Droganalyslaboratoriet

Här utförs analyser av missbruksmedel framför allt i urin men även i saliv och blod från beroendevården, sjukvården och företagshälsovården. Inför en anställning används analysen för att visa att man är drogfri och i beroendevården att ett behandlingsprogram följs. Mer information om varje analys finns i provtagningsanvisningarna. Läs mer om Droganalyslab längst ner på sidan.

Kontakta oss:

Kundservice 08-123 719 99
E-post: Droganalyslaboratoriet 
Vardagar kl. 08.00-16.30 

Jourläkare är tillgänglig vardagar 9.00-16.00

Länk till provtagningsanvisningarna.

Länk till Webbutiken för beställning av remisser och provtagningsmateriel.

Länk till Drogtester med information om provtagningsmateriel- och beskrivningar.

Länk till Analyssortiment och gränsvärden.

 

Tillfällig brist på rör för drogtester i urin.

Provrör med gul kork som används för drogtest i urin (art. 9101) är för tillfället slut pga tillverkningsproblem hos leverantören. Denna brist berör även drogtestkit i urin (art nr 9001), som används för drogtester i arbetslivet. Leverantörens prognos är att rören åter kan levereras först i mitten av augusti.

Drogtest i saliv rekommenderas tills vidare.

Då inga andra rörtyper kan användas i vår automation, rekommenderar vi att ni beställer drogtest i saliv till dess att provrören åter finns i lager.

Provtagningsmateriel för salivprovtagning finns att beställa i webbutiken och analysbeställning sker på samma sätt som ni beställer andra analyser från Karolinska Universitetslaboratoriet.

Det finns två olika provtagningskit för drogtester i saliv.

Drogtest saliv Quantisal (art. 9002) kan användas för snabb immunkemisk screening med snabba svar. Följande substanser kan beställas som enskilda analyser:

  • Amfetaminer 
  • Bensodiazepiner
  •  Cannabis 
  • Kokain 
  • Opiater 
  • Tramadol

Quantisal provtagningskit kan även användas för beställning av ”Stor drogtest i saliv” som innehåller de flesta vanliga droger, totalt 40 olika substanser.

Drogtest saliv Greiner Bio-one (art 9011), kan enbart beställas som ”Stor drogtest i saliv” med 35 olika substanser.

Se respektive provtagningsanvisning på karolinska.se/lab för mer information.

Uppdaterad information om när rör för drogtest i urin finns att beställa kommer att publiceras på karolinska.se/lab

Gerd Ackehed
Enhetschef, Droganalyslaboratoriet
farmakologi.karolinska@regionstockholm.se

Länk till Informationsbrev om byte från urin till saliv

 

Tillägg av substanser i metoden "Internetdroger, U-"

2-Me-PVP (2-methyl-α-Pyrrolidinovalerophenone)
DMXE (Deoxymethoxetamine) 
2-MEB (2-Methylethylbuphedrone)
3-Me-PCP 
4F-MAR (para-fluoro Methylaminorex)

Tillägg av substans till metoden "Missbruksläkemedel och växtdroger, U-"

Tapentadol

"Multianalys stor drogtest, saliv-" utökas med 5 substanser fr.o.m. 1 april 2022.

(zopiklon, etylmorfin, hydrokodon, gabapentin, pregabalin).
Detta gäller endast om drogtesten tas med Quantisal provtagningskit. För Greiner Bio One gäller fortsatt de tidigare 35 substanserna.

1 januari 2022 byter Missbrukslaboratoriet namn till Droganalyslaboratoriet.

Kreatinin

Är ett kroppseget ämne som bildas i musklerna och utsöndras i urin och analyseras på varje prov för att avslöja utspädning eller utbyte till annan vätska. Utspädd urin minskar provets bevisvärde och kan bero på avsiktlig manipulation.

Utförlig beskrivning varför kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtestning finns beskrivet i en artikel i läkartidningen längre ner på sidan

Internetdroger

En stor mängd nya missbruksmedel har under senare år blivit tillgängliga framför allt genom Internetförsäljning.

I urinprover kan vi detektera kända produkter som säljs på internet. Syntetiska cannabinoider (t.ex. spice) analyseras i urinprover som spice-metaboliter. För mer information se våra provtagningsanvisningar.

Drogtester för arbetslivet

Riktar sig till företagshälsovården i Sverige

Drogtester utförs idag på mer än varannan större arbetsplats i Sverige. Antalet analyser ökar stadigt. Allt fler företag testar idag sina anställda och många av de som tidigare endast testat vid nyanställning och misstanke har nu infört slumpvisa tester också på de redan anställda

Ett framgångsrikt arbete för en nykter och narkotikafri arbetsmiljö kräver en välförankrad och genomtänkt drogpolicy. Det behövs ett komplett program med olika åtgärder som är anpassade till arbetsplatsens egna behov.

