Kvalitetsuppföljningar och resultat

Vi sammanställer årligen vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete så att du kan ta del av det. Hur vårt vårdresultat står sig i jämförelse med andra sjukhus i landet redovisas årligen i en sammanställning, Öppna jämförelser, som görs av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Socialstyrelsen.

Flödesarbetet som utgår från sjukhusets värderingar och viktiga principer är Karolinskas huvudstrategi för att uppnå bästa patientsäkerhet, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.

Varje år samlar vi in och sammanställer information om vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete på sjukhuset i en Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsbokslut.

Kvalitetsbokslut 2016

Vårt resultat i Öppna jämförelser

Förbättrade resultat i Öppna jämförelser är ett av Karolinskas viktigaste mål. I den senaste upplagan, som publicerades i december 2013, är knappt hälften av våra vårdresultat bättre än riksgenomsnittet. Cirka hälften av vårdresultaten förbättrades och hälften försämrades jämfört med resultaten i 2012 års upplaga. Värt att ta i beaktande är att universitetssjukhusen i Sverige bedriver högspecialiserad vård och dit remitteras i många fall de svårast sjuka patienterna.

Du hittar hela publikationen Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens och SKLs hemsida, där den kan laddas ned och även beställas i bokform.

Om öppna jämförelser

Öppna jämförelser är en årlig sammanställning och jämförelse av resultat inom svensk sjukvård, som görs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Socialstyrelsen. Mer än 160 olika resultat redovisas på landstingsnivå, och av dessa redovisas drygt 60 även på sjukhusnivå. Data tas ur befintliga nationella register och databaser.