Levertransplantationsutredning

Bakgrund
Över tusen levertransplantationer sedan 1984

I Sverige genomfördes den första levertransplantationen 1984 vid Huddinge sjukhus. Sedan dess har vi utfört 1300 levertransplantationer både på barn och vuxna. Våra resultat är i ett globalt och regionalt perspektiv utmärkta med en 5-årsöverlevnad på 87 procent hos patienter med kroniska leversjukdomar.

Indikation för transplantation

Den vanligaste orsaken till levertransplantation är kronisk leversjukdom där den medicinska behandlingen inte längre räcker till, och där patienten riskerar att avlida inom en snar framtid.

Vid akut leversvikt kan transplantation vara livräddande. Primär levercancer är också en indikation förutsatt att tumören uppfyller vissa kriterier. Slutligen utförs levertransplantation också vid vissa metabola sjukdomar med eller utan leversjukdom.

Läs mer

Inför remiss

Glöm ej specialistvårdsremiss! (Gäller inte Stockholms läns landsting).

Remissförfarande

Anamnes

 • Hereditet för leversjukdom?
 • Yrke? Exponering för levertoxiska ämnen?
 • Tidigare/nuvarande användning av intravenösa droger?
 • Nuvarande alkoholkonsumtion, mätt i enheter per vecka. Beskriv på liknande sätt alkoholkonsumtionen genom livet.
 • Nuvarande leversjukdom, hur och när diagnosticerades denna? Har någon behandling givits? Komplikationer till denna?
 • Dekompensationsfenomen såsom ascites, encefalopati, blödning från esofagusvaricer? Allvarliga infektioner?
 • Läkemedelslista.
 • Allergier.

Status

 • Längd och vikt
 • Nutritionsstatus?
 • Förekomst av ascites? Spänd? Flapping tremor?

Prover och undersökningar

Generellt gäller att prover/undersökningar utförda på hemorten inte behöver upprepas på Levercentrum. Givetvis ska dessa vara aktuella. Vilka prover/undersökningar som är aktuella illustreras av checklista.

 • Vårdplan levertransplantationsutredning
 • Vårdplan FAP

Remiss i TakeCare

Remiss skickas till: Gastro > Gastroenterologisk konsultation > H-Hepatologiska enheten.

Remiss per post

Hepatologiska enheten, K53
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Huddinge

Vårdkedjan

Patienten remitteras till och utreds på Hepatologiska enheten. Fram till transplantation har Hepatologiska enheten patientansvar. Om patienten bor vid annan ort än i Stockholms läns landsting ansvarar hemorten för uppföljning under väntetiden.

Uppföljning under tiden på transplantationsväntelista

Nedanstående checklista skall ses som ett stöd för uppföljningen fram till det att patienten transplanteras.

 • Blodprover

PAL på hemsjukhuset har det primära ansvaret för uppföljning av blodprover. Vi rekommenderar kontroll en gång per månad av blodstatus, leverstatus, elektrolyter, albumin, kreatinin, urea och CRP.

Vi är tacksamma om provsvar kan faxas till levermottagningen på B71  för hepatologisk bedömning. Fax nummer 08-585 823 14.

 • Ultraljud

Vi rekommenderar att ultraljud lever inkl dopplerundersökning av vena porta görs på hemsjukhuset var sjätte månad, eller tidigare om patientens tillstånd försämras.

 • HCC-patienter

För HCC-patienter rekommenderar vi DT lever (dynamisk undersökning) var tredje månad för att övervaka tumörprogress under väntetiden. Röntgensvar faxas till B71. Vid tumörprogress kan vi överväga adjuvant behandling med TACE eller RFA. Kontakta alltid tumöransvarig hepatolog eller leverbakjouren för diskussion.

 • Vaccinering

Patienten skall vaccineras mot hepatit A och B om serologin är negativ (görs på hemsjukhuset).

 • Dentala infektionsfoci

Dentala infektionsfoci skall saneras innan patienten sätts upp på väntelista (det skall framgå av vår epikris om detta ska göras på hemsjukhuset eller på Karolinska).

Kontakt omedelbart vid sjukdom eller annan försämring

Kontakt skall omedelbart tas med någon av nedanstående om patienten drabbas av allvarlig infektion, annan sjukdom eller försämring i hälsotillståndet:

 1. Leversjuksköterska på Hepatologen.
 2. Leverbakjour.
 3. Patientkoordinator på transplantationskirurgiska kliniken.

Samtliga nås via växel på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge: 08-585 800 00.