Information om nedläggning av drogtest i utandningsluft

Droganalyslaboratoriet har tagit ett beslut att avsluta analysarbetet för drogtester i utandningsluft. Från 8 juni 2020 kommer inte längre analys av utandningsprover att utföras.

De utandningsprover insamlade med provtagningsdevicen ”Breath explore” som anlänt till  Missbrukslaboratoriet har till största delen varit insamlade från företagshälsovården som ”drogtester för arbetslivet”. Företagshälsovårdsprover har normalt en lägre procent med positivt utfall än drogtester från sjukvården där majoriteten kommer från beroendevården och psykiatrin.

Droganalyslaboratoriet har nu avslutat en kvalitetsjämförelse och utvärderat det positiva utfallet mellan olika matristyper under 2019. För att göra denna utvärdering så jämförbar som möjligt har endast företagshälsovårdsprover och de substanser som fanns tillgängliga i alla tre matristyper jämförts med varandra. Andelen positiva prov med påvisat intag av amfetamin, bensodiazepiner, cannabis, heroin/morfin och kokain visar att utandningsluft som matris uppvisar flera gånger lägre andel positiva prover än för saliv och urin.

Alla matriser är olika vad gäller vilka droger och läkemedel som kan påvisas, vilka nivåer som kan förväntas och hur länge de kan detekteras. Generellt gäller att detektionstiden i urin är längre än för saliv och utandningsluft. Det gör alltså att skillnader är förväntade, men den markanta skillnaden i frekvensen positiva för utandningsluft även mot saliv gör att Droganalyslaboratoriet inte kan rekommendera drogtester i utandningsluft. Detta får följden att laboratoriet kommer att lägga ner servicen för analys i utandningsluft.

Som jämförelse kan nämnas den förbättrade och mycket selektiva metoden för ”Utökad drogtest i saliv” som driftsattes 1 december 2019 där screening utförs med högupplösande masspektrometri. Denna teknik har lägre gränsvärden för alla ovan undersökta analyter än traditionell salivscreening med immunokemisk detektion. Metoden har under perioden 1 dec 2019 till 15 april 2020 analyserat nästan 300 prover från företagshälsovården som ”drogtester i arbetslivet”. Utfallet för påvisande av intag av ovanstående substanser ligger tydligt över andelen positiva i urin (2019).

Droganalyslaboratoriet inom Karolinska universitetslaboratoriet rekommenderar därför alla sina kunder som idag tar prover för drogtester i utandningsluft att istället övergå till drogtestning i urin eller saliv. Vänligen se information om provtagningsmaterial och instruktioner på hemsidan (länk se nedan).
 
Webbutiken.