Utvecklingsprojekt och förbättringsarbete

Patient, personal och studentsäkerhet Idag ställs krav på patientautonomi, evidensbaserad vård och ökad patientsäkerhet.                                                  Utifrån etiska och säkerhetsmässiga skäl utförs den praktiska utbildningen på attrapper och simulatorer i en simulerad verklighetstrogen miljö innan patientmötet

Förebyggande av skaderisker

KTC förmedlar redan i ett tidigt skede att all utbildning i det praktiska lärandet ska utövas i ett sammanhang "från del till helhet" dvs. i samband med att enskilda moment tränas innefattas handhygien, klädregler och sticksäkerhet.
KTC hänvisar till att nationella riktlinjer "vårdhandboken" efterföljs.

Samverkan

KTC har initierat dialog med högskola och verksamheter
Pedagogisk dialog riktat till pedagoger, AKOR och handledare sker en gång/termin

Kontinuerlig utveckling av förutsättningar för scenarioträning i team och/eller interprofessionellt

KTC i Solna har tre fullt utrustade patientsimuleringsenheter.
KTC i Huddinge har tre patientsimuleringsrum och en fullt utrustad patientsimuleringsenhet.

Projekt

År 2018-19 Genomförde KTC Huddinge en kompetenshöjande utbildning för totalt 86 undersköterskor på Karolinska.

Corona år 2020
KTC Resurs för kompetenshöjande och förebyggande insatser under Coronakrisen

På uppdrag av insatsledningen i sjukhusets lokala särskilda sjukvårdsledning (LSSL) har KTC snabbt ställt om och bidragit med samordning och utbildningsinsatser utifrån verksamheternas behov genom att stödja och öka patient- och personalsäkerhet för vårdpersonal i samband med vård av patient med misstänk/verifierad covid-19

  • Kompetensutbildning i hantering av skyddsutrustning och hygienrutiner
    -Säkerställa att det på varje vårdenhet fanns utbildade hygienombud vilka i sin tur lär utbildar medarbetare på respektive enhet.
  • Reaktivering av extern och intern vårdpersonal till Karolinska.
    -Träning på vårdmoment utifrån verksamhetens behov, självlärande med handledare på plats.
  • Rekrytering av vårdpersonal med eller utan vårdbakgrund till Karolinska -Kompetensutveckling i grundläggande omvårdnad och personlig vård.
  • Introduktion för nyanställda avdelningsassistenter