Dagen på neonatalavdelningen

Neonatalavdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset finns på Danderyds Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Avdelningarna har lite olika specialistkompetenser och ert barn kan behöva flyttas beroende på barnets medicinska tillstånd eller vårdbehov. På alla våra avdelningar har vårdnadshavarna möjlighet att bo med sitt barn, antingen i ett rum i nära anslutning eller i samma rum som barnet. Vårdtiden varierar från några timmar till flera månader. En del barn kan under senare delen av vårdtiden vårdas i hemmet med stöd av hemsjukvård som finns kopplad till alla avdelningar.

 

Familjecentrerad vård

Vi arbetar enligt NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) vilket innebär att omvårdnaden är familjecentrerad, den fokuserar både på barnet och familjen. Vården anpassas till varje barns individuella utvecklingsnivå och familjen är redan från start delaktiga i barnets omvårdnad.

Ni är de viktigaste personerna i ert barns liv och det är en självklarhet att ni deltar så mycket som ni orkar i omvårdnaden av ert barn. När barnet vårdas på intensivvårdsrum är det bra om ni berättar för personalen när ni tänker lämna ert barn och vilken tid ni tänker komma tillbaka. Då kan ni tillsammans med personalen lägga upp en plan för dagen. Det fungerar oftast bra, men ibland bestämmer sig barnet för att det vill vända sig/byta blöja etc. tidigare än vad ni tillsammans har planerat.

Mer information

 

Hud-mot-hudvård (Känguruvård)

Att få vara nära, hud-mot-hud, är den allra bästa upplevelsen för barnet och föräldern. Hudkontakten stimulerar frisättningen av "lugn och ro" hormonet oxytocin som hjälper barnet att sova lugnt och stimulerar mammas bröstmjölksproduktion. Hud-mot-hudvården tillfredsställer behovet av att ge närhet och trygghet. Det gör att det blir lättare att lära sig tolka barnets signaler och behov vilket gör att anpassningen till livet utanför livmodern underlättas.

På avdelningen finns det bärhjälpmedel att låna om ni som föräldrar önskar vårda ert barn hud-mot-hud längre stunder. Barnet/barnen hålls hudnära i så stor utsträckning som ni önskar. Ni föräldrar kan lösa av varandra. Ditt barn talar själv om när det inte längre vill, genom att bli för varm eller ha svårt att komma till ro. Personalen stöttar och vägleder er.

Ta hand om hela familjen

Det är viktigt att ni som föräldrar orkar. Tänk på att äta en allsidig kost och försök att hitta stunder för vila. När ni bor tillsammans med ert barn på familjerum är det viktigt att ni berättar för personalen om ni behöver lämna ert barn ensamt på rummet.

Bröstmjölk/amning

De första dropparna bröstmjölk är väldigt nyttiga. De innehåller mängder med proteiner, vitaminer och fett. Färsk bröstmjölk direkt i munnen stärker immunförsvaret, det ger även barnet smak och doft vilket är ett steg på vägen till en fungerande amning. Det för tidigt födda- eller sjuka barnet har ofta inte förmåga att börja amma direkt efter förlossningen. Vi kommer under vårdtiden stödja er i de olika stegen mot en fullgod amning eller alternativt matningssätt, helt utifrån era individuella önskemål och behov.

Det första steget för att få igång mjölkproduktionen är att stimulera brösten regelbundet. Börja så tidigt som möjligt efter förlossningen. De första dropparna bröstmjölk kan mamma handurmjölka och ge till barnet som smakportion.

Mer information finns i foldern "Att stimulera bröstmjölksproduktionen".

Bröstpump

Under tiden ert barn är inskrivet på avdelningen eller i hemsjukvården så får ni låna en bröstpump. Efter utskrivning kan ni fortsätta hyra pumpen till en viss kostnad.

Att stimulera mjölkproduktionen

Det första steget för att få igång mjölkproduktionen är att stimulera brösten regelbundet. Börja så tidigt som möjligt efter förlossningen. Om ditt barn ännu inte kan ta emot någon mat så kan bröstmjölken frysas och sparas tills det är dags för barnet att börja få mat.

De första dropparna bröstmjölk är väldigt nyttiga. De innehåller mängder med proteiner, vitaminer och fett. Dessa kan du handmjölka ut och ge till barnet som smakportion. Färsk bröstmjölk direkt i munnen stärker immunförsvaret, det ger även barnet smak och doft, vilket är ett steg på vägen till fungerande amning.

Under de första dygnen efter förlossningen har mamman extra hög halt av det mjölkbildande hormonet prolaktin, så att börja amma eller pumpa ur bröstmjölk under den tiden kan vara till stor hjälp. Även nattetid har mamman extra hög halt av detta hormon.

Läs vår broschyr om att stimulera bröstmjölksproduktionen

 

Stöd

Att bli förälder är en stor och betydelsefull händelse i livet. Känslorna kan pendla mellan glädje över att barnet äntligen är här, samtidigt som man kan känna oro över att anpassa sig till rollen som nybliven förälder.

Att bli förälder till ett barn i behov av neonatalvård kan i många fall innebära en kris och leda till känslomässiga reaktioner hos föräldrarna. Dagarna på sjukhus kan pendla mellan glädje över små framsteg och oro över bakslag. Många familjer med sjuka eller tidigt födda barn berättar om en overklighetskänsla. Det tar oftast några dagar innan de kan ta in och förstå fullt ut at barnet som ligger i kuvösen är deras och att det är samma foster som för några dagar sedan växte tryggt i livmodern.

