Koagulationsutredning

Analysrådgivning kan erhållas av laboratorieläkare vid utredningar av olika störningar i hemostasen.

Flertalet av dessa analyser utförs på vårt laboratorium för specialkoagulation och bedöms av läkare (gäller ej vid elektronisk beställning).

Ange alltid frågeställning samt basala kliniska uppgifter på remissen (hereditet, symtom, sjukhistoria, läkemedel, graviditet, relevanta analyssvar utförda på andra laboratorier m m).

Ökad blödningsbenägenhet  

Vid utredning av ökad blödningsbenägenhet är en noggrann blödningsanamnes ibland viktigare än laboratoriediagnostik. Det ger vägledning inför vilka analyser som ska väljas och hur svaren skall tolkas. En noggrann anamnes bör innehålla uppgifter om: hereditet, tendens att lätt få blåmärken, slemhinneblödningar (ex näsblödning), kraftiga menstruationsblödningar, riklig blödning i samband med kirurgi, förlossning eller tandextraktion, blödning i led/muskel etc. Det är även viktigt att ta reda på vilka mediciner och hälsokostpreparat patienten tar.

För allmän screening vid blödningsbenägenhet beställs i första hand:

Normala analyssvar utesluter inte en hemostasdefekt. Vid tydliga symtom bör man gå vidare med en utvidgad utredning.

För utvidgad utredning vid blödningsbenägenhet beställs följande analyser:

Ytterligare utredning bör utföras i samråd med läkare vid Klinisk kemi med specialistkunskap inom koagulation. Det går också bra att vända sig till Koagulationskonsulten Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (08-517 726 26) eller Barnkoagulationsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (08-517 725 55).

Trombofiliutredning (ökad risk för venös trombos) 

Utredning av venös tromboembolism

Laboratorieutredning bör i första hand inriktas mot de mest kända riskfaktorerna för venös trombos. Följande analyser rekommenderas:

Analyser vid Venös tromboembolism

Utredning av risk för hereditär venös tromboembolism 

För att få en korrekt riskbedömning för hereditet är det viktigt att utgå ifrån den drabbade släktingens klinik, eftersom det förutom flera kända ärftliga faktorer även finns många oidentifierade riskfaktorer för trombos. Vid laboratorieutredning avseende kända ärftliga riskfaktorer för venös trombos rekommenderas följande analyser:

Analyser vid utredning av hereditär venös tromboembolism:

 

Faktaansvarig: Jovan Antovic, Överläkare