Koncentrationsbestämning av ustekinumab (Stelara)

Nyhet

Från och med den 19 oktober 2016 kan man beställa koncentrationsbestämning av ustekinumab (Stelara) från Klinisk immunologi, Solna.

Ustekinumab är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till p40-subenheten som ingår i cytokinerna interleukin-12 och -23. Läkemedlet är godkänt för behandling av psoriasis och psoriasisartrit, plackpsoriasis hos pediatriska patienter samt för Crohn's sjukdom. Långtidsuppföljning av patienter med psoriasis har visat att cirka 5 % av patienterna som behandlas med ustekinumab utvecklar antikroppar mot läkemedlet, men dessas inverkan på behandlingseffekten är oklar.

Koncentrationsbestämning av ustekinumab kan utgöra ett verktyg för att optimera behandlingen vid otillfredsställande svar. Det långa doseringsintervallet gör att patienter med underhållsbehandling kan förväntas ha serumkoncentrationer nära analysens nedre referensgräns. Det finns ännu inget etablerat terapeutiskt intervall för läkemedlet.


Referenser:

Stelara. FASS-text för vårdpersonal. http://www.fass.se/LIF/product?1&nplId=20090623000017&docType=6&docTypeDynTab=65535&userType=0 (Hämtad 2017-01-26).

Lebwohl, M et al: Impact of weight on the efficacy and safety of ustekinumab in patients with moderate to severe psoriasis. J. Am. Acad. Dermatol. 2010;63:571-9.

Kimball et al. Long-term efficacy of ustekinumab in patients with moderate-to-severe psoriasis treated for up to 5 years in the PHOENIX 1 study, JEADV 2013.

Langley et al. Long-term efficacy and safety of ustekinumab, with and without dosing adjustment, in patients with moderate-to-severe psoriasis: results from the PHOENIX 2 study through 5 years of follow-up, BJD 2015.

 

 

Per Marits, Specialistläkare
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm