Utvecklingsprojekt och förbättringsarbete

KTC verksamheten är väl förtrogen med och arbetar utifrån att uppfylla Karolinska Universitetssjukhusets värderingar "ansvar, medmänsklighet, helhetssyn"

Patient, personal och studentsäkerhet

Idag ställs krav på patientautonomi, evidensbaserad vård och ökad patientsäkerhet. Av etiska, säkerhetsmässiga skäl utförs all simulering på attrapper och simulatorer innan patientmötet.

Förebyggande av skaderisker

KTC förmedlar redan i ett tidigt skede i utbildnigen att det praktiska lärandet ska utövas i ett sammanhang "från del till helhet"
dvs. i samband med att enskilda moment tränas innefattas handhygien, klädregler och sticksäkerhet.
KTC hänvisar till att Nationella riktlinjer "vårdhandboken" efterföljs.

KTC initierar dialog med Högskola och TEMA funktioner.
Pedagogisk dialog riktat till pedagoger, AKOR, handledare. 1ggr/termin

Kontinuerlig utveckling av förutsättningar för patientsimulering

KTC i Solna har flyttat in i NKS och har tre fullt utrustade simuleringsenheter.
KTC i Huddinge har för närvarande två simuleringsrum och en simuleringsenhet med begränsad utrustning i nuläget.

Innovation

KTC förmedlar innovativ utveckling inom många områden.
Bl.a gällande attrapper och träningsmaterial samt har en etablerad god kontakt med de företag som har avtal med upphandlingsavdelningen.

Kritisk granskning och utvärdering av nya produkter/material leder till kontinuerliga förbättringar både ur ett säkerhetsmässigt och ett ekonomiskt perspektiv.

KlinSim

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering.

KTC Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna har ett nära Nationellt samarbete med de 60 KTC verksamheter som är etablerade i Sverige. KTC personal är aktivt deltagande i pågående utvecklingsarbeten inom:

Forskning
Utbildning
Utrustning/teknik
Ledning organisation