Reproduktionsmedicin

Reproduktionsmedicin Karolinska har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Regler och grundkrav, PM/riktlinjer och medicinska underlag/remisser

Väntelista och kötid

Offentligt finansierad assisterad befruktning

Sedan 2017-01-01 gäller fritt vårdval i Stockholms län. All högspecialiserad vård inom reproduktionsmedicin utförs dock vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset har av SLL fått uppdraget att granska alla medicinska beslutsunderlag för beslut om godkännande av offentligt finansierad befruktning inom vårdvalet. Dessa behandlingar utförs endast vid de kliniker som tecknat avtal med SLL.

Du skickar som inremitterande läkare det kompletta medicinska beslutsunderlaget till Reproduktionsmedicin för bedömning och slutgiltigt godkännande. Därefter skickar vi en bekräftelse till patienten som då kan välja att få sin behandling vid någon av SLLs godkända kliniker. (bokstavsordning)

 är de kliniker som idag är godkända av Stockholms läns landsting.

All annan vård inom reproduktionsmedicinska området (högspecialiserad vård) utförs vid Reproduktionsmedicin efter sedvanlig remissbedömning.

Vårdval - insemination med donerade spermier

Sedan 2018-01-11 kan fritt vårdval tillämpas även för behandlingar som gäller insemination med donerade spermier. Tills vidare gäller att offentligt finansierad behandling för IVF med donerade spermier (D-IVF och högspecialiserad vård) endast utförs vid Reproduktionsmedicin Karolinska.

I Stockholms läns landsting har patienter möjlighet att själva välja den klinik de vill vända sig till. För dessa behandlingar rekvireras donerade spermier från svensk vävnadsinrättning.(bokstavsordning)

är de kliniker som idag är godkända för insemination med donerade spermier.

Behandling med donerade spermier omfattas inte av vårdgarantin.

Högspecialiserad vård

inom högspecialiserad sjukvård inryms följande patientgrupper;

Fertilitetsbevarande åtgärder

Fertilitetsbevarande åtgärder. Konsultation, utredning, åtgärden/frysförvaring, uppföljning, samt efterföljande konsultationer/rådgivning, inför frysförvaring av könsceller/vävnad.

Inför efterföljande behandlingar med eventuell vävnadstransplantation och /eller assisterad befruktning, tillika den vård som ges i anslutning till detta.

HIV - smittade kvinnor

Under 2017 har Karolinska Universitetssjukhuset fått godkänt att göra assisterad befruktning hos par där kvinnan är hiv-positiv inom ramen av en forskningsstudie. Etiskt tillstånd 2016/2096-31/4. Assisterad befruktning hos hiv-positiva kvinnor är i nuläget ej tillåten i Sverige.

Reproduktionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att vara den enda kliniken i Sverige som har möjlighet att erbjuda denna behandling i projektform. Behandling sker i samarbete med Infektionskliniken och Högspecialiserad Mödravård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med studien är att utvärdera resultat av fertilitetsbehandling hos hiv-positiva kvinnor. Typen av assisterad befruktning som kommer att användas är provrörsbefruktning med insemination av spermier (ICSI).

Förutsättning är att kvinnan har en välbehandlad hiv-infektion med hög följsamhet och låga virusnivåer.

Övriga regler som gäller för landstingsfinansierad behandling inom Stockholm Läns Landsting bör uppfyllas. Utomlänspar kommer att ha möjlighet att delta i studien i samarbete med lokala fertilitesenheter och infektionskliniker.

Patientinformation

Preimplantatorisk genetisk diagnostik, PGD

PGD-behandling utgör en form av prenatal diagnostik och ses inte som en form av fertilitetsbehandling. PGD får endast användas om mannen eller kvinnan bär på anlag för en allvarlig genetisk sjukdom eller kromosom avvikelse, som innebär hög risk att få ett barn med en genetisk skada eller sjukdom.

Observera; detta gäller inte PGS (screening) som för närvarande endast utförs som forskningsprojekt inom ramen för en multicenterstudie. Remisser gällande PGS betraktas som högspecialiserad behandling.

