Kurser på KTC

Kurser - Praktiska utbildningar och examinationer

      Träning i TEAM för grund- och specialistutbildningar KI

 • Sjuksköterskeprogrammet T5 
  Patientsimulering - akut omhändertagande (1SJ023/24).
 • Sjuksköterskeprogrammet T6 Slutexamination scenarioträning i TEAM.
 • Sjuksköterskeprogrammet T6 och läkarprogrammet T7,
  IPL , patientsimulering, säkert samarbete vid trauma.
 • KI Läkarprogrammet T5.
 • Läkarprogrammet T6.
  SVK infektion - Patientsimulering på akutrum med markör.
  Färdighetsträning och patientsimulering i akut omhändertagande.
 • Läkarprogrammet T6 SVK Dermatologi/ven. 
 • Läkarprogrammet OSCE Kirurgi, Medicin, Obstetrik.
 • Läkarprogrammet OSCE kliniskt körkort.
 • Läkarprogrammet T7. SVK Kärl.
  VIST angiosimulator: Mentice Radiation Safety Training Agenda.
 • Läkarprogrammet T7 Plastik och brännskada.
  Läkarprogrammet T7 Neuroradiologi.
 • Läkarprogrammet T.10 Fördjupningskurs i obstetrik och neonatologi
 • Läkarprogrammet. T10 Barn, akut omhändertagande
 • Läkarprogrammet T11 SVK Global kirurgi.
 • Läkarprogrammet T11 IST Integrerad sluttentamen.
 • Specialistprogrammet för SSK IVA T1..
  Patientsimulering ABCDE, intensivvård - introduktion till VFU.
 • Specialistprogrammet för ssk T2 IVA.
  Patientsimulering i intensivvård, säkert samarbete, färdigheter, luftväg (2IN010).
 • Specialistprogrammet för ssk IVA T2.
  Slutexamination i simulerad miljö (2IN011)
 • Specialistprogrammet för SSK Anestesi T1.
  Patientsimulering inför VFU, färdighetsträning luftvägar (2AN009).
 • Specialistprogrammet för ssk IVA T2.
  Patientsimulering och säkert samarbete (2AN010).
 • Specialistprogrammet för ssk Anestesi T2 (2AN011).
  Patientsimulering och slutexamination i samverkan med KI operation.
 • KI Operation. Färdighetsträning i instrumentering och positionering.
 • KI Operation.
  Slutexamination i simulerad miljö. Samverkan med KI anestesi.
 • Barnmorskeprogrammet.
  Teamträning, examination NEO HLR.
 • Läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet.
  IPL akuta obstetriska situationer.
 • Läkarprogrammet T11.
  SVK Scenarioträning patientsimulering ABCDE.
 • Barnmorskeprogrammet - examination i alla kliniska moment.
 • Scenarioträning - IPL - Kurser för vårdpersonal och studenter
 • Nationell SFOS kurs Gynekologi IPL.
 • SK- kurs ultraljudkurs. 
 • Flera enheter från Karolinska.
  Interprofessionell scenario och kommunikationsträning i team.
 • Återkommande scenarioträning för ST läkare och akutvårdsläkare.
 • Kvinnokliniken: Tvärprofessionella akuta obstetriska situationer.
 • Visualiseringsteknik.
 • TEMA Barn, basår för sjuksköterskor som saknar specialistkompetens.
 • Medical Advanced Life Support.
 • Thorax -Cardiac Advance Life Support (CALS)
 • Trauma- Advanced trauma life support (ATLS)
 • Omställningsutbildningar inför kris och beredskap.
 • AT: Introduktionsdag med medicinska och kirurgiska patientfall i team.
 • AT: Färdighetsträning patientsimulering A-HLR.
 • AT: Ultraljudsutbildning en dag.
 • AT: Traumadag med patientsimulering i team.
 • Kompetenshöjande utbildning för barnmorskor (KUB)
  som har examen utanför EU.
 • Kompetenshöjande utbildning för läkare (KUL) som har examen utanför EU.
 • Cardiac Advance Life Support, (CALS) Thorax 
 • SK-kurs Akutsjukvård luftvägar inom akutsjukvård. 
 • ST-läkare (Akutsjukvård, internmedicin, ÖNH, Anestesi).
  Genomförs av Tema Akut och reparativ läkare i samverkan med Funktion Perioperativ medicin och intensivvård.
 • SK- kurs akut internmedicin. Färdighetsträning och patientsimulering.
 • Nationell SFOS kurs Gynekologi.
 • Återkommande scenarioträning för ST läkare och akutvårdsläkare.
 • Kvinnokliniken, IPL akuta obstetriska situationer. 

  Förkortningar

  IPL Interprofessionellt lärande
  OSCE Objective structured clinical examination
  ST Specialistläkare
  AT Allmänläkare
  SSK sjuksköterskor
  ÖNH Öron näsa hals