Biobank- för vårdgivare

Stockholms Medicinska Biobank (SMB), IVO nr 914 biobanksansvarig Lena Brynne, övertog 2016-01-01 hanteringen av biobanksärenden också för Karolinska Universitetssjukhuset. 

Det innebär att SMB har till uppgift att se till att Stockholms Läns Landsting lever upp till lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården med mera genom att bland annat:

• Fastställa villkor och fatta beslut om uttag/utlämning av prover för forskning inklusive kliniska prövningar.
• Stödja, vägleda och underlätta för dig som hanterar provsamlingar, det vill säga planerar att starta en studie.
• Informera och svara på frågor kring biobanksverksamhet.

SMB bibehåller Biobank Karolinskas certifiering av hanteringen av biobanksprov och till proven hörande data, enligt kraven i kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008.

Viktig biobanksinformation
Biobank Karolinska (BbK, reg.nr. 406) som sedan 2004 ansvarat för biobanksverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset uppgår i Stockholms medicinska biobank (SMB). Med anledning av detta kommer vi successivt överföra biobanksansvaret för de i BbK ingående provsamlingarna till SMB. Biobanksansvaret omfattar bland annat provkvalitet men också spårbarhet, varför ansvaret överförs också för provsamlingar där det inte längre finns några sparade prover.

I samband med att en provsamling skapats upprättades en "Överenskommelse om tillgång till provsamling och personuppgift för forskning" (BbKxxxx). Om Överenskommelsens slutdatum passerat och det finns prover kvar som du som provsamlingsansvarig önskar ha fortsatt inflytande över, måste en ny överenskommelse upprättas med SMB. Observera att alla sparade prover där givaren kan identifieras måste vara anmälda till biobank.

Kontaktinformation
Stockholms medicinska biobank
Forskning och Innovation, Landstingsstyrelsens förvaltning
Box 22550, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69
biobankscentrum@sll.se

biobankstockholm.se