Förändrade beställningsrutiner för patientnära covid-19 antigentest (snabbtester)

Nyhet

From 1 juni 2021 kommer debitering ske i samband med beställning av covid-19 antigentest via Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik.

Vårdgivare med uppdrag inom regionen Stockholm som rapporterar i TakeCare samt Försvarsmakten och skolhälsovården med överenskommelse, kan ansöka om ersättning om 300:- per test.

Minsta beställningsvolym är en förpackning där varje test kostar 150 kr. En förpackning kostar 3450 kr.

Ersättning utgår endast för antigentester som är analyserade/registrerade from 1 juni 2021 och så länge ersättning utgår från folkhälsomyndigheten (FHM) via hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)


Faktura med underlag skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet. Underlaget ska innehålla registrerade provsvar i TakeCare patientnära antigentester Covid-19 alt. enligt överenskommen rutin med Försvarsmakten och skolhälsovården.

Fakturering sker månadsvis på sjukhus/vårdgivarnivå, faktureringen ska inte ske på beställarnivå


Faktura skickas till:
Karolinska Universitetssjukhuset
Box 4027
141 04 Huddinge
Märk med ref: Kst: 27100 , projektnummer 929406 och antigentest.

Godkända användningsområden för antigentesterna


Antigentester, med svar inom 15 min har flera användningsområden. Testerna som tillhandahålls är utvärderade av Karolinska Universitetslaboratoriet och uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på prestanda.

Följande användningsområden är godkända för användning inom Region Stockholm.

Screening – arbetsplatser:

Genom att regelbundet testa medarbetare kan asymtomatiska smittbärare upptäckas, det minskar risken för att smitta sprids på arbetsplatsen.

Smittspårning:

Provtagning i anslutning till bekräftade fall möjliggör att snabbt upptäcka asymtomatiska smittbärare. Genom att bryta smittvägar minskar spridningen av smitta.


Diagnos:

I särskilda fall, ex inom hemsjukvården, kan ag-testerna vara till nytta vid misstanke om covid-19 för att snabbt ställa en korrekt diagnos.


Screening - sjukvården:

Antigentester kan också användas för att snabbt identifiera smittsamma asymtomatiska patienter vid inläggning inom slutenvård samt vid vårdövergångar, till exempel vid utskrivning från ett sjukhus till en annan vårdgivare.


Mer information om antigentester i Region Stockholm finns på Vårdgivarguiden