Läs mer om den kompletta modellen för en drogfri arbetsmiljö nedan.

Arbetsplatsen behöver tillgång till en "verktygslåda" med policy, utbildning, drogtester, rådgivning, rehabilitering samt kontinuerlig utvärdering. Dessa "verktyg" sammantaget bidrar till att förhindra och tidigt upptäcka drogmissbruk.

Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning (f.d.provtagarkurs)

2-dagarskurs som anordnas av Sveriges Företagshälsor 1-2 gånger per år och som vänder sig till dem som praktiskt genomför alkohol- och drogtestprovtagning. Läs mer under rubriken "Våra kurser och seminarier".

Drogtestnytt

Informationsblad från klinisk farmakologi, som kommer ut 1-2 gånger per år och sprider aktuell information om drogtester. Senaste Drogtestnytt finns som pdf längre ner på denna sida.
Tidigare upplagor kan beställas från oss via E-post.

MRO (Medical Review Officer)

Kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid företagstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till återförande av svar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk prövning.

MRO-utbildningen ger särskild kompetens att tolka och kvalitetssäkra narkotikaanalyser. Utbildningen vänder sig till specialistläkare främst inom företagshälsovård, beroendevård och primärvård.
Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom hälso- och sjukvård och inom företagshälsovård, och är den enda i sitt slag i Sverige.

Sveriges Företagshälsor anordnar MRO-utbildning en gång per år. Dessutom anordnar de en återträff för dem som har deltagit i MRO-kurser och provtagarkurser tidigare år. Annonsering av dessa sker här på webben under rubriken "Våra kurser och seminarier".

De läkare som har gått MRO-utbildningen och godkänt att få namn, adress och telefonnummer publicerade finns samlade i en MRO-förteckning (se nedan). Dessa personer kan kontaktas för diskussion alternativt anlitas som MRO.

Är du MRO och saknas på listan (eller om uppgifterna behöver uppdateras) - kontakta oss via e-post.

Drogtester i beroende- och sjukvård

Erbjuder ett säkert sätt att kunna avgöra om en person har intagit ett missbruksmedel. Ett tidigt missbruk kan därmed upptäckas, vilket är avgörande för en framgångsrik behandling.

Provtagningen görs för att säkerställa att patienten följer sin behandlingsplan om drogfrihet. Drogtester utförs med hög känslighet genom kvalitativ screeninganalys. Falska positiva resultat kan dock förekomma vilket gör att vi alltid förordar verifiering/konfirmering av provet.

Vid en verifikationsanalys säkerställs positiva resultat med mycket selektiva metoder, som analyseras med vätskekromatografi kopplat till masspektrometrisk detektion. Detta ger en mycket säker identifiering av påvisade substanser.

Snabbtester som ibland används kliniskt har en hög grad av osäkerhet.

Läs mer om Droganalyslaboratoriet (dokument/artiklar) längre ner på sidan

Äldre information:

Från och med 12 april 2021 kompletteras beställningssortimentet med ytterligare ett provtagningskit för insamling av drogtest i saliv.

Från och med 12 april kan Stor drogtest i saliv/Utökad drogtest i saliv beställas med antingen Quantisal provtagningskit eller Greiner Bio-One provtagningskit. Materielet beställs via webbutiken. karolinska.se/lab/webbutik

Från och med 2021-01-19 är svarsrutinen förändrad avseende kiral analys av amfetamin i urin.

Fraktionen L-amfetamin uttrycks i % av den totala amfetaminkoncentrationen. Båda resultaten svaras ut.

Observera att den kirala analysen har bättre känslighet än screeningmetoden för amfetamin i urin och kan därmed mäta lägre nivåer.

För ytterligare information hänvisar vi till följande artikel i Läkartidningen:
Kiralt amfetamin Läkartidningen

Missbrukslaboratoriet kompletterar utbudet med ny screeningmetod för drogtest av Tramadol i saliv.

Från och med 2021-01-18 kan tramadol beställas som enskild analys i salivprover tagna med Quantisal provtagningskit.
Screeninganalysen är immunkemisk och har gränsvärdet 50 ng/mL. Den detekterar tramadol men inte dess metaboliter och har inga kända interferenser.

Verifikationsanalysen är kromatografisk med massektrometrisk detektion (LC-MS/MS) och har gränsvärdet 4 ng/mL.

På pappersremisser beställs analysen genom att skriva tramadol som en övrig analys i fältet för salivprover.

