Patient och närstående i ledningsgrupper

Ett sätt att främja patientinflytande är genom att patienter eller närstående finns representerade i patientflödesledningsgrupper. Hälften av Karolinska Universitetssjukhusets ca 110 patientflödesledningsgrupper har nu patient- eller närståendemedverkan i någon form, och andelen ökar stadigt. Patienters och närståendes deltagande i ledningsgrupperna leder till nya initiativ och samarbeten. Ett exempel på detta är att patient- och närståenderepresentanter har tagit fram ett arbetssätt för att samla initiativ som är relevanta även för andra patientflöden.

Redan år 2014 när de första piloterna i utvecklandet av Karolinskas verksamhetsmodell etablerades, har patienter och närstående funnits med i ledningsgrupperna. Bland de första var Neonatala barn, Kolorektalcancer, Bröstcancer och Hjärtsvikt.

Patient- och närståenderollen har utvecklats över tid. Initialt var det mer att bjudas in för att bidra med sitt perspektiv på mål och kvalitetsindikatorer. Med tiden har det övergått till att vara ett kollegialt samarbete där alla bidrar med olika perspektiv och förmågor.

Se exempel i filmerna
Patientflöde Neonatala barn
Patientflöde Unga Reumatiker
Patientflöde Maligna hjärntumörer
Patientflöde Cystisk fibros

För att sprida kunskap och erfarenheter, samt för att stärka rollen, finns ett nätverk för patient- och närstående representanter. Nätverket haft har regelbundna träffar sedan våren 2017.

Vill du komma i kontakt med nätverket kontakta Anna Blommengren 073-745 54 23