Missbrukslaboratoriet

Här utförs analyser av missbruksmedel framför allt i urin men även i saliv och blod från beroendevården, sjukvården och företagshälsovården. Inför en anställning används analysen för att visa att man är drogfri och i beroendevården att ett behandlingsprogram följs. Mer information om varje analys finns i provtagningsanvisningarna. Läs mer om Missbrukslab längst ner på sidan.

Kontakta oss:

Kundservice 08-517 71999
E-post: Missbrukslaboratoriet 
Vardagar kl. 08.00-16.30 

Jourläkare är tillgänglig vardagar 9.00-16.00

Länk till provtagningsanvisningarna.

Länk till Webbutiken för beställning av remisser och provtagningsmateriel. 

 

Missbrukslaboratoriet effektiviserar analysutbudet för drogtester i urin. Gäller fr.o.m. 20-05-18.

Denna effektivisering innebär att vi kommer slå ihop två av våra så kallade multimetoder där screeninganalysen utförs med högupplösande masspektrometri.

Det gäller multimetoderna för analysbeställning av "Missbruksläkemedel,U-" och "Växt-och svampdroger, U-". För er som kunder innebär detta att ni får svar på båda analysbeställningarna även om bara en är beställd. För den nya metoden, som heter "Missbruksläkemedel och växtdroger, U-", behåller vi samma pris som endast den ena analysbeställningen tidigare kostat.

Detekterade analyter är något justerade så de analyter vi aldrig haft ett positivt svar för är borttagna. Information om vilka analyter som detekteras finns i våra provtagningsanvisningar.

Våra remisser kommer på sikt att uppdateras, men fram till dess gäller att det räcker att markera en av analysbeställningarna för "Missbruksläkemedel, U-" eller "Växt-och svampdroger, U-".
 

Analys för drogtest i utandningsprov avvecklas 8 juni

Missbrukslaboratoriet rekommenderar alla som idag tar prover för drogtester i utandningsluft att gå över till drogtestning i urin eller saliv.

Missbrukslaboratoriets kvalitetsjämförelse visar flera gånger högre andel positiva svar för saliv- och urinprover än för prover i utandningsluft, gällande intag av amfetamin, bensodiazepiner, cannabis, heroin/morfin och kokain.

Generellt är detektionstiden i urin längre än för saliv och utandningsluft. Eftersom jämförelsen även visar en markant skillnad mellan utandningsluft och saliv rekommenderar missbrukslaboratoriet drogtestanalys enbart i saliv och i urin och avvecklar analys i utandningsluft.

Läs mer.

Vänligen se information om provtagningsmaterial och instruktioner på hemsidan (länk se nedan)

karolinska.se/lab/webbutik

Ny salivmetod Utökad drogtest i saliv driftsätts 1 december 2019

 En ny metod kallad "Utökad drogtest i saliv" för 35 olika analyter sätts i drift den 1 december. Metoden är en sk multimetod som använder högupplösande masspektrometri som detektionsteknik för screening av följande substanser (enskilda substanser kan ej väljas):

 6-MAM, 7-Aminoflunitrazepam, 7-Aminoklonazepam, 7-Aminonitrazepam, Alprazolam, Amfetamin, Benzoylekgonin, Bromazepam, Buprenorfin, Diazepam, Efedrin, Fenazepam, Fentanyl, Flunitrazepam, Hydromorfon, Ketamin, Klonazepam, Kodein, Kokain, MDA, MDMA, Metadon, Metamfetamin, Metylfenidat, Midazolam, Morfin, Nitrazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Oxykodon, Ritalinsyra, Temazepam, THC, Tramadol och Zolpidem.

 Ytterligare information

 se provtagningsanvisning

Kreatinin

Är ett kroppseget ämne som bildas i musklerna och utsöndras i urin och analyseras på varje prov för att avslöja utspädning eller utbyte till annan vätska. Utspädd urin minskar provets bevisvärde och kan bero på avsiktlig manipulation.

