Välkommen till en inspirationsdag den 28 maj

Nyhet

Varmt välkommen till en inspirationsdag om patientinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 28 maj kl 11-17. Här finns program för dagen.

Det finns många olika initiativ på Karolinska Universitetssjukhuset för att förbättra patienters, och deras närstående, upplevelse av vården. Karolinskas nya verksamhetsmodell har formats utifrån visionen "Patienten först" med den tydliga ambitionen att involvera patienter och närstående i vårdprocessen.

Inspirationsdag måndagen 28 maj kl. 11-17

Alla intresserade är välkomna att ta del av några av de olika patientinitiativ som bedrivs på sjukhuset och höra om patientinflytande och vilka lärdomar och resultat som uppnåtts, samt för att diskutera hur vi kan jobba vidare med olika frågor.

Representanter för olika initiativ på plats samt korta föredrag

Det kommer att finnas representanter för de olika initiativen på plats under hela dagen, och utöver det ges korta föredrag varje hel timme med start kl. 12, se tider och medicinska områden nedan.

Plats:

Inspirationsdagen arrangeras i Karolinska Solnas nya huvudentré, i nya sjukhusbyggnaden (ingång via Eugeniavägen 3 eller Solnavägen 30) vid Vårdforums lokal som ligger centralt inne i den nya byggnaden, nära trappan under det stora konstverket.

Program och medverkande:

Eskil Degsell är patient- och närståenderepresentant vid ledningsbordet för Maligna Hjärntumörer och en av de medverkande under dagen.

Eskil Degsell är patient- och närståenderepresentant vid ledningsbordet för Maligna Hjärntumörer och en av de medverkande under dagen. Här kan du höra honom berätta om sitt engagemang för vårdens utveckling.

Program för presentationer 28 maj

Presentationer på cirka 10 minuter - vid trappan under konstverket inne i huvudentrén, i nya sjukhusbyggnaden.

11.00 Invigning - Nina Nelson Follin, Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör Karolinska Universitetssjukhuset och Andres Hager närståenderepresentant

12.00 DöBra - Samtal om värderingar och prioriteringar inför kommande vård i livets slutskede, Ida Goliath, sjuksköterska och medicine doktor, Karolinska Institutet.

13.00 Om journalen på nätet ur ett patientperspektiv - Maria Hägglund, Ass Professor, Karolinska Institutet

14.00 Stöd till egenvård på riktigt - Geoffrey C Williams, Professor, University of Rochester (engelska)

15.00 Årets Eldsjälar – pris från Nätverk mot gynekologisk cancer! Barbro Sjölander och Sissi Hammarström Cole

16.00 Compass – ett verktyg för riskanalys inför kirurg. Angelica Frithiof beskriver hur diskussionen med patienten bör gå till, när och hur ska detta samtal föras.

16.45 Sjukhusdirektör Melvin Samson och patientrepresentant Madeleine Beermann avslutar dagen.

Medverkande:

 • Patientflödeschefer och Patient/närstående berättar tillsammans vad patienter och närstående bidrar med vid ledningsborden. Olika representanter kommer att finnas på plats under dagen.
  Kl. 11-12 Cystisk fibros
  Kl. 12-13 Maligna hjärntumörer
  Kl. 13-14 Juvenil idiopatisk artrit
  Kl. 14-15 Ärftlig cancer
  Kl. 15-16 Mycket för tidigt födda barn
  K1. 16-17 Benigna hjärntumörer
 • Vad är viktigt för mig? Patienter från olika patientföreningar har tillsammans arbetat med att identifiera mått på hälsa. Projektet ska eventuellt leda fram till några möjliga mått som kan mäta upplevd hälsa hos patienterna. Var med och påverka innehållet!
 • Sällsynta övergångar – I samarbete mellan patientföreningen för Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska har ett projekt genomförts om övergångar från barnsjukvård till vuxensjukvård. Syftet var att stärka patientens/brukarens självständighet och egenmakt, samt underlätta dennes övergång från barn- till vuxenvård genom ökad kunskap om sin egen diagnos och vårdsystem, samt skapa en egen relation med vården.
  Läs mer om övergångsprojektet på hemsidan Sällsynta diagnoser
 • Spetspatienter – En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera "må-bra-tiden". Passa på och träffa några spetspatienter och se vad de kan erbjuda.Mer om bland annat spetspatienter på hemsidan dagens patient
 • Vem bryr sig? Presentation av ett projekt drivet av närstående tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet om kartläggning av sociala relationer både i närvaro och frånvaro av sjukdom. Kom och rita din egen karta!
 • Strategiska patient- och närståenderådet driver frågor som ska leda till förbättringar för Karolinskas patienter ur aspekter som till exempel tillgänglighet, jämlik vård, information och delaktighet.
  Läs mer om patient- och närståenderådet på karolinska.se
 • Resursgruppen samlar och samordnar personer som vill medverka i olika forum där ett patient- eller närståendeperspektiv efterfrågas. Det kommer att finnas möjlighet att anmäla sig till resursgruppen.
 • Vårdforum är centralt beläget i den nya sjukhusbyggnaden. Syftet med platsen är att skapa en interaktion mellan besökare (patienter/närstående/allmänhet) och vården. Besökarna ska kunna söka och få information, lämna in synpunkter och förbättringsförslag, få rådgivning och vägledning i kontakten med sjukvården och andra instanser samt kunna ta del av verksamhetsspecifika utvecklingsarbeten och framsteg i forskning. Här visas filmer med patienter och närstående.

Läs mer: