Utbildningar - Kurser

Kurser för studenter och vårdpersonal förlagda på KTC

Träning för grund– och specialistutbildningar KI

• Sjuksköterskeprogrammet T5 Patientsimulering - akut omhändertagande
  (SJ023/24).
• Sjuksköterskeprogrammet T6 Slutexamination scenarioträning i TEAM.
• Sjuksköterskeprogrammet T6 och läkarprogrammet T7
  IPL , patientsimulering, säkert samarbete vid trauma.
• KI Läkarprogrammet T5 Patientsimulering ABCDE.
• Läkarprogrammet T6. SVK infektion – Patientsimulering på akutrum
  med markör.
• Läkarprogrammet T6 SVK Dermatologi/ven.
• Läkarprogrammet T6 SVK Akut och kronisk inflammation. 
• Läkarprogrammet OSCE T7 Kirurgi, T6 Medicin, T10 Obstetrik. 
• Läkarprogrammet T4 OSCE kliniskt körkort.
• Läkarprogrammet T7 SVK Kärl- VIST angiosimulator 
• Läkarprogrammet T7 SVK Plastik och brännskada
• Läkarprogrammet T7 SVK Neuroradiologi
• Läkarprogrammet T7 SVK Expeditionsmedicin
• Läkarprogrammet T10 SVK Fördjupningskurs i obstetrik och neonatologi
• Läkarprogrammet. T10 SVK Barn, akut omhändertagande
• Läkarprogrammet T10 SVK Akutmedicin ABCDE
• Läkarprogrammet T11 SVK Global kirurgi
• Läkarprogrammet T11 IST Integrerad sluttentamen
• Specialistprogrammet för ssk IVA T1 - patientsimulering ABCDE,
   introduktion inför VFU.
• Specialistprogrammet för ssk T2 IVA Patientsimulering, säkert samarbete
  (2IN010).
• Specialistprogrammet för ssk IVA T2 - Slutexamination i simulerad miljö
  (2IN011)
• Specialistprogrammet för SSK Anestesi T1 - Patientsimulering inför VFU,
  färdighetsträning luftvägar (2AN009).
• Specialistprogrammet för ssk IVA T2 - Patientsimulering, säkert
  samarbete (2AN010).
• Specialistprogrammet för ssk Anestesi T2 och ssk operation T2
  Patientsimulering och slutexamination i samverkan (2AN011).
• Specialistprogrammet för ssk KI Operation T1 - Färdighetsträning i
   instrumentering/positionering.
• Specialistprogrammet SSK- Operation T2
• Specialistprogrammet anestesi T2 - Slutexamination i simulerad miljö
• Barnmorskeprogrammet T2 - Teamträning, examination NEO HLR
• Läkarprogrammet T10 och barnmorskeprogrammet T2,
   IPL akuta obstetriska situationer.
• Barnmorskeprogrammet T1 och T2 - examination i alla kliniska moment.

Scenarioträning, IPL, kurser riktade till vårdpersonal

• Flera enheter från Karolinska - Interprofessionell scenario och
  kommunikationsträning i team
• Återkommande scenarioträning för ST läkare och akutvårdsläkare
• Kvinnokliniken: Tvärprofessionella akuta obstetriska situationer.
• Visualiseringsteknik.
• TEMA Barn, basår för sjuksköterskor som saknar specialistkompetens
• Thorax -Cardiac Advanced Life Support (CALS)
• Omställningsutbildningar inför kris och beredskap.
• AT  Introduktionsdag med medicinska och kirurgiska patientfall i team
• AT  Färdighetsträning patientsimulering A-HLR.
• AT  Ultraljudsutbildning en dag.
• AT  Traumadag med patientsimulering i team.
• Kompetenshöjande utbildning för barnmorskor (KUB) med examen
   utanför EU.
• Kompetenshöjande utbildning för läkare (KUL) med examen utanför EU
• ST -läkare - Akutsjukvård, internmedicin, ÖNH, Anestesi

Nationella kurser

• Advanced trauma Life support (ATLS)
• Medic Advanced Life Support (MALS
• Thoraxanestesi
• SK-kurs akut internmedicin 
• SK-kurs Organdonation
• SK-kurs Akuta luftvägar
• SK- kurs - Ultraljud POCUS

Internationella kurser

• ECMO- Adult ECMO for respiratory failure and septic Shock


Förkortningar

IPL         Interprofessionellt lärande
OSCE     Objektive Structured Clinical Examination
IST         Integrerad sluttentamen
ST          Specialistläkare
AT          Allmänläkare
SSK        Sjuksköterska
ÖNH      Öron näsa hals
SK          Specialistkompetens
SVK        Studentvald kurs
VIST       Vascular Intervention Surgical Training
ECMO    Extracoren modifierad poreal Membran Oxygenering
POCUS  Point of Care Ultrasound