Utförlig beskrivning varför kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtestning finns beskrivet i en artikel i läkartidningen längre ner på sidan

Internetdroger

En stor mängd nya missbruksmedel har under senare år blivit tillgängliga framför allt genom Internetförsäljning.

I urinprover kan vi detektera kända produkter som säljs på internet. Syntetiska cannabinoider (t.ex. spice) analyseras i urinprover som spice-metaboliter. För mer information se våra provtagningsanvisningar.

Drogtester för arbetslivet

Riktar sig till företagshälsovården i Sverige

Drogtester utförs idag på mer än varannan större arbetsplats i Sverige. Antalet analyser ökar stadigt. Allt fler företag testar idag sina anställda och många av de som tidigare endast testat vid nyanställning och misstanke har nu infört slumpvisa tester också på de redan anställda

Ett framgångsrikt arbete för en nykter och narkotikafri arbetsmiljö kräver en välförankrad och genomtänkt drogpolicy. Det behövs ett komplett program med olika åtgärder som är anpassade till arbetsplatsens egna behov.

Läs mer om den kompletta modellen för en drogfri arbetsmiljö nedan.

Arbetsplatsen behöver tillgång till en "verktygslåda" med policy, utbildning, drogtester, rådgivning, rehabilitering samt kontinuerlig utvärdering. Dessa "verktyg" sammantaget bidrar till att förhindra och tidigt upptäcka drogmissbruk.

Provtagarkurser

1-2 gånger per år anordnar laboratoriet en tvådagarskurs som vänder sig till dem som praktiskt genomför drogtestprovtagning. Läs mer under rubriken "Våra kurser och seminarier".

Drogtestnytt

Informationsblad från klinisk farmakologi, som kommer ut 1-2 gånger per år och sprider aktuell information om drogtester. Tidigare upplagor kan beställas från oss via E-post.

MRO (Medical Review Officer)

Kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid företagstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till återförande av svar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk prövning.

MRO-utbildningen ger särskild kompetens att tolka och kvalitetssäkra narkotikaanalyser. Utbildningen vänder sig till specialistläkare främst inom företagshälsovård, missbruksvård och primärvård.
Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom hälso- och sjukvård och inom företagshälsovård, och är den enda i sitt slag i Sverige.

Vi anordnar MRO-utbildning en gång per år. Dessutom anordnar vi en återträff för dem som har deltagit i MRO-kurser och provtagarkurser tidigare år. Annonsering av dessa sker här på webben under rubriken "Våra kurser och seminarier".

De läkare som har gått vår MRO-utbildning och godkänt att få namn, adress och telefonnummer publicerade finns samlade i en MRO-förteckning (se nedan). Dessa personer kan kontaktas för diskussion alternativt anlitas som MRO.

Är du MRO och saknas på listan (eller om uppgifterna behöver uppdateras) - kontakta oss via e-post.

Drogtester i beroende- och sjukvård

Erbjuder ett säkert sätt att kunna avgöra om en person har intagit ett missbruksmedel. Ett tidigt missbruk kan därmed upptäckas, vilket är avgörande för en framgångsrik behandling.

Provtagningen görs för att säkerställa att patienten följer sin behandlingsplan om drogfrihet. Drogtester utförs med hög känslighet genom kvalitativ screeninganalys. Falska positiva resultat kan dock förekomma vilket gör att vi alltid förordar verifiering/konfirmering av provet.

Vid en verifikationsanalys säkerställs positiva resultat med mycket selektiva metoder, som analyseras med vätskekromatografi kopplat till masspektrometrisk detektion. Detta ger en mycket säker identifiering av påvisade substanser.

Snabbtester som ibland används kliniskt har en hög grad av osäkerhet.

Läs mer om Missbrukslaboratoriet (dokument/artiklar) längre ner på sidan

Äldre information:

Införande av tramadol i metoden för Drogtest, utandningsluft-

Fr.o.m. 20 maj 2019 analyseras tramadol åter i metoden för Drogtest utandningsluft med gränsvärde 50 pg/prov.

