuka patienter för optimal behandling inklusive levertransplantation. Både barn och vuxna transplanteras med mycket goda resultat. Alla förekommande indikationer för levertransplantation hanteras före och efter transplantation.

Speciell kompetens finns dessutom för transplantation vid blödarsjuka, HIV, familjär amyloid polyneuropati samt vid avancerad hepatocellulär cancer och pediatriska transplantationer. Vi bedriver en av Nordens mest omfattande leverkirurgiska verksamheter med över 200 leveringrepp per år.

Verksamheten är uppbyggd kring multidisciplinära telemedicinska beslutskonferenser och innefattar allt från lokalablativa behandlingar, laparoskopisk leverkirurgi till mer avancerad resektionskirurgi på både vuxna och barn.

Verksamheten inom Transplantation är integrerad med Medicinsk enhet Övre Buk.


NHV-uppdrag

Karolinska Universitetssjukhuset har ett uppdrag att bedriva levertransplantation som nationell högspecialiserad vård, s.k. NHV-uppdrag. Vården i samband med levertransplantation bedrivs av flera olika enheter inom Karolinska där bl.a. ME Transplantation, ME Övre buk, ME Högspecialiserad barnmedicin 1 och ME Perioperativ Medicin och Intensivvård Huddinge ingår.

I levertransplantation som NHV-uppdrag ingår följande åtgärder:

Homolog levertransplantation (JJC 00)
Homolog partiell levertransplantation (JJC10)
Homolog levertransplantation, levande donator (JJC 20)
Heterolog levertransplantation (JJC 30)
Heterolog partiell levertransplantation (JJC 40)
Extirpation av transplanterad lever (JJC 60)
Annan operation i sambnad med levertrasnplantation (JJC 96)
Uttagning av del av lever till transplantation från levande donator (YJA 00)

 
Övergripande vårdprocess

För patienter där levertransplantation kan utgöra ett behandlingsalternativ skrivs remiss till ME Övre buk, sektionen för lever- och gallvägssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Utredning kan i stora delar göras på hemsjukhuset men delar av utredningen kan behöva utföras på Karolinska. När utredning är klar hålls en MDK tillsammans med patient och beslut om uppsättning på väntelista tas. Under väntetiden till transplantation fortsätter vården av inremitterande, ibland med stöd av hepatologenheten på Karolinska.

Vid organerbjudande och beslut om transplantation överförs patienten till ME Transplantation och inläggning sker på Transplantationsavdelningen. ME Transplantation ansvarar för operation, eftervård och uppföljning under tid som överenskommits på förhand. Långtidsuppföljning sker oftast via inremitterande medicin/gastro/hepatologienhet.

För mer information om nationell högspecialiserad vård inom regionen - Nationell högspecialiserad vård – Region Stockholm


Njurtransplantation, pankreastransplantation, ötransplantation, hjärttransplantation och accesskirurgi

Njurtransplantationsverksamheten startade på Serafimerlasarettet 1964 och finns sedan 1973 på Karolinska Universitetssjukhuset.

Njurtransplantationer utförs med njurar från avlidna eller levande donatorer. Njurtransplantationer med levande donator utförs regelbundet och de flesta donatorsnefrektomier görs numer laparoskopiskt.

Speciella kompetensområden är njurtransplantation på barn, blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer och njurtransplantationer till multiimmuniserade patienter.

Pankreastransplantationer utförs sedan 1974 och vi utför också sedan många år öcellstransplantationer.

Sedan 2000 utförs hjärttransplantationer i samarbete med kardiologverksamheterna på Karolinska och Uppsala Akademiska sjukhus. Thoraxkirurgisk samarbetspartner är Skånes Universitetssjukhus i Lund. I samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus följs härttransplanterade barn i regionen.

Även avancerad accesskirurgi inklusive accesskirurgi på barn utförs (från nyföddhetsperioden och uppåt).


Pediatrisk njurtransplantation

Vi bedriver i samarbete med barnkliniken ett pediatriskt njurtransplantationsprogram där barn från nyföddhetsperioden och uppåt tas om hand för utredning, eventuell dialys och transplantation. Cirka 75 procent av Sveriges barnnjurtransplantationer utförs vid Karolinska Universitetssjukhuset.