Vårt etikarbete

På Karolinska eftersträvar vi ett förhållningssätt där respekt för patienter, närstående, medarbetare och studenter står i fokus. Där professionalism och empati är centrala begrepp och där vi tar ansvar för patientens välbefinnande, vår egen utveckling och våra medarbetares upplevelse av delaktighet och trygghet. Vi prioriterar vårt etikarbete högt.

Etik står för den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. Den etiska reflektionen utmärker sig genom att man försöker ge skäl till varför man handlar som man gör eller varför man valt de värden man valt (Källa: Statens medicinsk-etiska råd).

Etikarbetet på Karolinska baseras på den etiska plattformen för hälso- och sjukvården, nationella och internationella grundläggande etiska dokument, sjukvårdens lagar och Socialstyrelsens föreskrifter samt landstingets policydokument. 

Syftet med etikarbetet är att:

  • Stärka patientens ställning och att förbättra bemötandet, vården och omvårdnaden.
  • Höja den etiska kompetensen genom att skapa forum för etiken, ge vägledning och ge möjlighet till att träna i etiksamtal och etisk reflektion.
  • Öka förmågan till att identifiera och analysera etiska problem som uppstått i den kliniska vardagen genom att erbjuda utbildning och metodstöd.

Organisation

Organisatoriskt hör etikfrågorna till staben Kvalitet och patientsäkerhet.

En etiksamordnare har i uppdrag att leda och samordna etikarbetet, att ge stöd och vägledning och att vara sakkunnig i etikfrågor. Etiksamordnaren ska också fungera som samtalspartner och bollplank.

Ett lokalt etiknätverk med kontaktpersoner i verksamheterna finns sedan 1999.
På patient/funktionsområdesnivå finns etikrepresentanter som ska vara ett stöd till patient/funktionsområdeschef. På enhetsnivå (motsvarande) i den nära patientvården finns etikombud som ska vara ett stöd till första linjens chef.

Ett etikråd finns sedan 1994. Etikrådet är en tvärprofessionell reflektion - och
diskussionsgrupp som fungerar som ett forum till vilket sjukhusets olika verksamheter kan lyfta patientrelaterade etiska frågeställningar och problem. Sekretess gäller gentemot patient, närstående och personal.