På neonatalavdelningen

Neonatalavdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset finns på Danderyds Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Avdelningarna har lite olika specialistkompetenser och ert barn kan behöva flyttas beroende på barnets medicinska tillstånd eller vårdbehov.

På alla våra avdelningar har vårdnadshavarna möjlighet att bo med sitt barn, antingen i ett rum i nära anslutning eller i samma rum som barnet. Vårdtiden varierar från några timmar till flera månader. En del barn kan under senare delen av vårdtiden vårdas i hemmet med stöd av hemsjukvård som finns kopplad till alla avdelningar.

Våra neonatalavdelningar

Dagen på neonatalavdelningen

Vårdteamet runt ditt barn

På Karolinska Universitetssjukhusets neonatalavdelningar består vårdteamet runt ert barn av många professioner som tillsammans med er föräldrar utvärderar barnets hälsotillstånd och ger vård utifrån ditt barns individuella behov.

Läkare

Våra läkare gör medicinska bedömningar och avvägningar. De fattar beslut om vilka läkemedel som barnet ska få och kan även genomföra en lång rad undersökningar och behandlingar.

Sjuksköterskor och barnmorskor

Sjuksköterskorna har många olika arbetsuppgifter på våra vårdavdelningar. Bland annat planerar de barnens omvårdnad utifrån barnets aktuella hälsotillstånd. De samordnar även undersökningar och behandlingar på andra delar av sjukhuset. Dessutom ger de barnen mediciner via dropp och hjälper dig som förälder att själv ta hand om ditt nyfödda barns omvårdnad.

Barnsköterskor och Undersköterskor

Undersköterskorna är en annan viktig del av teamet kring ditt barn. Bland annat följer de upp barnens hälsotillstånd genom att mäta, väga och räkna viktiga funktioner som till exempel puls och blodtryck. Undersköterskorna ger även stöd till föräldrar med amning, matning och skötning, samt ansvarar för att allt som är i närheten av barnen är fritt från bakterier.

Dietister

Dietisten räknar ut vilken näring barnen behöver utifrån ålder, vikt och eventuella komplikationer. Dessa beräkningar ligger till grund för den näringsberikning som barnen får vid behov. Näringsberikningen gör att barnen växer optimalt och organen utvecklas som de ska.

Nutritionsassistenter

Vissa barn behöver extra tillsatser till bröstmjölken för att växa till ordentligt. Några barn får donerad bröstmjölk från modersmjölkscentralen och de lite äldre barnen får ibland industritillverkad modersmjölksersättning. Nutritionsassistenten koordinerar mjölkhanteringen, analyserar näringsinnehållet i mjölken och berikar den utifrån dietistens beräkningar så att alla barn får den näring de behöver. Nutritionsassistenten tar även hand om den bröstmjölk som doneras av mammor på avdelningen.

Kuratorer

Kuratorerna finns på alla våra enheter och hjälper dig som förälder hantera den ibland plötsliga omställning som kan uppstå när man blir förälder till ett sjukt nyfött barn. Kuratorerna kan bistå med krissamtal och känslomässigt stöd. De kan även guida föräldrarna rätt i regelverket kring ersättningar från försäkringskassan och ge stöd med andra myndighetskontakter och praktiska frågor.

Apotekare

Apotekarna bereder de läkemedel som barnen får via dropp. De svarar även på frågor om läkemedel och organiserar läkemedelshanteringen på avdelningen.

Medicinska sekreterare

Våra medicinska sekreterare arbetar bland annat med att kvalitetsgranska patienternas journaler, arkivera dem och registrera dem så att sjukhuset får ersättning för vården som utförs. Dessutom skickar de vidare barnens journaler till BVC, andra vårdgivare och försäkringsbolag som behöver information om barnets vårdtid på sjukhuset. Föräldrarnas medgivande inhämtas alltid innan en journal skickas iväg.

