Aktuellt/Nyheter klinisk farmakologi

Här hittar du nyheter, information om nya analyser, analysuppdateringar och övriga upplysningar och förändringar vid klinisk farmakologi.

Drogtest med utandningsprov

Vi byter nu till en ny modell av provsamlare för utandningsprov.
Den nya provsamlaren (Breath Explor) har fördelen att kunna användas direkt utan montage.
En annan fördel är att den samlar tre delprover. Ett särskilt B-prov behöver inte tas.

Bilder på materiel och provtagningsbeskrivning finns här: länk

OBS! Den gamla blå provsamlaren SensAbues kommer inte längre att tas emot fr.o.m. 2018-05-22.

Tramadol

kan tyvärr inte längre analyseras med drogtest i utandningsluft, fr.o.m. 180219

Ytterligare 6 substanser för drogtest i utandningsluft

Metoden för drogtestning med utandningsprov är utvidgad med ytterligare 6 substanser fr.o.m. 21 november 2017; alprazolam, klonazepam, metadon, buprenorfin, MDMA och tramadol.

Ny läkemedelsanalys - Edoxaban

Från och med 8 november 2017 går det att beställa koncentrationsbestämning av edoxaban. Edoxaban är ett läkemedel som ingår i gruppen Non-vitamin K Orala Antikoagulantia (NOAK) och är godkänt för behandling och prevention av venös tromboembolism samt tromboemboliprofylax vid icke-valvulärt förmaksflimmer.

Se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab

Kiralt amfetamin – ändring av svarsrutiner fr.o.m. den 23 augusti 2017.

Alla prover analyseras med immunologisk screening.
Prover med koncentrationer mindre än 500ng/mL amfetamin, besvaras amfetamin ej påvisat och kvot ej beräkningsbar.
Prover med en koncentration över 500 ng/mL går vidare till kiral verifikation och analyseras med LC-MS/MS.
Efter kiral verifikation kommer prover med en koncentrationskvot L/D -Amfetamin mindre än 0,25 besvaras som intag av läkemedel dexamfetanin eller lisdexamfetamin.
En kiralkvot större än 0,25 tyder på externt amfetaminintag.
För verifierade prover med en koncentration av D-amfetamin mindre än 500 ng/mL besvaras provet som kvot är ej möjlig att beräkna.

Så här kommer de nya svarskommentarerna att se ut:

För immunologisk screening mindre än 500ng/mL: "Amfetamin har ej påvisats (gränsvärde 500 ng/mL). Följaktligen kan inte den kirala kvoten bestämmas."

Verifikation L/D-kvot mindre är 0,25: "Kiral analys av amfetamin visar på en kvot L-amfetamin/D-amfetamin <0,25.
Detta är förenligt med intag av enbart dexamfetamin eller lisdexamfetamin, och talar inte för någon annan amfetaminkälla."
Verifikation L/D-kvot större än 0.25: "Kiral analys av amfetamin visar på kvot L-amfetamin/D-amfetamin som är högre än vad som förväntas från intag av enbart dexamfetamin eller lisdexamfetamin. Vid intag av illegalt amfetamin är kvoten ca 1."

Verifikation D-amfetamin mindre än 500 ng/mL: " D-amfetamin är lägre än 500 ng/mL och någon kiral kvot inte är möjlig att beräkna."

Vortioxetin (Brintellix) - ny läkemedelsanalys

Vortioxetin, ett läkemedel som används vid depression analyseras numera av klinisk farmakologi.

Fr.o.m. 170510 erbjuds koncentrationsbestämning av vortioxetin (Brintellix). Vortioxetin tros utöva sin antidepressiva effekt genom hämning av serotoninåterupptag i kombination med direkta effekter på flera olika serotoninreceptorer.

Se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab

Flucytosin (5-FC) – ny läkemedelsanalys

Flucytosin, ett läkemedel som används vid allvarliga svampinfektioner, analyseras numera av klinisk farmakologi.

Fr.o.m. 170316 erbjuds koncentrationsbestämning av flucytosin (5-FC, Ancotil). Flucytosin används vid svåra infektioner orsakade av Candida spp., Cryptococcus spp., Torulopsis glabrata, och Aspergillus spp. Läkemedlet ges vanligen i kombination med amfotericin B för att undvika resistensutveckling.

Se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab.

Nyheter för missbruksanalyser 2017

Missbruksläkemedel U- och Växt-och svampdroger U- Två nya och utvidgade missbruksanalyser

Den 1 december 2016 infördes två nya och utvidgade missbruksanalyser i vårt analyssortiment: Missbruksläkemedel, U- och Växt-och svampdroger, U-, se provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab

Dessa två analyser omfattar flera substanser som tidigare har beställts enskilt, t.ex. zopiklon, metylfenidat, katinon. Metoderna för de enskilda substanserna läggs ner. Det är alltså inte längre möjligt att beställa de enskilda analyserna Efedrin,U-, Katinon,U-, Ketobemidon,U-, Metylfenidat,U-, Zolpidem,U- eller Zopiklon,U-.

När analys av Missbruksläkemedel, U- respektive Växt-och svampdroger,U- beställs svarar man ut alla de analytiska fynd som erhålls vid analysundersökningen. Metoderna, inklusive förteckning över vilka substanser som ingår i respektive analys, finns i provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab.

Missbruksläkemedel, U

Provtagningsanvisningen för Läkemedel,U har ändrat namn till Missbruksläkemedel,U fr.o.m. 161101

Imatinib och 5-FU (5-fluorouracil) - nya läkemedelsanalyser Klinisk farmakologi

Två viktiga cancerläkemedel, imatinib och 5-fluorouracil, analyseras nu av Klinisk farmakologi. Imatinib (Glivec) används vid vissa typer av blodmaligniteter och tumörer i magtarmkanalen medan 5-FU har sin främsta användning vid spridda tumörer från bröst, hud och mag-tarmkanalen. 5-FU är en instabil substans och provet måste därför omedelbart efter provtagning stabiliseras med hjälp av ett särskilt kit. För mer information, se provtagningsanvisningar på www.karolinska.se/lab (Imatinib, 5-FU)