Bäckenbottencentrum för vårdgivare

Karolinska Bäckenbottencentrum för kvinnor och män är ett specialistcentrum för komplicerade funktionella rubbningar i lilla bäckenet, det vill säga nedre urinvägar, bäckenbotten, gynekologiska organ och tarm.

Det är ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt samarbete mellan Kvinnokliniken, Gastrocentrum, Urologiska kliniken samt Fysioterapikliniken. I teamet ingår representanter från gynekologi, proktologi, gastroenterologi, neurourologi, uroterapi, stomi/tarmterapi, fysioterapi samt psykoterapi med sexologisk inriktning. Samarbete med externa och interna vårdaktörer som Ersta sjukhus och Sexualmedicinskt centrum Karolinska är under upparbetning. Ytterligare samarbeten kommer att aktualiseras efter behov.

Vårt mål är att vara ett högspecialiserat centrum för patienter med dysfunktion i lilla bäckenet där diagnos, behandling, forskning och utbildning har sin självklara plats. Vårt mål är också att vara ett kunskapscentrum för primärvården och andra vårdgivare.

Incontinence doesn't kill me, it just steals my life

Karolinska Bäckenbottencentrum för kvinnor och män är ett högkompetent specialistcentrum för de patienter där primärvårdens eller specialistläkares kompetens och resurser inte räcker. Syftet är att tillsammans med patienten skapa ett mervärde. Samarbetet i teamet innebär att patienten kan få en effektiv bedömning utifrån flera aspekter och av flera professioner samtidigt vilket innebär en vinst för patient och behandlare med kortare väntetider, färre och mer effektiva besök, snabbare diagnos och individuellt anpassad behandlingsplanering. Den samordnade planeringen ger således fördelar ur ett kostnadseffektivt perspektiv och för patienten en högkvalitativ möjlighet att erbjudas behandling för svåra funktionella rubbningar i nedre urinvägar, bäckenbotten, gynekologiska organ och tarm.

Karolinska Bäckenbottencentrum för kvinnor och män startade 2011 med teamträffar kring patienter med problem som inte höll sig inom en specialitet. Orsaker till funktionella rubbningar kan vara bäckenbottenskada efter förlossning, neurologiska sjukdomar, tarmsjukdomar, prostatasjukdom eller följder efter tumörbehandling. Patienter som är aktuella för Karolinska Bäckenbottencentrum har ofta besvär från både tarm och blåsa i form av inkontinens och/eller tömningssvårigheter, trängningar ibland i kombination med smärta i underlivet. För dessa patienter har dysfunktionen en negativ inverkan på livsföringen med stora svårigheter vid social samvaro, yrkesliv, samliv och möjlighet till fysisk aktivitet, ofta i kombination med oro, nedstämdhet och sömnstörning.

Utredning

Inom teamet finns tillgång till medicinska, funktionella och psykosociala utredningar såsom till exempel cystoskopi, urodynamik, defekografi, ultraljud av bäckenbotten, vaginal och anal tryckmätning, EMG och röntgen . Vidare fysioterapeutisk bedömning av bäcken och bäckenbottenmuskulaturen samt sexologisk och psykosocial orientering vid behov.

Behandling

 • Bäckenbottenträning
 • Biofeedback
 • Elektrostimulering
 • Akupunktur
 • Manuell behandling, triggerpunktbehandling av bäckenbottenmuskulaturen
 • Blåsträning
 • Blåstömningsregim
 • Tarmtömningsregim
 • Självkateterisering (RIK)
 • Sexologisk rådgivning/ psykoterapi

Läkemedelsbehandling mot

 • urininkontinens
 • analinkontinens
 • urinträngningar
 • tarmtömningsbesvär
 • smärta

Kirurgisk behandling

 • för att avhjälpa ansträngningsutlöst urininkontinens
 • rekonstruktion av analsfinkter och andra bäckenbottenskador inklusive framfallsoperationer
 • rekonstruktion av urinblåsa och nedre urinvägar
 • urinavledande kirurgi
 • slutning av vesico- och rektovaginala fistlar
 • antegrad irrigation
 • injektion av botox
 • injektion av bulkmedel


Hälsodeklaration K 59 20150114.pdf

Kontaktpersoner

Gunilla Tegerstedt, Överläkare, Kvinnokliniken,
Maila Gunilla Tegerstedt

Helena Grape, Uroterapeut/fysioterapeut, Urologiska kliniken
Maila Helena Grape

Susanne Berntsson, Tarmterapi Kvinnokliniken,
Maila Susanne Berntsson