Mål och resultat

KTC står för kontinuerlig kvalitetssäkring, patientsäkerhet, kompetens, professionalism, utveckling och utvärdering och är en resurs för genomförande och utvärdering inom medicinsk pedagogisk forskning och kunskapsutveckling

Övergripande mål

  • En kärnverksamhet för all form av undervisning i kliniska färdigheter på Karolinska.
    KTC ska möjliggöra praktisk träning för vårpersonal på Karolinska Univeritetssjukhuset
    och studenter från högskolorna KI RKH

  • Möjliggöra procedurträning, teamträning, scenarioträning, interprofessioellt lärande och praktiska exminationer. 

  • Av etiska och säkerhetsmässiga skäl ska den praktiska träningen utföras i en verklighetstrogen kontrollerad simulerad miljö utan risk att skada patienter.

  • Den simulerade träningen uförs på attrapper, simulatorer och ibland med standardiserade patienter (skådespelande aktörer)

  • Utbildningsmomenten spänner över hela fältet från novis under grundutbildning till specialistträning och fortbildning.

 

Delmål

-Hög kompetens för säker vård
-Hög patient, personal- och studentsäkerhet
-Tydlig koppling mellan teori och praktik
-Kontinuerligt utveckla personlig kompetens
-Interproffessionellt lärande
-Riskmedvetenhet och säkerhetstänkande
-Nära samarbete mellan sjukhus, högskola och universitet

Utvärdering

KTC verksamheten utvärderas v. 3.e år.
Metod utgår ifrån enkätundersökning med alternativa och deskriptiva svar.