Donation innefattande äggceller (oocyter) och spermier

Donation med oocyter (äggdonation, OD/OR). Heterosexuella par,  samkönade par eller ensamstående kvinnor som är berättigade offentligt finansierad assisterad befruktning med donerade spermier (D-IVF) betraktas tills vidare som högspecialiserad vård tills dess att Socialstyrelsen och IVO har gett sitt godkännande att dessa kan utföras vid andra kliniker än så kallade upplåtna enheter (universitetskliniker). En mindre andel av dessa patienter kan ju dock även inrymmas i andra högspecialiserade kategorier.

Annan sjuklighet som kräver universitetssjukhusets resurser

  1. Smittsamma infektionssjukdomar (exvis Hepatit B samt C, HIV, eller andra i författningssamlingen, se SOSFS 2009:32).
  2. Avvikande anatomiska förhållanden i reproduktionsorganen (exempelvis vissa uterusanomalier), disorders of sexual development (DSD)
  3. Andra kroniska systemsjukdomar/tillstånd som behöver Universitetssjukhusets kompetensprofil, exempelvis svår endometrios, vissa typer av uterusmyom, njursjukdom, reumatiska sjukdomar, ärftliga sjukdomar, avancerade andrologiska tillstånd (ffa azoospermi) som kräver särskild kirurgisk teknik vid behandlingen (exvis microTESE) eller associerat till utredning/bedömning av dessa fall.
  4. 2nd opinion av alla ovan grupper, även inkluderande bedömning av psykosociala förhållanden.
  5. Vissa enstaka andra tillstånd, avgörs från fall till fall.

 Separat remiss

Separat remiss för mannen krävs för följande åtgärder;

  • Spermaanalys utförs av Reproduktionsmedicinska laboratoriet.
  • Testikelbiopsi utförs av Reproduktionsmedicin. Efter eventuell frysförvaring krävs ny remiss (högspecialicerad vård) för assisterad befruktning.
  • Ställningstagande till transport till annan vävnadsinrättning av gameter/vävnad.
  • Andrologiska frågeställningar hänvisas till ANOVA - Andrologmottagning.

ID kontroll

Vid besöket på Reproduktionsmedicin måste patienten kunna visa giltig legitimation.

Läs mer

Blanketter - samtycke

Patientinformation Zikavirus

Bli ägg- eller spermiedonator

Utomlänspatienter

För utomlänspatienter/par är det hemlandstingets regler som bestämmer kvinnans åldersgräns för behandling, antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges. För att kunna erbjuda paret behandling måste vi få en betalningsförbindelse/ specialistvårdsremiss. Vi kan tyvärr inte ta emot egenfinansierade behandlingar enligt de regler som för närvarande gäller i Stockholms läns landsting.

För patienter som söker sig till Reproduktionsmedicin Karolinska med hänvisning till nya patientlagen gäller Stockholm läns landstings regler. Även här behövs en betalningsgaranti/remiss från hemlandstinget.

Vi debiterar enligt aktuell utomlänsprislista.

Distansstimulering/behandling kan i förekommande fall ske tillsammans med aktuell klinik från det inremitterande landstinget.
Specialistvårdremiss

I specialistvårdremissen/betalningsförbindelsen ska det tydligt framgå

Vilken sorts behandling som avses.
Personuppgifter på både kvinnan och partner, eftersom båda ska genomgå samtal/provtagning/etc.
Giltighetstid. Eftersom behandlingstiden ofta överstiger 1 år så önskar vi att ni istället anger:
- hur många behandlingar som avses
- om eventuella frysbehandlingar ingår
- Journalkopior och provsvar
inkluderande hormonell utredning på kvinnan samt spermaprovssvar och s k blodgivarscreening på båda partners.
Fullständig kombikakod

BMI

Reproduktionsmedicins BMI-gräns för kvinnan får inte överstiga 35, gäller även för utomlänspatienter.

Frågor?

Har du några frågor? Kontakta oss gärna. Du kan ringa till växeln på telefon 08-58 58 00 00 och be att bli kopplad till Reproduktionsmedicins medicinska sekreterarna för allmänna frågor och till barnmorskorna för medicinska frågor. 

Reproduktionsmedicinska laboratoriet

På Reproduktionsmedicinska laboratoriet utför vi spermaanalyser inför fertilitetsbehandling vid ofrivillig barnlöshet och fertilitetsutredningar och tar emot män som är i behov av fertilitetsbevarande åtgärder. Vi gör också efterkontroll efter vasektomier och har donationsverksamhet.

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC för spermaanalyser vid fertilitetsutredningar.