Avdelningsassistenter och vårdnära service

Våra avdelningsassistenter ser till att hygienen på avdelningen alltid är på topp och att allt material som används i vården alltid är tillgängligt inom räckhåll. De serverar även frukost i våra föräldrakök.

Psykolog

Vår psykolog ger stödsamtal till såväl som föräldrar till personal och arbetar med långsiktig uppföljning av våra familjers psykiska hälsa.

Sjukgymnast

Sjukgymnasterna arbetar med uppföljning av ditt barns motoriska utveckling på våra neonatalmottagningar.

Kontaktpersoner

När ditt barn vårdas hos oss får ni kontaktpersoner i form av planeringsansvariga sjuksköterskor samt barn- eller undersköterskor.

Stöd

Våra kuratorer arbetar med psykosocialt behandlingsarbete. Stöd och krissamtal i samband med sjukhusvistelsen är en stor del av kuratorns arbete och kompetens. Det kan röra sig om samtal med inriktning på

  • Graviditeten och förlossningen
  • Tankar och känslor som har väckts i samband med barnets vistelse på avdelningen
  • Stöd i föräldraskapet
  • Hantering av oro och stress
  • Praktiska svårigheter som sjukhusvistelsen kan medföra
  • Oro för hur syskon eller andra familjemedlemmar klarar av situationen

Våra kuratorer kan även bistå med samhällsinformation, information om föräldraförsäkringen och VAB samt vägledning i kontakten med andra myndigheter. Om du av någon anledning inte är nöjd med vården så kan kuratorerna hjälpa till med kontakt till Patientnämnden eller IVO, inspektionen för vård och omsorg. Kuratorerna finns tillgängliga såväl på vårdavdelningarna, som i hemsjukvården och på neonatalmottagningarna.

Sjukhuskyrkan kan också vara ett bra stöd för många och finns alltid tillgängliga på våra sjukhus. Svenska kyrkan har även skapat en informationssida om sorg där du kan läsa bland annat om hur du kan stötta barn i sorg.

Förflyttningar av barn till andra sjukhus

Det är inte så ovanligt att våra små patienter kan behöva byta sjukhus under sin vårdtid. Transporter mellan sjukhusen sker i huvudsak av tre skäl:

Barnets vårdbehov kan inte tillgodoses på den enhet barnet vårdas.
Barnet vårdas för närvarande vid specialenhet men vårdbehovet kan nu tillgodoses på sjukhus närmare hemmet.
Vårdplatssituationen på den enhet barnet vårdas medför att barnet behöver flyttas.
I Stockholm finns ett specialiserat Neonatalt transportteam med beredskap dygnet runt. Teamet ansvarar för akuta intensivvårdstransporter. Om barnet är stabilt så kan det transporteras av de lokala teamen som finns på alla neonatala enheter i Stockholm.

Barnet kan transporteras på olika sätt beroende på dess tillstånd. Inom Stockholm så finns det likadan transportutrustning på alla sjukhusen:

Transportkuvös med allt från möjlighet till att vårda barnet med olika former av andningsunderstöd till att kunna ge olika former av infusioner.
Kangoofix – möjlighet till att transportera barnet fixerat i en sele i din famn samtidigt som du får sitta på en ambulansbår.
Bilbarnstol – Transport av stabilare, lite större barn utan behov av andningsstöd.
Vi försöker förhindra separation mellan föräldrar och barn så ofta det bara går. Om det skulle vara så att du som förälder inte har möjlighet att följa med under transporten så vet vi av erfarenhet att det kan vara bra att få vara med och flytta över barnet i transportkuvösen och gärna att du som förälder även lägger dit en "snuttetrasa" med doften från dig i närheten av barnets ansikte.

I den händelse du som förälder inte är med under transporten tar transportteamet föräldrarnas kontaktuppgifter för att kunna ringa upp och informera om när barnet är på plats på nya sjukhuset.