Missbrukslaboratoriet

Här utförs analyser av missbruksmedel framför allt i urin men även i saliv, blod och utandningsluft från beroendevården, sjukvården och företagshälsovården. Inför en anställning används analysen för att visa att man är drogfri och i beroendevården att ett behandlingsprogram följs. Mer information om varje analys finns i provtagningsanvisningarna.

Kontakta oss:

Kundservice 08-517 71999
E-post: Missbrukslaboratoriet 
Vardagar kl. 08.00-16.30 

Jourläkare är tillgänglig vardagar 9.00-16.00

Länk till provtagningsanvisningarna.

Länk till Webbutiken för beställning av provtagningsmateriel.

Nyheter för missbruksanalyser

Ny salivmetod: Utökad drogtest i saliv

ytterligare information: länk

Drogtest med utandningsprov

Vi byter nu till en ny modell av provsamlare för utandningsprov. Läs mer

Den gamla provsamlaren (blå, SensAbues) tas inte emot fr.o.m. 180522

Kiralt amfetamin – ändring av svarsrutiner fr.o.m. den 23 augusti 2017.

Läs mer

Ny remiss

• Remiss Missbruksmedel har fått en ny utformning där man kan beställa missbruksanalyser i urin, saliv och utandningsluft samt även PEth (fosfatidyletanol) i blod.
• Numera ingår bl. a. zopiklon, zolpidem, ketobemidon och metylfenidat i multianalysen Missbruksläkemedel, U- och bl. a. kathinon ingår i Växt- och svampdroger, U-.

Framsida ny missbruksremiss.pdf

Baksida ny missbruksremiss.pdf

Nya rutiner

• När en multianalys beställs får man svar på alla komponenter som ingår i analysen, en enskild komponent kan inte längre beställas separat.
• Multianalyserna är screeninganalyser som utförs med kromatografi-masspektrometri och som därför har en mycket högre säkerhet än traditionell immunokemisk screening. Verifiering utförs därför inte automatiskt utan endast på särskild begäran, meddela oss via farmakologi.karolinska@sll.se

Missbruksläkemedel U-  och Växt-och svampdroger U-  Två nya och utvidgade missbruksanalyser

Den 1 december 2016 införs två nya och utvidgade missbruksanalyser i vårt analyssortiment: Missbruksläkemedel, U- och Växt-och svampdroger, U-, se provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab

Dessa två analyser omfattar flera substanser som tidigare har beställts enskilt, t.ex. zopiklon, metylfenidat, katinon. Metoderna för de enskilda substanserna läggs ner. Det kommer alltså inte vara möjligt att beställa de enskilda analyserna Efedrin,U-, Katinon,U-, Ketobemidon,U-, Metylfenidat,U-, Zolpidem,U- eller Zopiklon,U- efter den 1 december.

När analys av Missbruksläkemedel,U- respektive Växt-och svampdroger,U- beställs kommer alla de analytiska fynd som erhålls vid analysundersökningen att svaras ut. Metoderna, inklusive förteckning över vilka substanser som ingår i respektive analys, finns i provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab.

Kreatinin

Är ett kroppseget ämne som bildas i musklerna och utsöndras i urin och analyseras på varje prov för att avslöja utspädning eller utbyte till annan vätska. Utspädd urin minskar provets bevisvärde och kan bero på avsiktlig manipulation.

Utförlig beskrivning varför kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtestning finns beskrivet i en artikel i läkartidningen längre ner på sidan

Internetdroger

En stor mängd nya missbruksmedel har under senare år blivit tillgängliga framför allt genom Internetförsäljning.

I urinprover kan vi detektera kända produkter som säljs på internet. Syntetiska cannabinoider (t.ex. spice) analyseras i urinprover som spice-metaboliter. För mer information se våra provtagningsanvisningar.

Drogtester för arbetslivet

Riktar sig till företagshälsovården i Sverige

Drogtester utförs idag på mer än varannan större arbetsplats i Sverige. Antalet analyser ökar stadigt. Allt fler företag testar idag sina anställda och många av de som tidigare endast testat vid nyanställning och misstanke har nu infört slumpvisa tester också på de redan anställda

Ett framgångsrikt arbete för en nykter och narkotikafri arbetsmiljö kräver en välförankrad och genomtänkt drogpolicy. Det behövs ett komplett program med olika åtgärder som är anpassade till arbetsplatsens egna behov.

Läs mer om den kompletta modellen för en drogfri arbetsmiljö nedan.

Arbetsplatsen behöver tillgång till en "verktygslåda" med policy, utbildning, drogtester, rådgivning, rehabilitering samt kontinuerlig utvärdering. Dessa "verktyg" sammantaget bidrar till att förhindra och tidigt upptäcka drogmissbruk.

Provtagarkurser

1-2 gånger per år anordnar laboratoriet en tvådagarskurs som vänder sig till dem som praktiskt genomför drogtestprovtagning. Läs mer under rubriken "Våra kurser och seminarier".

Drogtestnytt

Informationsblad från klinisk farmakologi, som kommer ut 1-2 gånger per år och sprider aktuell information om drogtester. Tidigare upplagor kan beställas från oss via E-post.

MRO (Medical Review Officer)

Kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid företagstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till återförande av svar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk prövning.

MRO-utbildningen ger särskild kompetens att tolka och kvalitetssäkra narkotikaanalyser. Utbildningen vänder sig till specialistläkare främst inom företagshälsovård, missbruksvård och primärvård.
Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom hälso- och sjukvård och inom företagshälsovård, och är den enda i sitt slag i Sverige.

Vi anordnar MRO-utbildning en gång per år. Dessutom anordnar vi en återträff för dem som har deltagit i MRO-kurser och provtagarkurser tidigare år. Annonsering av dessa sker här på webben under rubriken "Våra kurser och seminarier".

De läkare som har gått vår MRO-utbildning och godkänt att få namn, adress och telefonnummer publicerade finns samlade i en MRO-förteckning (se nedan). Dessa personer kan kontaktas för diskussion alternativt anlitas som MRO.

Är du MRO och saknas på listan (eller om uppgifterna behöver uppdateras) - kontakta oss via e-post.

Drogtester i beroende- och sjukvård

Erbjuder ett säkert sätt att kunna avgöra om en person har intagit ett missbruksmedel. Ett tidigt missbruk kan därmed upptäckas, vilket är avgörande för en framgångsrik behandling.

Provtagningen görs för att säkerställa att patienten följer sin behandlingsplan om drogfrihet. Drogtester utförs med hög känslighet genom kvalitativ screeninganalys. Falska positiva resultat kan dock förekomma vilket gör att vi alltid förordar verifiering/konfirmering av provet. Vid en verifikation säkerställs det positiva resultatet kvantitativt med säker metodik.

Snabbtester som ibland används kliniskt har en hög grad av osäkerhet.

Artiklar i Läkartidningen