Drogtest med utandningsprov

Vi byter nu till en ny modell av provsamlare för utandningsprov. Den nya provsamlaren (Breath Explor) har fördelen att kunna användas direkt utan montage. En annan fördel är att den samlar tre delprover. Ett särskilt B-prov behöver inte tas.

Bilder på materiel och provtagningsbeskrivning finns här: länk

OBS! Den gamla blå provsamlaren SensAbues kommer inte längre att tas emot fr.o.m. 2018-05-22.

Kiralt amfetamin – ändring av svarsrutiner fr.o.m. den 23 augusti 2017.

Alla prover analyseras med immunologisk screening. Prover med koncentrationer mindre än 500ng/mL amfetamin, besvaras amfetamin ej påvisat och kvot ej beräkningsbar. Prover med en koncentration över 500 ng/mL går vidare till kiral verifikation och analyseras med LC-MS/MS. Efter kiral verifikation kommer prover med en koncentrationskvot L/D -Amfetamin mindre än 0,25 besvaras som intag av läkemedel dexamfetanin eller lisdexamfetamin. En kiralkvot större än 0,25 tyder på externt amfetaminintag. För verifierade prover med en koncentration av D-amfetamin mindre än 500 ng/mL besvaras provet som kvot är ej möjlig att beräkna.

Så här kommer de nya svarskommentarerna att se ut:

För immunologisk screening mindre än 500ng/mL: "Amfetamin har ej påvisats (gränsvärde 500 ng/mL). Följaktligen kan inte den kirala kvoten bestämmas."

Verifikation L/D-kvot mindre är 0,25: "Kiral analys av amfetamin visar på en kvot L-amfetamin/D-amfetamin <0,25. Detta är förenligt med intag av enbart dexamfetamin eller lisdexamfetamin, och talar inte för någon annan amfetaminkälla." Verifikation L/D-kvot större än 0.25: "Kiral analys av amfetamin visar på kvot L-amfetamin/D-amfetamin som är högre än vad som förväntas från intag av enbart dexamfetamin eller lisdexamfetamin. Vid intag av illegalt amfetamin är kvoten ca 1."

Verifikation D-amfetamin mindre än 500 ng/mL: " D-amfetamin är lägre än 500 ng/mL och någon kiral kvot inte är möjlig att beräkna."

Nya rutiner

• När en multianalys beställs får man svar på alla komponenter som ingår i analysen, en enskild komponent kan inte längre beställas separat. • Multianalyserna är screeninganalyser som utförs med kromatografi-masspektrometri och som därför har en mycket högre säkerhet än traditionell immunokemisk screening. Verifiering utförs därför inte automatiskt utan endast på särskild begäran, meddela oss via farmakologi.karolinska@sll.se

Missbruksläkemedel U-  och Växt-och svampdroger U-  Två nya och utvidgade missbruksanalyser

Den 1 december 2016 införs två nya och utvidgade missbruksanalyser i vårt analyssortiment: Missbruksläkemedel, U- och Växt-och svampdroger, U-, se provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab

Dessa två analyser omfattar flera substanser som tidigare har beställts enskilt, t.ex. zopiklon, metylfenidat, katinon. Metoderna för de enskilda substanserna läggs ner. Det kommer alltså inte vara möjligt att beställa de enskilda analyserna Efedrin,U-, Katinon,U-, Ketobemidon,U-, Metylfenidat,U-, Zolpidem,U- eller Zopiklon,U- efter den 1 december.

När analys av Missbruksläkemedel,U- respektive Växt-och svampdroger,U- beställs kommer alla de analytiska fynd som erhålls vid analysundersökningen att svaras ut. Metoderna, inklusive förteckning över vilka substanser som ingår i respektive analys, finns i provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab.

Artiklar i Läkartidningen