Frågor och svar om Intensivakuten

Här får du svar på några frågor om den nya vårdformen Intensivakuten på Karolinska Solna och även veta mer om de olika vårdformerna för akut vård i Stockhplms läns landsting.

Vuxenakuten, Karolinska Solna stängde 1 maj 2018, vad innebär det?

Den 1 maj klockan 06.00 stängde vuxenakuten i Solna och ersattes av en ny vårdform, intensivakut. En förändring är att det inte längre en akutmottagning där patienter bara komma in, anmäla sig och sätta sig ner som tidigare. Det innebär att om du är i akut behov av vård och skulle sökt dig till akutmottagningen Solna kan du istället nu söka akut vård på någon av de nya närakuterna eller på någon av de sex akutmottagningarna på sjukhus i länet. Du kan alltid ringa 1177 för vägledning och rådgivning.

Intensivakuten finns i de gamla lokalerna för tidigare vuxenakuten Solna men flyttar till nya sjukhusbyggnaden den 28 oktober 2018.

Vad händer om jag ändå åker till intensivakuten Solna efter den 1 maj?

Om dina besvär visar sig inte behöva intensivakutens resurser hänvisas du till annan lämplig vårdform för akut vård. Geografiskt närmaste vårdgivare är Närakut Haga som finns på Karolinska vägen 39 och som ger akut vård till både barn och vuxna.

Varför görs den akuta vården inom SLL om?

Länet växer och vården måste byggas ut och moderniseras. I länets framtidsplan ingår att bygga ut vården utanför akutsjukhusen för att erbjuda mer vård där samtidigt som akutsjukhusens uppdrag renodlas. Det akuta uppdraget blir större på husläkarmottagningar och närakuter. Även den geriatriska vården för äldre byggs ut precis som vården i hemmet. Öppnandet av den nya vårdformen intensivakut är en del av denna förändring. Tanken är att när en stor del av den högspecialiserade allra mest tekniskt komplicerade vården koncentreras till en plats i länet kan dessa resurser, som är till för alla i hela länet, användas mer effektivt och komma fler till del. Du kan läsa mer om framtidsplanen på SLLs hemsida 

Hur kommer patienterna märka av förändringarna?

Målet är att fler ska få vård på rätt plats från början utifrån vars och ens behov. I vissa mycket allvarliga fall kommer intensivakuten vara rätt för den som blir livshotande sjuk eller skadad, ibland kommer det vara en akutmottagning på någon av de andra akutsjukhusen som är rätt men allt oftare också närakuterna eller andra vårdgivare med akuta tider.

Om jag behöver akut vård, var vänder jag mig?

Ring 1177 för rådgivning och vägledning. Du kan också kontakta din husläkare/vårdcentral, söka dig till någon av de tio närakuterna eller uppsöka någon av länets sex akutmottagningar. De närmaste akutmottagningarna är Danderyds Sjukhus, Mörbygårdsvägen, Danderyd samt Capio S:t Görans Sjukhus, Sankt Göransplan 1, Stockholm
Läs mer om de olika vårdformerna för akut vård på SLL:se. Ring alltid 112 vid livshotande tillstånd .

Vad är intensivakuten?

Intensivakuten är en ny vårdform inom Stockholms län (och i Sverige) och är en viktig del i sjukhusets högspecialiserade uppdrag. Hit ska patienter som behöver sjukhusets högspecialiserade resurser komma. Till intensivakuten kommer patienter med ambulans, helikopter eller har fått en accepterad remiss från annan vårdgivare. Även patienter som har en pågående behandling på K Solna och har fått en "taggning" i sin journal tas emot om de insjuknar akut i sin sjukdom. Intensivakuten planeras för att ha kapacitet att ta emot flertal skadade eller akut svårt sjuka samtidigt.

Kommer intensivakuten i Solna att ta emot några andra patientgrupper akut?

