Frågor och svar om covid-19 på Karolinska

Undrar du hur det nya coronaviruset och covid-19 påverkar Karolinska, ditt besök på sjukhuset? Här finns svar på de vanligaste frågorna. Här hittar du också information om Karolinskas vaccinationsmottagningar, i Solna och i Huddinge.

Viktigt för patient

Här finns viss riktad information till en del patientgrupper. men vi listar inte allt här. Vänligen besök sidan för din mottagning eller avdelning (se lista), där kan finnas information som är viktig för dig. 

Besöksrestriktioner på Karolinska

För att minska risken för smittspridning bland patienter och medarbetare är det restriktioner vid besök på Karolinskas alla vårdavdelningar i Solna och Huddinge.
Nu gäller följande för besökare till slutenvården på Karolinska:

  • Besök till inneliggande patienter får ske efter överenskommelse med vårdenheten. Se länk alla vårdavdelningar och mottagningar.
  • Besökare och medföljare anvisas till utrymme som verksamheten avgör och antalet besökande begränsas.
  • Dörrar till vårdavdelningar är fortsatt låsta och öppnas efter överenskommelse med vårdenheten.
  • Besökare ska bära munskydd under hela besöket.
  • Verksamheten kan utforma lokala restriktioner.   

Det är även begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar. Närstående som behövs som stöd till patient vid besök är undantagna från restriktioner, kontakta vårdenheten för mer information.

Läs nyheten Restriktioner ersätter generellt besöksförbud

Om du behöver söka vård akut

På Karolinska

Patienter som kommer in akut till Karolinska Universitetssjukhuset med symtom, som kan vara orsakade av coronavirus, separeras från andra patienter på akutmottagningen för att minska risken för smittspridning. Det gäller både vuxna och barn. Antalet medföljande anhöriga begränsas också vid akutbesök av samma anledning.

Om en patient med misstänkt coronavirusinfektion behöver läggas in, sker det i möjligaste mån i enkelrum. Prov tas så snart som möjligt för att se om patienten har infektion eller inte.

För att minska risken för smittspridning bland patienter och medarbetare gäller restriktioner vid besök på Karolinska. Det påverkar även medföljare vid mottagningsbesök, undersökningar och i öppenvård. Verksamheten kan utforma lokala rutiner.

Även tolkar berörs av restriktionerna och telefontolkning kan bokas in vid behov.

Endast en medföljande på barnakuten

Barnakutmottagningarna i Solna och Huddinge begränsar antalet medföljande anhöriga till en person per patient på grund av rådande smittspridning i samhället samt ökade patientflöden.

Detta förbättrar möjligheterna att upprätthålla hygien- och smittskyddsriktlinjer vid enheterna och gäller tillsvidare.

Undantag från detta görs av medicinska och sociala skäl på beslut från ledningsansvariga sjuksköterskor och läkare.

Förändringen gäller från den 26 augusti 2021.

Planerat vårdbesök på mottagning/operation?

Mottagningsbesök

Om du som patient har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du kontakta mottagningen i förväg.

Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras så att risken för smittspridning minimeras.

Vänligen kolla på din mottagnings sida om det där finns särskild information till dig som patient eller medföljare. Kolla i denna lista för att hitta din mottagning

Planerade operationer

Planerade operationer kan komma att senareläggas för att kunna frigöra kompetens och vårdplatser som kan behövas för svårt sjuka patienter, inte bara de med covid-19. Berörda patienter kommer att kontaktas om operationen senareläggs. Om du har frågor är du välkommen att kontakta respektive mottagning/avdelning.

Besöksrestriktioner

Det råder restriktioner vid besök hos inneliggande patient. Kontakta vårdenheten för mer information. Besöksrestriktionerna berör alla vårdavdelningar i Solna och Huddinge. Detta påverkar även medföljare /närstående vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar.

Ska du föda barn hos oss?

Du som ska föda barn är välkommen till förlossningen oavsett om du är frisk eller har symptom som kan vara orsakade av coronavirus. Om du har symptom görs en läkarbedömning och provtagning för att se om det är en infektion eller inte. Alla födande har enkelrum på förlossningen.

För kvinnor som ska föda barn får en frisk partner (eller annan frisk medföljare), det vill säga utan feber och/eller har luftvägssymtom, medfölja.

För att minska risken för smittspridning gäller besöksrestriktioner på alla vårdavdelningar i Solna och Huddinge. Det är också begränsningar för närstående att medverka. Även tolkar berörs av besöksrestriktionerna och telefontolkning bokas vid behov.

Vaccination mot covid-19 på Karolinska

Karolinska är en av flera vaccinationsmottagningar som vaccinerar mot covid-19. Vaccinationen görs på uppdrag av Region Stockholm och enligt den prioriteringsordning regionen har.

Vi vaccinerar enligt regionens prioriteringsordning. Vi vaccinerar även vissa riskgrupper - dessa grupper får särskilda kallelser. 

På 1177.se finns mer information om hur vaccinationen och bokning går till samt när den grupp du tillhör kan börja boka tid. Information finns även i ett brev som skickas ut till vissa grupper när det är dags för de olika prioriteringsgrupperna att erbjudas vaccination. 

