Lex Maria - 2016.07.01

Bristning av livmodern i samband med förlossning

2016-07-01
K 294-2016

En omföderska med tidigare kejsarsnitt igångsattes på grund av överburenhet efter en normal graviditet. Vid bedömning av igångsättningsmetod togs hänsyn till den ökade risken för bristning i livmodern efter ett tidigare kejsarsnitt. Under tidigt förlossningsförlopp tilltagande smärtor som var svåra att lindra, men ryggbedövning gav till en början god effekt. Öppningsskedet gick långsamt framåt, trots värkstimulerande dropp, och huvudet trängde inte ner. Patienten fick tilltagande svåra, mer ensidiga smärtor. Detta, tillsammans med en plötslig allvarlig förändring i fosterhjärtljuden, gjorde att man utförde ett urakut kejsarsnitt på misstanke om livmoderbristning. Diagnosen bekräftades, barnet låg i fri bukhåla. Barnet omhändertogs direkt av barnläkare och återhämtade sig snabbt. Både mor och barn mådde väl vid utskrivningen till hemmet fem dagar senare. I internanalysen konstaterades att bristningen troligen hade kunnat undvikas om förlossningen hade avbrutits något tidigare.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.