Patientområde Sjuka nyfödda barn

Patientområde Sjuka nyfödda barn bedriver verksamhet på tre sjukhus - i Danderyd, Huddinge och Solna. Här vårdas varje år 2500 sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Dessutom tas 200 utomläns-/utlandspatienter emot för högspecialiserad vård. Patientområdet har 70 vårdplatser.

Patientområde sjuka nyfödda barn på Karolinska universitetssjukhuset utgör Nordens största regioncentrum för nyfödda barn och deras familjer. Vi ansvarar för den högspecialiserade vården av mycket för tidigt födda (före graviditetsvecka 32), respiratorvård och kylbehandling. Vi utgör en nationell resurs inom neonatal barnkirurgi, njur-, och leversjukdomar , hjärnskador och medfödda ämnesomsättningsfel.

Våra starkaste utvecklingsområden är den högspecialiserade vården, familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård.

Föräldrarnas betydelse för sina barns hälsa och utveckling är väl dokumenterad och har förklarats av deras unika roll när det gäller att möta barnets psykosociala behov. När barnet föds för tidigt eller är sjukt efter förlossningen störs det normala samspelet mellan barn och föräldrar.

Vi arbetar enligt NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) med hjälp av situationsanpassad familjesamverkan och ser personalens roll som coacher som stöttar och undervisar föräldrarna i deras omvårdnad av sitt barn.

I den utvecklingsstödjande neonatalvården är åtgärder som stödjer föräldra-barn relationen centrala eftersom den relationen har störst betydelse för barnets utveckling på lång sikt. En familjecentrerad neonatalvård har sin grund i en samverkan mellan patienter, anhöriga, läkare, sjuksköterskor, barn- och undersköterskor i den dagliga vården.

Verksamhetsövergripande mål

  • Minimal separation mellan barn och föräldrar genom att erbjuda rum till alla föräldrar.
  • Vårdteamets gemensamma kompetens skall täcka såväl neonatalvård som BB-vård.
  • Föräldrar som känner sig trygga med att sköta barnet, som ser barnets behov och som känner sig delaktiga i barnets vård och vårdplanering.
  • Föräldrar som upplever att de blir väl bemötta, får tillräckligt stöd och information samt möjlighet att prata om sin egen oro.

Nyföddhetsintensivvård

Vi har ett nära samarbete med kvinnokliniken, ECMO centrum, barnintensiven och rikscentrum för invasiv fosterterapi. Vår neonatala transportservice NeoPETS har dygnet runt beredskap för intensivvårdskrävande transporter inom och utom landet.

Vårdavdelningar för nyföddhetsvård

Utöver intensivvården utför vi en stor andel akut neonatalvård på alla våra avdelningar. Vi har formaliserade partnerskapsavtal med flera sjukhus och regioner.

Hemsjukvård

Neonatalverksamhetens hemsjukvård utgår från Danderyd och Huddinge: Neonatal hemsjukvård erbjuds till barn som är inskrivna på avdelningen och bedöms medicinskt stabila men har ett fortsatt behov av sjukvård. De får träffa barnsjuksköterskor som kommer hem till familjen och det finns alltid en ansvarig läkare inne på avdelningen som kan vara behjälplig sköterskan med att svara på patientfrågor. Barmen rondas med sjuksköterskan 2 ggr i veckan.

Vanligt förekommande vårdåtgärder är sondsättning, viktkontroll, ljusbehandling, blodprovstagning samt syrgasbehandling. Hemsjukvården erbjuds måndag-fredag 8:00–16:00. När hemsjukvården inte kan nås är barnens föräldrar välkomna att ringa till neonatalavdelningen för att få stöd och vägledning dygnet runt. Efter överenskommelse med personalen finns det möjlighet att komma in till avdelningen för bedömning av läkare.

Mottagningar för nyföddhetsvård - Danderyd, Solna och Huddinge

På mottagningen följs de barn upp som krävt intensivvård eller där det kan förväntas att behov av särskilda stödåtgärder. De extremt för tidigt födda barnen (födda före 28 graviditetsveckan) följs enligt ett nationellt uppföljningsprogram med sjukgymnast, psykolog, dietist, läkare och sjuksköterska. Genom att följa barnen upp till skolålder så ökar kunskapen om långsiktig hälsa efter för tidig födsel.
Syftet med en uppföljning till skolåldern är att se att barnet utvecklas och tillväxer normalt, och vid behov tidigt identifiera och diagnostisera avvikelser som kan behöva tidig behandling och stöd till barnet och dess familj. Data samlas in för att följa kvaliteten och vetenskapligt utvärdera den neonatala vården och behandlingen.
På mottagningen följs också barn som inte har tillfredställande viktuppgång eller har ljusbehandlats för högt bilirubin (nyföddhetsgulsot). De barnen får i första hand träffa sjuksköterskan för kontroll och konsultation. Sjuksköterskan har också hand om att vaccinera för tidigt födda barn som vårdats på avdelningen (första injektionen av barnvaccinprogrammet).

 

Är du patient eller närstående?

 

Vad är ett patientområde och funktionsområde?