När du inte är nöjd med den vård du fått

Det är viktigt att du som är patient känner till vart du kan vända dig om du har synpunkter eller klagomål på vården. Du och dina närståendes synpunkter är också betydelsefulla för framtida patienters skull - för att vi ska kunna säkra och vidareutveckla god vård.

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur du gör om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller din närstående fått. Ditt klagomål/dina synpunkter är viktiga. De kan bidra till att förändra och förbättra vården.

Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen.

Verksamheten bör svara på ditt ärende inom fyra veckor men ibland kan utredning göras som tar längre tid. Du har rätt att få svar som du kan förstå och det skall innehålla en förklaring till det som har hänt.

Du kan också vända dig till Patientnämnden i Stockholm som är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också vara behjälpliga med att formulera och skriva klagomålen åt dig samt hjälpa till att ordna möten mellan dig och verksamheten om du så önskar. Patientnämnden utreder inte klagomålet men fungerar som ett stöd till dig och som en länk till verksamheten. Om du är under 18 år skall Patientnämnden ta hänsyn till din ålder och hantera ditt ärende skyndsamt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder klagomål under vissa förutsättningar. Efter att du kontaktat vårdverksamheten eller Patientnämnden kan IVO under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. IVO har från 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. För att IVO skall kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Kontakta verksamheten

Kontaktvägar

I första hand ska du vända dig direkt till verksamheten. Det kan du göra antingen genom att anmäla via 1177  eller fylla i formuläret för Enskilda klagomål.

Fyll i detta formulär för enskilt klagomål, skriv ut, skriv på och skicka till verksamheten där du har fått vård. Kontaktinformation finner du på respektive avdelnings kontaktsida som du under Alla mottagningar och avdelningar A-Ö

Finner du inte kontaktinformationen där eller vill ta hjälp av Patientsäkerhetshandläggarna skickar du istället det ifyllda formuläret till: 

Karolinska Univsersitetssjukhuset
Enheten för Registratur och informationshantering
Patientsäkerhetshandläggare
Norrbacka S3:U1
171 76 Solna

 Fullmakt hittar du här.

Har du rätt till ekonomisk ersättning?

Om du har drabbats av en skada i vård eller tandvård, som hade kunnat undvikas, kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

  • Har skadan inträffat inom offentligt finansierad vård eller tandvård inom landsting eller region, ta kontakt  med LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) 
  • Om det gäller Kommunal hälso- och sjukvård, ta kontakt med din Kommun
  • Har du blivit skadad av ett läkemedel, ta kontakt med läkemedelsförsäkringen
  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare, ta kontakt med Privattandvårdsupplysningen
  • Gäller det vård som inte omfattas av landstingets eller regionens patientförsäkring, ta kontakt med det försäkringsbolag som den privata verksamheten är försäkrad i
  • Har den som vårdat eller behandlat dig ingen försäkring, ta kontakt med Patientförsäkringsföreningen, PFF