För elektroniska beställningar kommer analysen att finnas med efter nästa kataloguppdatering som beräknas ske i april 2021.Till dess beställs tramadol i saliv som en kommentar.

Missbrukslaboratoriet effektiviserar analysutbudet för drogtester i urin. Gäller fr.o.m. 20-05-18.

Denna effektivisering innebär att vi kommer slå ihop två av våra så kallade multimetoder där screeninganalysen utförs med högupplösande masspektrometri.

Det gäller multimetoderna för analysbeställning av "Missbruksläkemedel,U-" och "Växt-och svampdroger, U-". För er som kunder innebär detta att ni får svar på båda analysbeställningarna även om bara en är beställd. För den nya metoden, som heter "Missbruksläkemedel och växtdroger, U-", behåller vi samma pris som endast den ena analysbeställningen tidigare kostat.

Detekterade analyter är något justerade så de analyter vi aldrig haft ett positivt svar för är borttagna. Information om vilka analyter som detekteras finns i våra provtagningsanvisningar.

Våra remisser kommer på sikt att uppdateras, men fram till dess gäller att det räcker att markera en av analysbeställningarna för "Missbruksläkemedel, U-" eller "Växt-och svampdroger, U-".

Analys för drogtest i utandningsprov avvecklas 8 juni 2020

Missbrukslaboratoriet rekommenderar alla som idag tar prover för drogtester i utandningsluft att gå över till drogtestning i urin eller saliv.

Missbrukslaboratoriets kvalitetsjämförelse visar flera gånger högre andel positiva svar för saliv- och urinprover än för prover i utandningsluft, gällande intag av amfetamin, bensodiazepiner, cannabis, heroin/morfin och kokain.

Generellt är detektionstiden i urin längre än för saliv och utandningsluft. Eftersom jämförelsen även visar en markant skillnad mellan utandningsluft och saliv rekommenderar missbrukslaboratoriet drogtestanalys enbart i saliv och i urin och avvecklar analys i utandningsluft.

Läs mer.

Vänligen se information om provtagningsmaterial och instruktioner på hemsidan (länk se nedan)

karolinska.se/lab/webbutik

Ny salivmetod Utökad drogtest i saliv driftsätts 1 december 2019

En ny metod kallad "Utökad drogtest i saliv" för 35 olika analyter sätts i drift den 1 december. Metoden är en sk multimetod som använder högupplösande masspektrometri som detektionsteknik för screening av följande substanser (enskilda substanser kan ej väljas):

6-MAM, 7-Aminoflunitrazepam, 7-Aminoklonazepam, 7-Aminonitrazepam, Alprazolam, Amfetamin, Benzoylekgonin, Bromazepam, Buprenorfin, Diazepam, Efedrin, Fenazepam, Fentanyl, Flunitrazepam, Hydromorfon, Ketamin, Klonazepam, Kodein, Kokain, MDA, MDMA, Metadon, Metamfetamin, Metylfenidat, Midazolam, Morfin, Nitrazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Oxykodon, Ritalinsyra, Temazepam, THC, Tramadol och Zolpidem.

Ytterligare information

se provtagningsanvisning

Nya rutiner

• När en multianalys beställs får man svar på alla komponenter som ingår i analysen, en enskild komponent kan inte längre beställas separat. • Multianalyserna är screeninganalyser som utförs med kromatografi-masspektrometri och som därför har en mycket högre säkerhet än traditionell immunokemisk screening. Verifiering utförs därför inte automatiskt utan endast på särskild begäran, meddela oss via farmakologi.karolinska@regionstockholm.se

Missbruksläkemedel U-  och Växt-och svampdroger U-  Två nya och utvidgade missbruksanalyser

Den 1 december 2016 införs två nya och utvidgade missbruksanalyser i vårt analyssortiment: Missbruksläkemedel, U- och Växt-och svampdroger, U-, se provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab

Dessa två analyser omfattar flera substanser som tidigare har beställts enskilt, t.ex. zopiklon, metylfenidat, katinon. Metoderna för de enskilda substanserna läggs ner. Det kommer alltså inte vara möjligt att beställa de enskilda analyserna Efedrin,U-, Katinon,U-, Ketobemidon,U-, Metylfenidat,U-, Zolpidem,U- eller Zopiklon,U- efter den 1 december.

När analys av Missbruksläkemedel,U- respektive Växt-och svampdroger,U- beställs kommer alla de analytiska fynd som erhålls vid analysundersökningen att svaras ut. Metoderna, inklusive förteckning över vilka substanser som ingår i respektive analys, finns i provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab.

Artiklar i Läkartidningen