Drogtestning - vad är det och vilka kommer i fråga?

Vanliga frågor och svar om missbruksanalyser

Vad är drogtest?

Drogtest används för att påvisa intag av narkotika och andra missbruksmedel. Det vanligaste är att drogtest tas som urinprov, men det går även att analysera droger i blod, saliv och hår. Vid Karolinska Universitetslaboratoriet analyseras droger i urin och saliv (egentligen munvätska).

Vilka kommer ifråga för drogtest?

Drogtestning sker både inom sjukvården (t.ex. beroendevården och socialtjänsten) samt som en del av slumpmässig drogtestning av personalen på en del arbetsplatser (så kallade arbetsplatsprov). På de arbetsplatser där det finns en drogpolicy kan drogtesten även tas vid misstanke på intag. Drogtestning förekommer även vid nyanställningar/rekryteringar inom vissa branscher, exempelvis polisen och militären.

Vad är skillnaden mellan arbetsplatsprov och sjukvårdsprov?

På en del arbetsplatser förekommer slumpnässig drogtestning av personalen (samt ibland vid misstanke) enligt en upprättad drogpolicy, där det tydligt ska framgå vad syftet är, hur det går till och vad som händer vid positivt prov. Arbetsprolatsprov avidentifieras och kodas för att inte de som hanterar provet (analyserar och svarar ut detta ) ska ha kännedom om vilken individ det är som har lämnat provet.

Arbetsplatsprov hanteras enligt "chain of custody" och det måste tas minst ett A- och B-prov vid ett och samma tillfälle. Dock ska alltid gällande provtagningsanvisning följas noggrant.

Sjukvårdsprov är de prov som analyserats inom sjukvården, beroendevården, inom socialtjänsten etc. Dessa prov är inte avidentifierade och det krävs heller inte att de hanteras enligt chain of custody. Inga B-prov förekommer för sjukvårdsprov.

Vad är MRO?

MRO står för medical review offficer. En MRO är en läkare (vanligtvis inom företagshälsovården) som har genomgått en MRO-utbildning. Alla positiva svar på arbetsplatsprov ska gå till en MRO för medicinsk bedömning om det finns en legitim förklaring till det positiva (såsom aktuell, ordinerad läkemedelsbehandling). MRO-läkare utgör därför den sista länken i kedjan mellan provinlämning, labortoriet, analys, svarsrapportering och kommunikation av positiva resultat.

Vad är chain of custody?

Chain of custody innebär att man i varje steg ska kunna följa drogtestet, med början från den övervakade provtagningen då provlämnaren lämnar sitt prov till att det slutliga svaret besvaras till beställaren. All transport, hantering och lagring under denna kedja registreras och ska gå att spåra. MRO och provlämnare har rätt att begära eventuell B-provsbeställning och även detta måste loggföras.

Allt detta för att man i efterhand ska kunna säkerställa att allt har gått rätt till, och för att det rent juridiskt ska kunna bedömas som ett giltigt prov (och attt provet inte har förväxlats eller hanterats felaktigt).