Ökad patientsäkerhet vid analys av PK(INR) – Årlig kontroll

Nyhet

För ökad patientsäkerhet införs årlig kontroll av patienter som monitoreras med CoaguChek from årsskiftet 2023-2024 Enligt de senaste rekommendationerna ska man regelbundet följa upp att patienten fortsatt är lämpad för övervakning med CoaguChek. Region Stockholm rekommenderar en årlig lämplighetskontroll samt extra kontroll om misstanke uppstår om att patienten utvecklat interfererande endogena antikroppar. Initialtestning av patienter sker utan förändring

 För ökad patientsäkerhet införs årlig kontroll av patienter som monitoreras med CoaguChek.

 

Mätning av kapillärt PK(INR) med CoaguChek används för välinställda waranpatienter med stabil terapeutisk PK(INR)-nivå. Vissa patientgrupper får kraftigt avvikande PK(INR)-värden med CoaguChek på grund av interfererande endogena antikroppar (t ex lupusantikoagulans). För dessa patienter kan CoaguChek inte användas. Alla patienter skall därför initialt testas för att fastställa att CoaguChek kan användas.

 

Enligt de senaste rekommendationerna ska man regelbundet följa upp att patienten fortsatt är lämpad för övervakning med CoaguChek. Region Stockholm rekommenderar en årlig lämplighetskontroll samt extra kontroll om misstanke uppstår om att patienten utvecklat interfererande endogena antikroppar.

Vårdenheten ansvarar för att årlig kontroll utförs.