Hur nöjd är du med vården hos oss?

Vi vill ge dig den bästa vården. För att få veta hur nöjd du är med din vård använder vi oss av enkäter som vi är tacksamma om du tar dig tid att besvara. Detta ger oss möjlighet att hitta områden som kan förbättras.

Minienkäter

Minienkäten består av sex obligatoriska frågor som också ingår i den nationella patientenkäten. Klinikerna kan välja att lägga till ytterligare frågor av särskilt intresse för den egna verksamheten. Minienkäten önskar vi att du besvarar på sjukhuset före hemgång. Alla svar behandlas anonymt.

Nationell patientenkät

Vi deltar även i Sveriges kommuners och landstings (SKL:s)  återkommande undersökningar med Nationell patientenkät, npe.skl.se

Vad gör vi för att bli bättre?

Hos oss pågår ett ständigt och fortlöpande förbättrings- och utvecklingsarbete. Fortsatt prioritering ligger bland annat på att:

  • minska väntetider
  • förbättra informationen till dig som är patient
  • öka din delaktighet i beslut som rör den egna vården och behandlingen

Sammanställning av vårt förbättringsarbete

Vill du läsa om våra resultat utifrån patientenkäter och i jämförelser med andra sjukhus, besök sidan Kvalitetsuppföljningar och resultat