Lex Maria 2016.09.19

Dödsfall i hemmet

2016-09-19
K 2075-2016

Patienten genomgick en njurtransplantation i december 2015 och följdes upp på en öppenvårdsmottagning på grund av komplikationer. Patienten avled oväntat i hemmet 2016. Patienten hade dagen innan och samma dag som dödsfallet skedde varit i telefonkontakt med läkare och sköterskor både på den aktuella öppenvårdsmottagningen och på annan vårdenhet utan att man uppfattade patientens tillstånd som så pass allvarligt att slutenvård ansågs motiverad. Obduktion visade att patienten avled av hjärtsvikt.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.