Scenarioträning

Datorstyrd patientsimulator 

"SimMan" är avsedd för "Interproffesionellt lärande" IPL, teamträning och procedurträning. Scenario designas med hög grad av realism för utveckling och lärande. Under skapande av utmanande men trygga förhållanden (läs förutsättningar vid scenarioträning) ges deltagarna möjlighet att träna och tillämpa kliniska kunskaper samt förmåga att kommunicera och samarbeta. Lärandemålen skall vara tydligt definierade och omfatta oftast både medicinska- och/eller omvårdnadsmål samt CRM komponenter med olika tonvikt. SimMan bemöts alltid som en patient och instruktören ingriper om patientsäkerhet hotas. Videoåterkoppling eftersträvas.
Simulering är inte en teknologi utan en process som omfattas av ett context och inbegriper allt från Pre-briefing till debriefing/återkoppling. Lärandet sker i huvudsak inte i görandet utan i reflektionen.
Användandet kräver Instruktörsutbildning i medicinsk simulering samt kompletterande introduktion på KTC.

SimPad styrd patientsimulator

Nursing Anne", "RA-Sim" och "junior" Simulerade funktioner med möjlighet till patientmonitor. Möjliggör scenarioträning och färdighetsträning. Utifrån scenariodesign och specifika lärandemål varierar behovet av Intsruktörskompetens.

Förutsättningar och samverkan

För att använda patientsimulator krävs formell kompetens. För förstagångs- eller sällananvändaren krävs introduktion av patientsimuleringsrum, operatörs- och debriefingrum.
Kursledare ansvarar utifrån kursuppdrag hur utbildningen utformas och måluppfyllelse. Det skall ske i linje med "best practice" framtagna i regionala, nationella och internationella nätverk. Utvärdering bör återkopplas för utveckling i samverkan.

Bokning

Utbildningsplan och utbildningsupplägg skall förankras hos utbildningsledare på respektive site i samband med lokalbokning.

Ansvar

Under simulering ansvarar användaren för att utrustningen hanteras korrekt enligt instruktion och ej skadas, försämras eller förloras. Efter simulering ansvarar användaren för att simulatorer och utrustning återställs samt att eventuella problem kommuniceras omgående.
KTC ansvarar för teknisk utrustning och är stödjande konsulter.

 

 

 

 

Läs mer om våra patientsimulatorer