Kurser på KTC

Kurser - Praktiska utbildningar och examinationer

      Träning i TEAM för grund- och specialistutbildningar KI

 • Sjuksköterskeprogrammet T5 
  Patientsimulering - akut omhändertagande (1SJ023/24).
 • Sjuksköterskeprogrammet T6 Slutexamination scenarioträning i TEAM.
 • Sjuksköterskeprogrammet T6 och läkarprogrammet T7
  IPL , patientsimulering, säkert samarbete vid trauma
 • KI Läkarprogrammet T5
 • Läkarprogrammet T6.
  SVK infektion - Patientsimulering på akutrum med markör.
  Färdighetsträning och patientsimulering i akut omhändertagande
 • Läkarprogrammet T6 SVK Dermatologi/ven 
 • Läkarprogrammet OSCE Kirurgi, Medicin, Obstetrik
 • Läkarprogrammet OSCE kliniskt körkort
 • Läkarprogrammet T7. SVK Kärl
  VIST angiosimulator: Mentice Radiation Safety Training Agenda
 • Läkarprogrammet T7 Plastik och brännskada
  Läkarprogrammet T7 Neuroradiologi
 • Läkarprogrammet T.10 Fördjupningskurs i obstetrik och neonatologi
 • Läkarprogrammet. T10 Barn, akut omhändertagande
 • Läkarprogrammet T11 SVK Global kirurgi
 • Läkarprogrammet T11 IST Integrerad sluttentamen
 • Specialistprogrammet för SSK IVA T1
  Patientsimulering ABCDE, intensivvård - introduktion till VFU.
 • Specialistprogrammet för ssk T2 IVA
  Patientsimulering i intensivvård, säkert samarbete, färdigheter, luftväg (2IN010).
 • Specialistprogrammet för ssk IVA T2
  Slutexamination i simulerad miljö (2IN011)
 • Specialistprogrammet för SSK Anestesi T1
  Patientsimulering inför VFU, färdighetsträning luftvägar (2AN009).
 • Specialistprogrammet för ssk IVA T2
  Patientsimulering och säkert samarbete (2AN010).
 • Specialistprogrammet för ssk Anestesi T2 (2AN011)
  Patientsimulering och slutexamination i samverkan med KI operation.
 • KI Operation. Färdighetsträning i instrumentering och positionering.
 • KI Operation.
  Slutexamination i simulerad miljö. Samverkan med KI anestesi.
 • Barnmorskeprogrammet.
  Teamträning, examination NEO HLR
 • Läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet.
  IPL akuta obstetriska situationer.
 • Läkarprogrammet T11
  SVK Scenarioträning patientsimulering ABCDE
 • Barnmorskeprogrammet - examination i alla kliniska moment

  Scenarioträning - IPL - Kurser för vårdpersonal och studenter

 • Nationell SFOS kurs Gynekologi IPL
 • SK- kurs ultraljudkurs 
 • Flera enheter från Karolinska
  Interprofessionell scenario och kommunikationsträning i team
 • Återkommande scenarioträning för ST läkare och akutvårdsläkare
 • Kvinnokliniken: Tvärprofessionella akuta obstetriska situationer.
 • Visualiseringsteknik
 • TEMA Barn, basår för sjuksköterskor som saknar specialistkompetens
 • Medical Advanced Life Support
 • Thorax -Cardiac Advance Life Support (CALS)
 • Trauma- Advanced trauma life support (ATLS)
 • Omställningsutbildningar inför kris och beredskap
 • AT: Introduktionsdag med medicinska och kirurgiska patientfall i team.
 • AT: Färdighetsträning patientsimulering A-HLR.
 • AT: Ultraljudsutbildning en dag
 • AT: Traumadag med patientsimulering i team.
 • Kompetenshöjande utbildning för barnmorskor (KUB)
  som har examen utanför EU
 • Kompetenshöjande utbildning för läkare (KUL)
  som har examen utanför EU
 • Cardiac Advance Life Support, (CALS) Thorax 
 • SK-kurs Akutsjukvård luftvägar inom akutsjukvård. 
 • ST-läkare (Akutsjukvård, internmedicin, ÖNH, Anestesi).
  Genomförs av Tema Akut och reparativ läkare i samverkan med Funktion Perioperativ medicin och intensivvård.
 • SK- kurs akut internmedicin. Färdighetsträning och patientsimulering.
 • Nationell SFOS kurs Gynekologi
 • Återkommande scenarioträning för ST läkare och akutvårdsläkare
 • Kvinnokliniken, IPL akuta obstetriska situationer. 

  Förkortningar

  IPL Interprofessionellt lärande
  OSCE Objective structured clinical examination
  ST SpecialistläkareAT Allmänläkare
  SSK sjuksköterskor
  ÖNH Öron näsa hals