Som förälder hamnar man i en ovan miljö på en neonatalavdelning. Barnet kanske ligger i en kuvös, det kan vara fullt med sladdar och monitorer som visar olika saker. Även om det finns mycket personal som är vana att ta hand om för tidigt födda barn är föräldrarna de viktigaste personerna för barnet. Som förälder stöttas man däför av personalen att vara delaktig i så stor utsträckning som möjligt i omvårdnaden av barnet.

Våra kuratorer arbetar med psykosocialt behandlingsarbete. Stöd och krissamtal i samband med sjukhusvistelsen är en stor del av kuratorns arbete och kompetens. Det kan röra sig om samtal med inriktning på

  • Graviditeten och förlossningen
  • Tankar och känslor som har väckts i samband med barnets vistelse på avdelningen
  • Stöd i föräldraskapet
  • Hantering av oro och stress
  • Praktiska svårigheter som sjukhusvistelsen kan medföra
  • Oro för hur syskon eller andra familjemedlemmar klarar av situationer
  • Våra kuratorer kan även bistå med samhällsinformation, information om föräldraförsäkringen samt vägledning i kontakten med andra myndigheter. De finns tillgängliga såväl på vårdavdelningarna, som i hemsjukvården och på neonatalmottagingarna.

Sjukhuskyrkan kan också vara ett bra stöd för många och finns alltid tillgängliga på våra sjukhus.

Besök av närstående

Syskon, nära anhöriga eller andra personer som är viktiga för familjen är välkomna att besöka barnet efter överenskommelse med tjänstgörande personal. Bedömning görs utifrån barnets behov av lugn vila och aktiviteter på vårdrummet. Antalet personer, förutom vårdnadshavarna bör begränsas till två personer per tillfälle. Längden på besöket bestäms tillsammans med tjänstgörande personal. Barn förutom syskon får inte besöka det sjuka/för tidigt födda barnet.

Barnens infektionskänslighet gör att det är mycket viktigt att de som vill besöka barnet inte har några tecken på pågående infektion, så som feber, irritation i halsen, täppt i näsan, hosta etc. Rådgör alltid med tjänstgörande sjuksköterska när det är möjligt för era närstående att komma på besök.

Ta gärna foton/film på barnet och visa gärna dagboken som barn får här för närstående. Om barnet har syskon hemma kan det vara viktigt för dem att rita teckningar och/eller skicka med något som deras nya lilla syskon kan ha vid sin plats på rummet.

Den dagliga ronden

Ni är välkomna att vara med på den dagliga ronden. Er berättelse om hur barnet mår hjälper oss i vårdplaneringen. Ronden startar klockan 09.00 på avdelningen och exakt vilken tid ronden kommer till ett specifikt barn är svårt att säga. Om barnet vårdas på en sal där andra barn ligger, vill vi av sekretesskäl att vårdnadshavarna använder hörlurar med musik när vården för de andra barnen i salen diskuteras och planeras. På helgerna är det jourbemanning. Läkarronden har då ingen fast tid.

Mobiltelefoner

Ni får gärna prata i mobiltelefoner utanför barnens vårdplatser. När ni är hos ert barn vill vi att ni har den i ett ljudlöst läge för att inte störa barnen, helst i flygplansläge. Ni som har familjerum kan använda mobiltelefonen på rummet.

Fotografering

Det är tillåtet att fotografera egna barn. I övrigt råder generellt fotoförbud på avdelningen.

Trådlöst närverk

Gäst-WiFi finns att tillgå på alla våra sjukhus.

Handhygien

Nyfödda sjuka barn är mycket infektionskänsliga, därför är det extra viktigt med en noggrann handhygien. Inga ringar eller klockor är tillåtna på avdelningarna. Nagellack ska avlägsnas och naglarna ska vara kortklippta. Akrylnaglar är inte tillåtet. Ta av ringar, klocka och armband.

Gör så här:

Tvätta händer och underarmar med tvål och vatten. Torka ordentligt med pappershandduk så att huden blir helt torr.
Ta rikligt med handsprit och gnid in händer, fingrar och underarmar. Låt lufttorka.
Gnid alltid in händerna med handsprit innan ni för in händerna i kuvösen/sängen. När ni tar bort händerna från kuvösen/sängen behöver ni ta mer handsprit innan ni tar i något.
Upprepa punkt 3 när du har tagit i något föremål eller på dig själv, t.ex. i ansiktet eller håret. Upprepa punkt 2 och 3 när du har synlig smuts på händerna/underarmarna eller t.ex. bytt blöja på barnet.

Läs mer i vår hygienguide

Städning

Daglig städning sker på avdelningen. Vi vill att golven hålls fria på familjerummen så att städningen kan ske snabbt och lätt så att familjen inte störs i onödan. Familjen ansvarar själva för att bädda rent. Säg till personalen så tillhandahåller de rena lakan och handdukar vid behov. Vid flytt är vi tacksamma om sängkläder placeras i tvättkorgen.

Rökning

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus. Rökning får därför endast ske på anvisade platser utomhus.

Föräldraenkät

Vi är mycket angelägna om att ge er ett så gott bemötande och omhändertagande som möjligt. Vi vill bedriva vård med högsta tänkbara kvalitet och ständiga förbättringar. Vi behöver därför regelbundet få in synpunkter från er föräldrar. Därför skulle vi vilja be er svara på en enkät i slutet av er vistelse hos oss och delge oss era erfarenheter av vistelsen här. Vi uppskattar all feedback som leder till att vården blir ännu bättre och säkrare.