Simulerad scenarioträning

Patientsimulering en metod för att träna upplevelser eller situationer utifrån olika scenarion som efterliknar verkligheten i en kontrollerad miljö.

 

Simulering är inte en teknologi utan en process som omfattas av ett context som inbegriper Pre-briefing och debriefing.

Lärandet sker i huvudsak inte i görandet utan i reflektion under debriefing.

Datorstyrd patientsimulator 

"SimMan" är avsedd för interproffesionellt lärande IPL, teamträning och procedurträning. Scenarier designas utifrån realism för utveckling och lärande.
Under trygga förhållanden ges deltagarna möjlighet att träna och tillämpa kliniska kunskaper samt öva förmågan att kommunicera och samarbeta. Lärandemålen skall vara tydligt definierade och omfatta medicinska- och/eller omvårdnadsmål samt CRM komponenter.
Simulatorn namnges och bemöts alltid som en patient och instruktören ingriper om patientsäkerhet hotas. Videoåterkoppling eftersträvas.

Instruktörskompetens

För att använda simuleringsenhet med patientsimulator "SimMan" krävs formell kompetens, Instruktörsutbildning i medicinsk simulering. 
För förstagångs- eller sällananvändaren krävs även en kompletterande introduktion från utbildningsledare/tekniker på KTC som innefattar genomgång av simuleringsrum, operatörs- och debriefingrum.

SimPadstyrd patientsimulator

Nursing Anne, RA-Sim möjliggör scenario- och färdighetsträning med simulerade funktioner och monitorering.
För förstagångs- eller sällananvändaren krävs alltid en introduktion från utbildningsledare/tekniker på KTC. Utifrån lärosätets scenariodesign och specifika lärandemål kan behovet av intstruktörskompetens variera.

Förutsättningar och samverkan

Kursledare ansvarar utifrån kursuppdrag hur utbildningen utformas och måluppfyllelse.
Det skall ske i linje med "best practice" framtagna i regionala, nationella och internationella nätverk. Utvärdering bör återkopplas för utveckling i samverkan.

Bokning

I samband med bokning av lokaler specifiserar bokaren materialbehov samt bifogar ett utbildningsupplägg och namn på huvudinstruktören.
Utifrån inkommande uppgifter samordnar sedan utbildningsledaren på KTC en introduktion.

Ansvar

  • Under simulering ansvarar instruktören för att utrustningen hanteras korrekt enligt instruktion och ej skadas, försämras eller förloras.
    Eventuella problem kommuniceras med KTC omgående.

  • Efter varje simulering ansvarar instruktören för att simulatorn stängs av korrekt och att utrustning återställs.

  • Efter avslutad kurs, fyll i blankett och för en dialog med utbildningsledaren på KTC
    Återkoppling genom dialog möjliggör förbättring och utveckling.

 

        Utbildningsledare och tekniker på KTC är stödjande konsulter.

 

 

 

 

Läs mer om våra patientsimulatorer