Ja, det gäller bland annat en särskild grupp patienter som redan går på behandling på Karolinska i Solna, (Karolinska Solna-aktuell). De kommer också att tas om hand akut efter kontakt med Karolinska Solna för vård om de blir akut sjuka. Dessa patienter har information om den möjligheten själva.

Om du är patient och orolig för hur det fungerar för dig, kontakta din behandlande läkare eller mottagning.

Vad betyder Karolinska Solna aktuell?

Det är en benämning för de patienter som har en pågående behandling på Karolinska i Solna och alltså behöver de högspecialiserade resurserna. Om man som patient insjuknar akut i är man "aktuell" för att bli akut omhändertagen på Karolinska i Solna.
Det kan antingen vara direkt på specialistmottagning/vårdavdelning eller på intensivakuten.

Vad innebär accepterad remiss?

Om en patient bedöms behöva intensivakutens vårdform, kontaktar vårdgivaren, exempelvis akutmottagning eller närakut, Karolinska Solna. Om patienten accepteras flyttas patienten. Särskild rutin är under framtagande.

Vad händer med de patienter som tidigare brukade gå till den gamla vuxenakutmottagningen i Solna?

Många av de som tidigare brukade gå till akutmottagningen för vuxna kan tas om hand av närakuterna. De allra svårast sjuka kommer få vård på intensivakuten, och många kommer också få vård på någon av akutsjukhusens akutmottagningar. Förändringen har redan börjat, färre besöker akutmottagningar nu och fler går till närakut jämfört med förra året. Dessutom minskar besöken på akutmottagningen i Solna samtidigt som till exempel Capio S:t Görans sjukhus tar emot fler patienter.

Hur vet jag om jag behöver vård på intensivakuten om jag blir akut sjuk?

Kontakta 1177 för rådgivning. Om du är livshotande sjuk och ringer 112 kan personalen i ambulansen eller helikoptern bedöma vilken vårdform du är i behov av. Ambulanspersonalen är utbildad i att bedöma vårdbehov i samråd med de olika akutverksamheterna i länet.

Tar intensivakuten emot andra patienter om akutsjukvården i länet har för högt tryck?

Vårdgivarna i Stockholms läns landsting hjälps alltid åt genom ett tätt samarbete mellan chefläkarna för att gemensamt ta hand om patienterna. När det är ett mycket högt tryck hjälps alla vårdgivare åt men exakt vilka patienter som kommer tas emot var avgörs från fall till fall. I början kommer samarbetet vara särskilt tätt för att extra åtgärder ska kunna sättas in så att alla patienter får den vård de behöver.

Kommer akuta patienter att behöva transporteras mellan sjukhusen i Stockholm och kommer det att påverka vården?

Ja, till en början räknar vi med att det blir fler patienter än idag som flyttas mellan sjukhusen. Alla transporter ska ske på ett patientsäkert sätt, som idag.

Är vårdformen intensivakut, helt ny?

Intensivakut är en ny vårdform i Sverige. Men det finns liknande specialiserade akutverksamheter i Norden, i Köpenhamn och i Oslo.

Var finns den nya intensivakuten?

Den finns i lokalen för tidigare vuxenakuten på Karolinska Solna. Under hösten kommer intensivakuten flytta till nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Hur fungerar vuxenakuten på Karolinska Huddinge och barnakuterna?

Akutmottagningen för vuxna är öppen som vanligt i Huddinge. Barnakuterna i Huddinge och i Solna har också öppet som vanligt.

Bakgrund och fakta om förändringen

Förändringen från akutmottagning till intensivakut sker stegvis och omfördelningen av akuta patienter i länet påbörjades juni 2017 när Närakut Haga öppnade. Omstyrning av ambulanser började 1 oktober från vissa geografiska områden och har sedan stegvis ökat. Sista steget togs 4 april 2018, då även ambulanser kan styras till de närakuter som har ambulansintag.

Stockholms läns landsting inför nu en ny struktur för akut vård:

Läs mer på sll.se om förändringen av den akuta vården och bakgrund

Läs mer på 1177.se för mer information om vårdformer