Information om justerade barnreferensintervall för allmänkemi- och koagulationsanalyser på Klinisk Kemi från och med 2019-06-10

Nyhet

Klinisk Kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet inför uppdaterade referensintervall för barn för flertalet allmänkemi och koagulationsanalyser från och med den 10 juni 2019.

På grund av svårigheter med att ta fram referensintervall för barn, så är de barnreferensintervall som används idag för klinisk kemiska analyser av varierande kvalitet. Både nationellt och internationellt har det länge funnits ett behov av att etablera bättre underbyggda referensintervall för barn och de senaste åren har det publicerats ett antal studier i detta syfte. Utifrån dessa publicerade studier har vi med hjälp av vår egen produktionsstatistik från Klinisk Kemi och i dialog med barnläkare inom Karolinska Universitetssjukhuset tagit fram uppdaterade referensintervall för barn för flertalet allmänkemi- och koagulationsanalyser.

Referensintervall för barn < 6 månader är generellt dåligt underbyggda och flera analyser varierar kraftigt under de första levnadsmånaderna. De referensintervall som anges i denna åldersgrupp bygger på sökningar i litteraturen, historiska data från Klinisk Kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet eller är samma som för barn ≥ 6 månaders ålder och ska därmed tolkas med försiktighet.

Kreatinin ökar i princip linjärt med åldern från cirka 2 till 13 års ålder, då det börjar skilja sig åt mellan pojkar och flickor. Därför används årsvisa barnreferensintervall för P-Kreatinin. Referensintervallen för P-Kreatinin bygger på produktionsstatistik från Klinisk Kemi samt publicerade studier och är fastställda tillsammans med barnnefrologer från Karolinska Universitetssjukhuset.

I bilaga 1 finns en förteckning över de nya uppdaterade referensintervallen inklusive
referenser.

Justerade barnreferensintervall 2019

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Med Vänliga Hälsningar

Karin Littmann
Specialistläkare
073-745 70 50
Karin Littmann

Magnus Hansson
Specialistläkare
08-585 81245
Magnus Hansson

Henrik von Horn
ST-läkare
072-582 34 07
Henrik von Horn

Maria Farm
Specialistläkare
070-990 48 34
Maria Farm