Blodtransfusion

Inom region Stockholms ges årligen ungefär 120.000 blodtransfusioner, inkluderande transfusioner av erytrocyter, plasma och trombocyter.

Indikationer för blodtransfusion är:

 • traumafall
 • blödningar vid elektiva operationer
 • transplantationer
 • anemi på grund av hematologiska och maligna sjukdomar.

Vid förlossningar kan blod behövas till kvinnan eller det nyfödda barnet och särskilt prematura barn behöver ofta upprepade erytrocyt- och plasmatransfusioner.

Vid specialbehandlingar som ECMO krävs stora mängder av de olika blodkomponenterna.

Till immuniserade patienter och de som har reagerat med allvarliga transfusionsreaktioner ges utvalda blodkomponenter.

Akut blodtransfusion

Akutblod används om det inte finns tid till att blodgruppera patienten p.g.a. svår blödning.
Akutblod (O RhD neg) finns i blodkylar på operationsavdelningar och akutmottagningar.

Vanligtvis ska ett blodprov för blodgruppsbestämning och ett för förenlighetsprövning, BAS-test eller MG-test, tas från patienten vid två separata tillfällen.

Endast i akuta fall får prover för blodgruppering och förenlighetsprövning tas vid samma tillfälle.

Provtagningsanvisningar

Vid akut blödning gäller följande val av blodgrupper:

 • Alternativ 1

Blodgruppering saknas
Blodkomponenter lämnas ut enligt följande:

- Erytrocyter O RhD neg
- Plasma AB RhD neg/pos

Lämna prov för blodgruppering och BAS-test till Transfusionsmedicin så fort som möjligt, med information om att det är en akut blödning.
När blodgruppering utförts, kan ABO- och RhD identiskt blod lämnas ut.

 • Alternativ 2

Blodgruppering finns sedan tidigare.
Blodkomponenter lämnas ut enligt följande:

- Erytrocyter O Patientens RhD grupp
- Plasma AB RhD neg/pos

Lämna prov för BAS-test till Transfusionsmedicin med information om att det är en akut blödning.
När kontrollgruppering utförts på BAS-test röret, kan ABO och RhD identiskt blod lämnas ut.

ABO-förenlig blodtransfusion

Bra att känna till:

 • akut blodgruppering tar 10-15 minuter att utföra och registrera
 • fullständig blodgruppering tar ca 25 minuter att utföra.
 • BAS-test tar ca 40 minuter att utföra.
 • om patienten har erytrocytantikroppar ska MG-test, mottagar/givar utföras. Det tar minst 60 minuter. Kontakta Transfusionsmedicins läkare om det krävs akut blodtransfusion.
 • vid utlämning av plasma och trombocyter krävs enbart blodgruppering.

Att ge blodtransfusion

Mer detaljerade instruktioner vid blodtransfusion

Rh-profylax vid blodtransfusion

RhD positiva trombocyter/plasma kan ges till RhD negativa patienter. Risken för att bli immuniserad, d.v.s. bilda anti-D, är låg. Rh-profylax rekommenderas i dessa fall endast till flickor och kvinnor i fertil ålder.

En ampull 250 µg Rhesonativ eller 300 µg Rhophylac skyddar mot erytrocytinnehållet i trombocyter och plasma under två månaders tid.

Om RhD positiva erytrocyter ges till en RhD negativ patient är det oftast i en bristsituation då en medveten risk för anti-D immunisering accepteras och föranleder inte Rh-profylax.

Om RhD positiva erytrocyter givits till en RhD negativ patient av misstag, så ska Transfusionsmedicin kontaktas.

Rh-profylax rekommenderas vid organtransplantation till alla RhD negativa mottagare i samband med transplantation av organ från RhD positiv donator.

Rekommendation om Rh-profylax

Länkar till FASS

Blodutlämning och återrapportering

Utlämning/hämtning av blodkomponent

Blodkomponenter kan hämtas på Transfusionsmedicin. Fullständiga personuppgifter på blodmottagaren krävs. Blodkomponenter kan även skickas med rörpostsystemet med undantag för vissa specialkomponenter.

Återrapportering av transfusion

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2009:29 krävs aktiv återrapportering till Transfusionsmedicin av transfunderade blodkomponenter. Direktrapportering till Transfusionsmedicins bloddatasystem kan göras av personal på avdelningen där transfusionen sker, via Interinfo.

Rapporteringen ska ske i anslutning till transfusionen, helst så snart den påbörjats, eller så snart det är praktiskt möjligt. Rapportering görs antingen genom att en transfunderad enhet läses in med scanner, om sådan finns, alternativt att man markerar den av de reserverade enheterna som transfunderats och sedan trycker på Registrera. Läs mer i bifogad information om Återrapportering transfunderade blodenheter

Läs mer

Blod som ej används ska, så snart som möjligt, återföras till Transfusionsmedicin. Har blod förvarats i rumstemperatur ska tiden för detta anges vid återlämnandet.

Retur av blodkomponenter

Externa blodkylar

Blodkomponenter som förvaras utanför transfusionsmedicin ska förvaras i särskilda blodkylar med kontinuerlig temperaturmonitorering. Sådana externa blodkylar finns i anslutning till ECMO, trauma och ytterligare några akutvårdsavdelningar, där det är viktigt att ha blod tillgängligt mycket snabbt.

Externa blodkylar ska vara godkända av Klinisk immunologi/transfusionsmedicin. Transfusionsmedicin har huvudansvar för denna förvaring och utövar kontroll samt tillsyn genom regelbundna inspektioner.
Övriga avdelningar ska helst beställa blod från transfusionsmedicin och blodet skickas då via rörpostsystemet.