Funktionsområde Neuroradiologi

Funktionsområde Neuroradiologi är en högspecialiserad röntgenavdelning som utför undersökningar av hjärna, ryggmärg och huvud-halsområdet. Funktionsområdet ingår i NeuroCentrum som också inkluderar Tema Neuro.

Funktionsområde Neuroradiologi ligger i framkant avseende den kliniska verksamheten med modern apparatur för datortomografi, magnetkamerateknik och angiografi med intervention som används för att diagnostisera och behandla sjukdomar och skador i centrala nervsystemet. Huvud och halsradiologin ingår i funktionsområdet. Vi finns i Huddinge och Solna och utför sammanlagt ca 75 000 undersökningar årligen.

I Funktionsområdet ingår fem Funktionsenheter:

  • FE Datortomografi
  • FE Huvud- och halsradiologi
  • FE Magnetkamera Huddinge
  • FE Magnetkamera Solna
  • FE Neurointervention

Vår verksamhet har helt karaktären av högspecialiserad diagnostik men funktionsområdets läkare genomför numera också botande interventionell behandling av specifika kärlsjukdomar framför allt i hjärnan. Nästan alla patienter remitteras till funktionsområdet av läkare verksamma på Karolinska universitetssjukhuset.

Vi fungerar också som referens för bedömning av neuroradiologiska undersökningar från hela landet såväl som från utlandet. Funktionsområdet bemannar också ett radiokemilaboratorium kopplat till positrontomografiverksamheten (PET).

Funktionsområdet är ledande inom neurointervention i Europa men även i övrigt räknas funktionsområdet bland de allra främsta i Europa. Funktionsområdets verksamhet har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden.

Information gällande remisser till Funktionsområde Neuroradiologi

• Remissen måste innehålla önskad undersökning, frågeställning anamnes samt neurologiskt status. Hänvisa inte till TakeCare för anamnes då det av administrativa skäl tar för lång tid att söka efter informationen där. Remisser med hänvisning till TakeCare kommer att avvisas.

• Vid remiss avseende MR-undersökning fyll i säkerhetsfrågor. Förekomst av metallföremål eller implantat i kroppen ska anges eller negeras (tex metallsplitter, aneurysmklämmor, pacemakers och annan elektronik) oavsett vilken kroppsdel som ska undersökas. Precisera i remisstexten vad som inopererats, när och på vilket sjukhus då det behövs för bedömning om och hur MR-undersökningen kan utföras. Vissa metallföremål som kan vara skadliga eller livsfarliga är kontraindicerade för MR. Vissa kan tillåta MR-undersökning och då vid behov med specifika förberedelser. Även tatueringar och piercingar kan utgöra hinder för MR-undersökning. Fast tandställning/räls kan försvåra utredningar i munhåla- och ansikte (detta kan tas bort tillfälligt av tandläkare).

• Remissen avvisas om det finns känd kontrastmedelsreaktion och det inte tydligt framgår att remittenten känner till detta och trots detta önskar undersökning med kontrastmedel. 

• Aktuellt kreatininvärde ska finnas angivet på remissen,

Remisser skickas i första hand via TakeCare.

För remittenter som inte har TakeCare kan remisser skickas per post till:
FO Neuroradiologi
B5:18 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
17176 STOCKHOLM

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?