Camst barn

Karolinska Universitetssjukhuset har Sveriges största enheter för omhändertagande av akut sjuka barn. Hos nyfödda och äldre barn med svår sjukdom är det initiala och akuta omhändertagandet avgörande för förloppet.

Teamarbete

Kring ett sjukt barn behövs en samtränad personalgrupp med hög kompetens, koordination, tydligt ledarskap och god kommunikation. För bästa möjliga patientsäkerhet och vårdkvalitet har ett tvärprofessionellt teamarbete en nyckelroll. Personalen tränas i att arbeta enligt CRM.

Avancerad simulatorträning

Vid CAMST Barn - Centrum för Avancerad Simulering och Träning Barn - kan alla som arbetar med sjuka barn tillsammans träna enskilda procedurer såsom intubation och hur man i team agerar i svåra situationer. Här bedrivs träning samt utbildning på fullskaliga simulatorer i olika åldrar istället för på sjuka barn. Vi tränar i miljöer samt i team så nära verkligheten som möjligt.

Hög kompetens

Våra instruktörer är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor som arbetar inom barndivisionens olika verksamheter eller samarbetsenheter. Vi har således hög kompetens och flexibilitet i våra kurser och kan även utforma kurser efter beställarens behov och önskemål.