Mål och resultat

KTC står för kontinuerlig kvalitetssäkring, patientsäkerhet, kompetens, professionalism, utveckling och utvärdering samt är en resurs för genomförande och utvärdering inom medicinsk pedagogisk forskning och kunskapsutveckling

Övergripande mål

Målet är "high practice" hög kompetens för säker vård och bästa möjliga patient, personal- och studentsäkerhet.

Utbildningsmomenten spänner över hela fältet från novis under grundutbildning till specialistträning.

Idag ställs större krav på patientautonomi, evidensbaserad vård och ökad patientsäkerhet. Av etiska, säkerhetsmässiga och pedagogiska skäl utförs därmed den praktiska träningen i en simulerad miljö.

KTC är en kärnverksamhet "Core facility" för all form av undervisning i kliniska färdigheter såväl vad avser metoder och procedurer som teamträning, scenarioträning och interprofessionell samverkan.
Verksamheten är helt sjukhusanpassad, men använder attrapper och simulatorer och ibland standardiserade patienter i stället för att "öva" på riktiga patienter. 

Delmål

-Hög kompetens för säker vård
-Hög patient och personalsäkerhet
-Tydlig koppling mellan teori och praktik
-Kontinuerligt utveckla personlig kompetens
-Interproffessionellt lärande
-Riskmedvetenhet och säkerhetstänkande
-Nära samarbete mellan sjukhus, högskola och universitet

KTC står för kontinuerlig kvalitetssäkring, patientsäkerhet, kompetens, professionalism, utveckling och utvärdering och är en resurs för genomförande och utvärdering inom medicinsk pedagogisk forskning och kunskapsutveckling

Utvärdering

Utvärdering av KTC verksamheten v.a år.
Bedömningen utgår ifrån ett sammanställt enkätunderlag med alternativsvar samt deskriptiva svar.