Cellulärimmunologiska analyser

Här utförs utredningar av patienter med misstänkta, medfödda eller förvärvade immundefekter och även monitorering av patienter som erhåller immunmodulerande terapier. Utredningarna kan omfatta analyser av lymfocytpopulationer med flödescytometri, lymfocyt- och granulocytfunktionstester samt analyser av cytokinnivåer. Laboratoriet kan också efter överenskommelse utföra specialanalyser av t.ex. lymfocyter, monocyter, granulocyter och cytokiner.

Lymfocytpopulationer, kvantifiering med flödescytometri

Lymfocyter från helblod där de röda blodkropparna lyserats, färgas med fluorokrom-konjugerade monoklonala antikroppar, riktade mot markörer på cellytan. En cellpopulation kan färgas med flera antikroppar samtidigt, härigenom kan olika subpopulationer av lymfocyter identifieras genom sina unika markörkombinationer.

Basal lymfocytanalys:

 • T-lymfocyter: CD3, CD4, CD8 samt kvot CD4/CD8
 • Lymfocytprofil (T, B, NK): CD3, CD19 och CD16/56

Utvidgad T-lymfocytanalys:

 • Aktiverade T-lymfocyter: HLA-DR, CD4 och CD8
 • Balansen naiva/minnes T-lymfocyter: CD45RA/CD45RO, CD4 och CD8
 • Regulatoriska T-lymfocyter: CD127, CD25, CD3 och CD4
 • FITMAN (T-cellspanel): CD3, CD4, CD8, CD45RA/CD45RO, CCR7, CCR6, CXCR3, CD38 och HLA-DR

Utvidgad B-lymfocytanalys: CD19 CD27, CD21, CD38, IgM och IgD

Tilläggsanalyser (utförs i första hand vid specifika immunbristfrågeställningar):

 • Hyper IgM syndrom typ I: analys av CD40L på T-celler efter aktivering.
 • ICOS-defekt: analys av ICOS på T-celler efter aktivering.
 • Hyper IgE (Jobs) syndrom: analys av Th17-celler.
 • Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom (ALPS): analys av α/β och γ/δ T-celler, samt andelen CD4- CD8- ("dubbelnegativa") α/β+ T-celler.
 • MHC klass I defekt: analys av HLA-ABC (klass I) på lymfocyter.
 • Bare Lymphocyte Syndrome (MHC klass II defekt): analys av HLA-DR på lymfocyter.
 • T cell receptor-Vβ repertoar
 • SCID (T-cellspanel): analys av fördelning av CD4+ och CD8+ naiva och minnes T-celler samt andelen CD31+ Recent Thymic Emigrants

För att underlätta tolkningen av analysresultatet, vänligen ange frågeställning, symtombild och/eller specifik diagnosmisstanke på remissen. Kontakta laboratoriet om misstanke på andra immunbristtillstånd än ovanstående föreligger.

Funktionella lymfocyt- och granulocytanalyser

Gemensamt för de funktionella testerna av lymfocyter och granulocyter är att cellernas biologiska aktivitet analyseras efter aktivering med hjälp av olika typer av stimuli.

FASCIA

FASCIA är ett kvantitativt flödescytometriskt test av T och B-lymfocyters förmåga till proliferation efter både mitogena och antigen-specifika stimuli. Specifika antigen för T-cellsaktivering representeras av bakterie-, svamp- och virusantigen. Analyssvaret relateras till svaret hos en frisk kontroll.

Granulocytfunktionsanalys

Ett flödescytometriskt test mäter granulocyter och monocyters metabola aktivering, d.v.s. deras förmåga att fagocytera antigen samt bilda syreradikaler. Cellerna aktiveras med både lösligt och partikulärt stimuli. Analyssvaret relateras till normalvärden från friska kontroller. Granulocytfunktionstestet används för diagnostik av CGD (kronisk granulomatös sjukdom). Dessutom analyseras uttrycket av CD11b/CD18, vilket är nedsatt hos patienter med leukocytadehesionsdefekt (LAD) typ 1.

Cellmedierad cytotoxicitet

Analys av cellmedierad cytotoxicitet kan vara indicerat vid misstanke på hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH), annan primär immunbrist eller autoinflammatoriska tillstånd. Dessa analyser utförs av Yenan Bryceson's forskargrupp vid HERM. Utsvarning sker genom Klinisk immunologi, Huddinge.

Direktkontakt bör tas med forskningslabbet innan prov skickas till:

Dr Yenan Bryceson
HERM, Novum, vån 4,
Hälsovägen 7
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
SE-14157 Huddinge
Tel: 070-443 1944

Se provtagningsanvisning

Cytokinanalyser 

Cytokiner är en heterogen grupp av lösliga proteiner och peptider som kan reglera immunologiska och inflammatoriska förlopp.

Enskilda cytokiner och cytokinreceptoranalyser (Immulite)

sCD25R (IL2r)
Löslig IL-2 receptor, även kallad sCD25R, nivå mäts ffa vid misstanke om hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH).

Multiplexa cytokinanalyser med Luminex-metodik

Ett stort utbud av cytokiner/kemokiner finns tillgängliga för multiplex cytokinanalys, varav flertalet analyter kan kombineras och analseras samtidigt i ett prov. Analyserna är främst avsedda för forskningsändamål och kan bl.a. användas för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis. Kontakta gärna laboratoriet för diskussion om hur enskilda cytokiner kan kombineras på bästa sätt.

Provtagningsanvisningar

Kontakt

Laboratoriet:

Telefon: 08-123 879 06