Transfusionskomplikation

  1. Avbryt omedelbart transfusionen, men låt infartskanylen ligga kvar.
  2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
  3. Kontrollera att ABO- och RhD-grupp på blodkomponentens etikett är förenlig med patientens blodgrupp.
  4. Kontrollera att patientens identitet överensstämmer med uppgifterna på blodkomponentens följesedel.
  5. Föreligger immunisering, dvs patienten har irreguljära erytrocytantikroppar, kontrollera att blodkomponenten saknar det antigen, som antikropparna är riktade mot.
  6. Meddela patientansvarig/jourhavande läkare, som även avgör om reaktionen ska utredas.

Vid transfusionskomplikationer och fel/förväxlingar ska alltid rapportering ske till Transfusionsmedicin. Allvarlig komplikation i samband med transfusion av blodkomponenter ska alltid utredas.

Ifylld blankett skickas med det nytagna provet och beställning av analysen skickas elektroniskt alternativt på pappersremiss.

Här finns information om symptom, orsak och klinisk handlingsplan samt provtagning.

Relaterad information

Provtagningsanvisning

Kontakt

För ytterligare information:

Telefon 08-123 759 10 Solna
Telefon 08-123 827 51 Huddinge