Patientinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset

Att behandla varje patient, utifrån sina erfarenheter och förutsättningar, som en jämbördig part i vården utgör ett av sjukhusets mål.

Genom direkt medverkan i den egna vården utgör patientens eller närståendes erfarenheter, upplevelser och önskemål en självklar kunskapskälla. För att ytterligare stärka patientens ställning bör patienter och närstående finnas representerade i sjukhusets beslutsprocesser på olika organisatoriska nivåer.

Ett sätt att främja patientinflytandet är att eftersträva att patient eller närstående finns representerad i patientflödesledningsgrupperna. Av Karolinska Universitetssjukhusets ca 110 patientflödesledningsgrupper har nu cirka en tredjedel patient- eller närståendemedverkan på något sätt och andelen ökar stadigt. Deltagandet i ledningsgrupperna leder till nya initiativ och samarbeten. Ett exempel på detta är att patient- och närståenderepresentanter nu har utarbetat ett arbetssätt för att samla initiativ som är relevanta även för andra patientflöden.

Under 2018 startar flera projekt för att öka patientinflytandet. 

Våra olika projekt