Mer info om vaccinationen finns här på karolinska.se

Mammografiscreening igång

Mammografiscreeningen på Karolinska har ordinarie screeningverksamhet - d v s för kvinnor mellan 40–74 år 

Verksamheten följer direktiv från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm och kallar därför färre personer än vanligt. Andra åtgärder för att minska smittspridning är bl a utökad väntrumskapacitet. Det råder även besöksrestriktioner för närstående.

Smidigaste sättet att omboka sin screeningtid är via 1177.

Tidigare under pandemin var det tillfälligt stopp för mammografiscreening, sedan 1 september 2020 har ordinarie screeningverksamhet återupptagits. Detta efter beslut av Regional särskild sjukvårdsledning i Stockholm RSSL.

Är du cancerpatient hos oss?

Om du har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du kontakta mottagningen i förväg. Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras så att risken för smittspridning minimeras.

Ibland tvingas vi senarelägga vissa operationer för att frigöra kompetens och vårdplatser som kan behövas för svårt sjuka patienter, inte bara de med covid-19. Berörda patienter kommer att kontaktas. Om du har frågor är du välkommen att kontakta respektive mottagning.

Läs mer om hur din cancerbehandling påverkas på sidan Information till dig som är cancerpatient

Barn med typ 1-diabetes

Barn och ungdomar med typ 1 diabetes tillhör inte riskgruppen för Corona. När Folkhälsomyndigheten går ut med att diabetiker är en särskild riskgrupp så är det vuxna diabetiker med framförallt samsjuklighet i andra kroniska sjukdomar man syftar på.

Läs mer om vad som gäller för barn med diabetes typ 1.

Är du patient med en neuromuskulär sjukdom?

Det finns ännu inget stöd för att patienter med neuromuskulära sjukdomar (inklusive ALS) har ökad risk för insjuknande i covid-19.

Däremot kan en smittad person med dessa sjukdomar ha en ökad risk för att virusinfektionen får ett allvarligare förlopp än hos en tidigare helt frisk person.Vi bedömer att ökad risk för ett svårare förlopp främst föreligger vid högre ålder och vid redan nedsatt andningskapacitet.

För att minska risk för smitta vid sjukhusbesök kan planerat återbesök på sjukhus ersättas med telefonsamtal och mindre brådskande undersökningar skjutas upp. Känner du dig tveksam till om besöket eller undersökningen bör äga rum nu eller skjutas upp, kontakta mottagningen och diskutera detta med sjuksköterskorna.

Läs mer på sidan Information om covid-19 till patient med neuromuskulär sjukdom

Tidbokning för infektionskänsliga som ska ta prov (ej covid-19)

Är du infektionskänslig och har remiss för provtagning (gäller ej provtagning för covid-19) eller glukosbelastning kan du logga in på 1177.se och boka in önskad tid och provtagningsenhet. Mottagningens namn på 1177.se där du bokar tid heter Karolinska Universitetslaboratoriet.

Tidsbokningen innebär att infektionskänsliga minimerar väntetiden för provtagning.

Om man inte kan boka själv på 1177.se, kontakta Kundservice 08-517 719 99.

Patienttelefon om du eller någon närstående drabbats av covid-19

Med anledning av att många människor i vårt samhälle drabbats av covid-19 har Kuratorsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge startat en Patienttelefon för patienter som varit inneliggande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Om du känner oro för dig själv eller om du är närstående kan vi erbjuda ett första samtal per telefon för bedömning om eventuell fortsatt stödinsats.

Patienttelefon: 08-517 727 30. Numret är koppat till en telefonsvarare kl. 08:00-16:00 måndag till fredag, vänligen lämna ett meddelande så blir du uppringd.

Vanliga reaktioner efter en allvarlig händelse såsom covid-19 kan vara;
• Overklighet- och tomhetskänsla
• Påträngande minnesbilder
• Inre oro och sårbarhet
• Olika kroppsliga reaktioner
• "Katastrofkänsla"
• Sömnproblem och mardrömmar
• Överlevnadsångest och skuldkänslor
• Relationen till andra påverkas
• Frågan om livets mening

Ovanstående symtom och eller reaktioner är normala men drabbar inte alla. Det är sällan att besvären blir bestående.

Hur säkrar vi tillgången på skyddsutrustning?

Region Stockholm Command Center Materialförsörjning startade den 22 mars 2020 och leverererade sitt uppdrag att köpa in skyddsutrustning till akutsjukhusen, primärvården och kommunerna. Behovet av skyddsutrustning kopplat till covid-19 vård är nu säkrat i förhållande till behovsprognos och tillgången på skyddsutrustning är god. Läs mer här: Region Stockholm Command Center Materialförsörjning

Allmänna frågor och svar om covid-19

Folkhälsomyndighetens hemsida finns svar på frågor om sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2. 

Hittar du inte svar där kan du ringa det nationella telefonnumret 113 13.

Läget i Region Stockholm

På Region Stockholms hemsida kan du läsa det senaste om läget i länet och om samordningen av vården gällande covid-19.

Film tvätta händerna

Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk. Tvätta händerna med tvål i cirka 30 sekunder för att de ska bli ordentligt rena. Tänk på: skölj händerna, använd ordentligt med tvål, arbeta upp ett lödder och se till att hela händerna är täckta med lödder. Glöm inte tummar, ovansidorna och mellan fingrarna. Skölj och torka händerna noga. Det är bra att ha en egen handduk och inte dela den med andra. Finns det engångshanddukar så använd dem. Egen handduk minskar risken för smitta.