Pedagogisk grundsyn

KTC: s roll i lärosätenas respektive sjukhusets utbildningsverksamhet.

KTC är en naturlig plattform mellan högskola och klinik och står för kontinuerlig kvalitetssäkring, patientsäkerhet, kompetens, professionalism, utveckling och utvärdering.

KTC anordnar forsknings, utbildnings- och nätverksmöjligheter där studenter, vårdpersonal och lärare träffas för att diskutera och samarbeta i syfte att påverka arbetet inom patientsäkerhet enligt en sociokonstruktivistisk approach.

För att KTC verksamheten ska kunna tillmötesgå de olika utbildningsprogrammens behov av simuleringsövningar och examinationer krävs ett nära samarbete med högskolans utbildningsansvariga pedagoger.
Genom kontinuerlig dialog med studenter, pedagoger, handledare och sjukvårdspersonal utvecklar vi en bra lärandemiljö.

Pedagogisk grundidé 

KTC är en resurs för genomförande och utvärdering inom medicinsk pedagogisk forskning och kunskapsutveckling.

KTC och Lärandeprocessen

Färdighetsmoment kan tränas effektivt enligt den "psykomotoriska taxonomin": awareness – knows – knows how – shows how – does (Bloom)
Observerar, imiterar, övar med korrigerande feedback och slutligen anpassar sig till korrekt utövning.

Kunskap - Att kunna ta till sig fakta - memorera.
Förståelse - Att kunna förstå fakta som memorerats.
Tillämpning - Att kunna utföra något med hjälp av den kunskap som man fått.
Analys - Att kunna se samband mellan olika fakta.
Syntes - Att kunna dra egna slutsatser.
Utvärdering - Att kunna producera, planera och generera något nytt.